Werkgroep Roemenië

Werkgroep Leeuwarden-Huizum helpt Roemenië (zie ook http://werkgroeplhhr.nl/)

roemenie

 

De werkgroep

Onder verantwoordelijkheid van de diaconie is de werkgroep opgericht om steun te verlenen in Roemenie. Zelfs na de toetreding van dit land tot de Europese Unie is er met name op het platteland nog een grote achterstand in vergelijking met ons rijke westen. Veel gezinnen lijden onder de armoede. De werkgroep verleent in schrijnende gevallen financiële en materiële steun.

Werkgebied

De werkgroep is actief in het westen van Roemenië en wel in Vaida en directe omgeving. Vaida is een klein dorp zonder voorzieningen. De bevolking leeft een beetje van de landbouw, is gepensioneerd of werkeloos. Zij die wel werk hebben, doen dat in de grote stad bijvoorbeeld Oradea. De jongeren trekken meestal weg.

Projecten

Er lopen lang durende projecten die door de werkgroep worden ondersteund. Genoemd kunnen worden het houtproject, waarmee een dertigtal arme gezinnen financieel in de gelegenheid wordt gesteld hout te kopen om de meestal strenge winters door te komen.

Oudergezinnen ontvangen bij de geboorte van een kind een babypakket en een geldbedrag om de eerste onkosten te kunnen betalen.

In schrijnende gevallen springt de werkgroep bij om het woonklimaat te verbeteren door bijvoorbeeld het herstel van een woonhuis mogelijk te maken. Ook heeft de werkgroep het mogelijk gemaakt dat een hartpatiënt de dringend noodzakelijke operatie kon ondergaan.

Ook participeert de werkgroep is een Warm Eten Project, waardoor oudere dorpsbewoners en jonge schoolkinderen regelmatig een warme maaltijd krijgen. De ouderen krijgen het thuisbezorgd en de kinderen eten in het kerkelijk centrum.

 

Giften

De werkgroep ontvangt graag giften voor haar humanitaire werk. Deze kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer 5154105 ten name van Werkgroep Roemenië Leeuwarden-Huizum, van Harinxmaplein 139 te Leeuwarden.

Bestuur

Het bestuur van de werkgroep bestaat momenteel uit 5 leden en uitbreiding zou mooi zijn. Mocht men interesse hebben om  onze gelederen te versterken dan kan men contact opnemen met de voorzitter, telefoon 058-2884434.

Nieuwsbrief

Twee maal per jaar geeft de werkgroep een nieuwsbrief uit om haar sponsoren op de hoogte te houden van de lopende en de nieuwe projecten. Van deze nieuwsbrief wordt voor nieuw geïnteresseerden een klein aantal op de leestafels van de kerken van de protestantse gemeente Leeuwarden-Huizum gelegd.

Zustergemeente

De Protestantse gemeente Leeuwarden-Huizum onderhoudt nauwe contacten met de Reformatorische gemeente (Parohia Reformata) in Vaida. Er vinden regelmatig uitwisselingen plaats in de vorm van bezoeken en kanselboodschappen.

Meer informatie op http://werkgroeplhhr.nl/

Amnesty International

 
Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten.
Dit streven wordt inhoud gegeven door het doen van onderzoek en het voeren van actie gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige schendingen van al deze rechten. Amnesty werkt voor individuen met een naam en een gezicht, voor concrete verbetering in het leven van mensen die onze steun nodig hebben.

De werkgroep bestaat uit: Gé van der Weide, Bokko Tromp, Ymie Brandenburg en Goff Spoelstra.

Elke derde zondag van de maand staat de stand van Amnesty na de dienst in de Vijverzaal. We informeren u dan over de acties en u kunt brieven kopen om regeringen aan te sporen.
In november en december verkopen we ook kaarten en kaarsen ten behoeve van het werk van Amnesty.

 

Diaconie

Jaarrekening 2016

Gironummer: 849376

ANBI (Hier vindt u relevante gegevens voor uw belastingaangifte als u een gift aan de diaconie heeft gedaan)

OVER HET ONTSTAAN VAN DE DIACONIE VAN LEEUWARDEN-HUIZUM.

In 2004 zijn de vier diaconieën van de vier voormalige wijkgemeentes van Leeuwarden-Huizum samengevoegd. De diakenen van de Kapel/Schranswijk, Kurios/Parkwijk, De Oase en van de Dorpskerk zijn gaan samenwerken in de Diaconie van Leeuwarden-Huizum.

In 2009 zijn uit deze vier wijkgemeentes de wijken Huizum-Oost en Huizum-West ontstaan. De ongeveer 15 diakenen hebben zitting in een van de twee Kerkenraden.

