Werkgroep Roemenië

Werkgroep Leeuwarden-Huizum helpt Roemenië (zie ook http://werkgroeplhhr.nl/)

roemenie

 

De werkgroep

Onder verantwoordelijkheid van de diaconie is de werkgroep opgericht om steun te verlenen in Roemenie. Zelfs na de toetreding van dit land tot de Europese Unie is er met name op het platteland nog een grote achterstand in vergelijking met ons rijke westen. Veel gezinnen lijden onder de armoede. De werkgroep verleent in schrijnende gevallen financiële en materiële steun.

Werkgebied

De werkgroep is actief in het westen van Roemenië en wel in Vaida en directe omgeving. Vaida is een klein dorp zonder voorzieningen. De bevolking leeft een beetje van de landbouw, is gepensioneerd of werkeloos. Zij die wel werk hebben, doen dat in de grote stad bijvoorbeeld Oradea. De jongeren trekken meestal weg.

Projecten

Er lopen lang durende projecten die door de werkgroep worden ondersteund. Genoemd kunnen worden het houtproject, waarmee een dertigtal arme gezinnen financieel in de gelegenheid wordt gesteld hout te kopen om de meestal strenge winters door te komen.

Oudergezinnen ontvangen bij de geboorte van een kind een babypakket en een geldbedrag om de eerste onkosten te kunnen betalen.

In schrijnende gevallen springt de werkgroep bij om het woonklimaat te verbeteren door bijvoorbeeld het herstel van een woonhuis mogelijk te maken. Ook heeft de werkgroep het mogelijk gemaakt dat een hartpatiënt de dringend noodzakelijke operatie kon ondergaan.

Ook participeert de werkgroep is een Warm Eten Project, waardoor oudere dorpsbewoners en jonge schoolkinderen regelmatig een warme maaltijd krijgen. De ouderen krijgen het thuisbezorgd en de kinderen eten in het kerkelijk centrum.

 

Giften

De werkgroep ontvangt graag giften voor haar humanitaire werk. Deze kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer 5154105 ten name van Werkgroep Roemenië Leeuwarden-Huizum, van Harinxmaplein 139 te Leeuwarden.

Bestuur

Het bestuur van de werkgroep bestaat momenteel uit 5 leden en uitbreiding zou mooi zijn. Mocht men interesse hebben om  onze gelederen te versterken dan kan men contact opnemen met de voorzitter, telefoon 058-2884434.

Nieuwsbrief

Twee maal per jaar geeft de werkgroep een nieuwsbrief uit om haar sponsoren op de hoogte te houden van de lopende en de nieuwe projecten. Van deze nieuwsbrief wordt voor nieuw geïnteresseerden een klein aantal op de leestafels van de kerken van de protestantse gemeente Leeuwarden-Huizum gelegd.

Zustergemeente

De Protestantse gemeente Leeuwarden-Huizum onderhoudt nauwe contacten met de Reformatorische gemeente (Parohia Reformata) in Vaida. Er vinden regelmatig uitwisselingen plaats in de vorm van bezoeken en kanselboodschappen.

Meer informatie op http://werkgroeplhhr.nl/

Amnesty International

We willen graag laten weten dat actievoeren helpt. Alleen al in de afgelopen maand boekten we verschillende successen. Zo kwam de Ethiopische journalist Eskinder Nega na 7 jaar vrij. Ook Activist Ali Feruz (Oezbekistan) en Teodora del Carmen Vásquez uit El Salvador mochten de cel verlaten. Wij hebben – samen met u – intensief actiegevoerd voor de vrijlating van Eskinder, Ali, Teodora en vele anderen.

Eskinder, Ali en Teodora zijn vrij

Eskinder Nega

De kritische journalist Eskinder Nega zat 7 jaar onterecht vast. Nu is hij vrij.

Ali Feruz

De Oezbeekse Ali Feruz is op 15 februari 2018 vrijgelaten uit de Russische cel en kreeg asiel in Duitsland. Amnesty voerde intensief actie voor zijn vrijlating. 

Teodora

In El Salvador kwam Teodora del Carmen Vásquez op 15 februari vrij. Ze werd tot 30 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens ‘moord’ nadat ze een doodgeboren kindje kreeg.

Bedankt voor uw inzet!
Met vriendelijke groet,
Amnesty International

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten.
Dit streven wordt inhoud gegeven door het doen van onderzoek en het voeren van actie gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige schendingen van al deze rechten. Amnesty werkt voor individuen met een naam en een gezicht, voor concrete verbetering in het leven van mensen die onze steun nodig hebben.

De werkgroep bestaat uit: Gé van der Weide, Bokko Tromp, Ymie Brandenburg en Goff Spoelstra.

Diaconie

De Diaconie Leeuwarden-Huizum is de gezamenlijke diaconie van de Kurioswijk en de Oasewijk.