De diakenen van Huizum vergaderen een maal per maand in of de Kurioskerk of in de Oase. De diaconie heeft een moderamen bestaande uit twee leden uit Huizum-Oost en twee leden uit Huizum –West.

COMMISSIES EN AANDACHTSGEBIEDEN VAN DE DIACONIE VAN LEEUWARDEN-HUIZUM: 

Deze zijn onder andere:

  1. Het gemeentediaconaat
  2. Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
  3. Het vakantiehuisje in Exloo
  4. Het diaconaal Platform Leeuwarden
  5. Kerkradio
  6. De collectes en daaraan gekoppeld speciale doelen, zoals It Lijsket en Het Aanloophuis
  7. Het eetcafé
  8. Het aanloophuis te Leeuwarden

Verder kennen de kerkelijke wijken nog een tweetal min of meer zelfstandig opererende werkgroepen.

De ene, de Werkgroep Malawi, organiseert jaarlijks een grote bazar in de Kurios-kerk. De opbrengsten van de werkgroep Malawi gaan vooral naar de aankoop, het transport en het uitdelen van medicijnen in het ziekenhuis van Mulanje in de in Zuidelijk Afrika gelegen staat Malawi. Ten behoeve van dit project halen vrijwilligers elke maand het oud-papier op in Aldlan, de Wielenpolle en Huizum-dorp.

De tweede is de Werkgroep Roemenië. Vanaf begin jaren 90 heeft de kerk van Huizum contacten met de kerkelijke gemeente in Vaida, in het noorden van Roemenië. Naast uitwisselingen tussen gemeenteleden doet de werkgroep aan fondsenwerving om een aantal projecten in Vaida financiëel te ondersteunen.

Hieronder vindt u informatie over de commissies en aandachtsgebieden van de diaconie van Leeuwarden-Huizum.

1. HET GEMEENTEDIACONAAT:

De diakenen van Leeuwarden –Huizum organiseren een aantal activiteiten voor de gemeenteleden.

De eerste zondag van de maand november is het Oogstdienst. De diakenen, met hulp van vele gemeenteleden, delen bloemen uit aan gemeenteleden die ouder zijn dan 80 jaar of aan gemeenteleden die ziek zijn (geweest). Huizum kent relatief een groot aantal tehuizen voor ouderen.

In de derde week van december vindt de Kerstbroodmaaltijd plaats. Afwisselend in de Oase of in de Kurioskerk vindt een maaltijd plaats voor de ouderen van onze twee wijken. Er is samenzang, een kleine overdenking en een koor of een muzikale groep zorgt voor de ondersteuning. Deze bijeenkomst is, naast de kerkdiensten, een informeel en gezellig samenzijn in voorbereiding op het Kerstfeest dat aanstaande is.

In het voorjaar organiseert de diaconie een gezellige middag voor gemeenteleden vanaf 70 jaar. Een cabaretgroep treedt op of er is iets met muziek. Ook deze middag vindt in een van de twee kerken plaats. Dit optreden heeft niets van doen met een kerkelijke feestdag. We willen de oudere gemeenteleden een gezellig samenzijn bezorgen, waarbij ook elkaars gezelschap erg op prijs wordt gesteld.

2. ZENDING, WERELDDIACONAAT EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING.

Een drietal keren per jaar collecteren de diakenen voor een zogenaamd Z.W.O.-doel. Hierbij vragen wij speciaal aandacht voor onze medemens iets verder van ons weg. In de periode 2009-2011 hebben we aandacht gevraagd voor een wijkcentrum in de Braziliaanse stad San Salvador. Er is gedaan aan intercultureel Bijbellezen en de collectes hebben een aantal projecten op het gebied van bewustwording en maatschappelijke emancipatie voortgebracht. Voor 2012 tot en met 2014 zijn de collectes bestemd voor een project van een Doopsgezinde gemeente in de Columbiaanse hoofdstad Bogota.

3. HET VAKANTIEHUISJE IN EXLOO.

Een aantal jaren geleden heeft een gemeentelid dit vakantiehuisje aan de diaconie geschonken. De diakenen beheren en onderhouden het huisje. Gemeenteleden, maar ook mensen buiten Huizum, met een smalle beurs kunnen het huisje reserveren. Het gehele jaar staat het huisje gereed, dus niet alleen in de zomermaanden. Voor informatie kunt u contact opnemen met diaken Jan Koerts. Zijn telefoonnummer is: 058-2884026.

4. HET DIACONAAL PLATFORM LEEUWARDEN.

In december 2011 is het diaconaal platform Leeuwarden opgericht. Dit platform dient als een springplank voor activiteiten voor de diaconieën van vele verschillende kerken in geheel Leeuwarden. Doel van het diaconaal platform is mensen in onze stadsgemeente te helpen die financiëel, rechtspositioneel of anderszins in moeilijkheden zitten. Het platform kent een aantal coaches die deze mensen bij probeert te staan en hen te helpen. Wilt u meer weten over het platform dan kunt u, voor wat betreft een diaken uit Leeuwarden-Huizum, contact opnemen met diaken Rieks Timmerman (tel.: 058-2881704 of: rieks.timmerman@chello.nl)

5. DE KERKRADIO.

De twee kerken in onze wijk zijn verbonden met de kerkradio. Bent u niet meer zo mobiel om een van onze kerkdiensten te bezoeken, dan kunt u een kastje thuis krijgen, waarmee u rechtstreeks op zondagen de diensten in Huizum kunt beluisteren. Contactpersoon is de heer K. Lamminga, Nieuwe Schrans 16 te Leeuwarden. Tel.: 058-2121711.

6. HET COLLECTEROOSTER EN TWEE AANDACHTSGEBIEDEN HIERBIJ.

Elk jaar stelt de diaconie in november voor het jaar erna een collecterooster vast. Deze komt grotendeels overeen met het voorstel van Kerk in Actie. In de diensten van onze kerkelijke gemeente houden we in principe twee collectes. Een voor een diaconaal doel en een voor de instandhouding van de kerkelijke eredienst.

Ook bij speciale vieringen, bijvoorbeeld in een van de Leeuwarder tehuizen, collecteren de diakenen voor Het Lysket. Dit Lysket is een zorgboerderij voor een vijftiental jongeren met een fysieke of geestelijke beperking. De boerderij staat in Oentsjerk. De ouders en de verzorgers hebben de taak op zich genomen om hun zonen en dochters op deze plek zorg, aandacht en warmte te bieden. Bij de totstandkoming van de zorgboerderij is een aantal geldschieters gevonden, maar voor een aantal zaken moet (financieel) nog worden gezorgd. De diaconie van Leeuwarden-Huizum heeft in 2011 besloten om Het Lysket voor een langere periode financieel te ondersteunen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de Rieks Timmerman. ( rieks.timmerman@chello.nl)

Het aanloophuis is een interkerkelijke organisatie, die zorgt….

7. HET EETCAFE

Op elke derde woensdag van de maand vindt in de Oase het eetcafe plaats. Een ieder die niet alleen wil eten, of die de gezelligheid van de groep wil meemaken, kan komen eten. De kosten bedragen € 5,- per keer. Om 17.30 uur is de inloop en kunt u een drankje krijgen. Om 18.00 uur wordt de maaltijd, vaak met soep vooraf, geserveerd. Na het toetje zingen we een aantal liederen, onder begeleiding van de piano. Omstreeks 20.00 uur gaat een ieder weer naar huis. Voor meer informatie, of als u zich voor een van de maaltijden wilt opgeven, kunt u contact opnemen met diaken Bouwe van der Zee of Miljenko Braam. (Tel.: 058-2881704 of: 058-2889989)

{gallery}eetcafe{/gallery}

8. HET AANLOOPHUIS

De gezamenlijke kerken in Leeuwarden hebben aan de Bagijnestraat 36 in de Leeuwarder binnenstad het Aanloophuis. Dak- en thuislozen kunnen hier in het weekeinde terecht. Het aanloophuis wordt door een groep enthousiaste vrijwilligers gerund. Voor verdere informatie kunt u terecht op de website van het huis: www.aanloophuisleeuwarden.nl.

TEN SLOTTE

Wilt u graag meer weten over een van de activiteiten en aandachtsgebieden van de diakenen uit Leeuwarden-Huizum, dan kunt u contact opnemen met Annie Plantinga. Tel.: 058-2129832 of: g.plantinga46@chello.nl.

Muziek

Cantorij Huizum – Oost

De Cantorij bestaat uit een klein, maar uiterst enthousiast, groepje leden. De Cantorij werkt het seizoen 2011- 2012 ook weer een paar keer mee aan een eredienst. Hiervoor wordt er vier keer gerepeteerd op de woensdagavond van 19.30 – 20.30 uur in de Oase. Onder leiding van Cantor Olchert Clevering worden dan de liederen voor de komende eredienst ingestudeerd.

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om geheel vrijblijvend een avond te komen [kijken, luisteren] en meezingen. Toongevoel en enige kennis van muzieknotatie zijn vereist.

Hierbij doen wij een dringend beroep op mensen [vrouwen en mannen] die van zingen houden om eens een keer    te komen kijken en om met ons mee te doen!

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 

 Piety v.d.Mossel-de Boer, telnr. 0517 – 852279 en e-mail: pietydeboer@hotmail.com