Het moderamen bestaat uit:
Annie Plantinga, voorzitter: g.plantinga@chello.nl; 058-2129832 (Kurios)
Goff Spoelstra, secretaris: gl.spoelstra@gmail.com; 058-2882508 (Oase)
Martha Veldman, penningmeester: mj.veldman@live.nl; 062068869 (Oase)
Sjieuwke Keuning, lid: sytzekeuning@hotmail.com; 058-2885331 (Kurios)

Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL31INGB0000849376 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Leeuwarden-Huizum

Hieronder vindt u informatie over de aandachtsgebieden van de Diaconie van Leeuwarden-Huizum.

De Diaconie Leeuwarden–Huizum organiseert een aantal activiteiten:

1. HET GEMEENTEDIACONAAT:  

In de derde week van december organiseert de Diaconie de Kerstbroodmaaltijd voor gemeenteleden vanaf 70 jaar van de twee wijken,  afwisselend in de Oase en in de Kurios. Er is samenzang, een korte overdenking, een koor of een muzikale groep zorgt voor muzikale ondersteuning. De bijeenkomst is een informeel en gezellig samenzijn in de Adventstijd. Informatie vindt u in Geandewei, Ruimte, Zondagsbrief (Oase) en Nieuwsbrief (Kurios).

In het voorjaar en rond kerst organiseert de Diaconie een gezellige middag voor gemeenteleden vanaf 70 jaar. Ook deze middag vindt in een van de twee kerken plaats. Ze staat los van een kerkelijke feestdag. Er wordt bijvoorbeeld een zanggroep uitgenodigd of een of meer gasten met andersoortig optreden. Het is bedoeld als een gezellig samenzijn. Informatie vindt u in Geandewei, Ruimte, Zondagsbrief (Oase) en Nieuwsbrief (Kurios).

Het gemeentediaconaat organiseert elke eerste woensdagochtend van de maand een koffieochtend en in de zomermaanden (als er geen Eetcafé is) twee keer in de maand (dan ook op de derde woensdagochtend).
Informatie: Janny de Dreu (058-2801387).

Via de diaconie kunnen ouderen op vakantie.
Het vervoer van en naar uw vakantie bestemming, wordt verzorgd door de Diaconie. Wilt u ook dit jaar genieten van een heerlijk onbezorgde vakantie, dan kunt u zich aanmelden bij: Seppie Elgersma tel. 058-2881380 (Oase).

De Diaconie kan ook mensen helpen die in financiële moeilijkheden zijn geraakt. Bijvoorbeeld met een lening of een gift. Natuurlijk waken we over uw privacy. Info: Martha Veldman (062068869)

2. ZENDING, WERELDDIACONAAT EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING.

Drie keer per jaar collecteren de diakenen voor een Z.W.O.-doel. Hierbij vraagt de Diaconie speciaal aandacht voor onze medemens verder bij ons vandaan. Een voorbeeld is een project van de presbyteriaanse kerk in Uganda.
Naast deze collectes zijn er ook geregeld extra collectes voor Werelddiaconaat, voor Binnenlands Diaconaat en voor Zending. 

3. HET VAKANTIEHUISJE IN EXLOO.

De Diaconie beheert en onderhoudt een vakantiehuisje in Exloo. Gemeenteleden, maar ook anderen met een smalle beurs, kunnen het huisje reserveren. Dat kan gedurende het gehele jaar; dus niet alleen in de zomermaanden. Voor informatie kunt u contact opnemen met Rieks Timmerman (058-2883117).

4. HET DIACONAAL PLATFORM LEEUWARDEN.

In december 2011 is het Diaconaal Platform Leeuwarden opgericht. Dit platform dient als springplank voor activiteiten van de diaconieën van verschillende kerken in Leeuwarden. Doel van het Diaconaal Platform is mensen in onze stad te helpen die financieel, rechtspositioneel of anderszins in moeilijkheden zitten. Het Platform heeft een aantal coaches die deze mensen bij proberen te staan. Wilt u meer weten over het Platform, dan kunt u contact opnemen met Rieks Timmerman (058-2883117).

5. HET COLLECTEROOSTER EN TWEE AANDACHTSGEBIEDEN HIERBIJ.

Elk jaar stelt de Diaconie in november voor het jaar erna een collecterooster vast. 
In de diensten van onze kerkelijke gemeente houden we twee collectes: een voor een diaconaal doel en een voor de instandhouding van de kerkelijke eredienst. In Geandewei en op de Zondagsbrieven worden de doelen van speciale collectes vermeld.

6. HET EETCAFE

Elke derde woensdag van de maand is in de Oase het Eetcafé. Als u niet alleen wilt eten, of de gezelligheid van de groep wilt meemaken, dan kunt u komen eten. De kosten bedragen € 6,- per keer. Om 17.30 uur is de inloop (u kunt dan een drankje krijgen). Om 18.00 uur wordt de maaltijd geserveerd. Na afloop zingen we een aantal liederen. Omstreeks 20.00 uur gaat een ieder weer naar huis.
Voor meer informatie en opgave: Bouwe van der Zee (058-2881704) of Miljenko Braam (058-2889989)

7. HET AANLOOPHUIS

De gezamenlijke kerken in Leeuwarden hebben aan de Bagijnestraat 36 in de Leeuwarder binnenstad het Aanloophuis. Dak- en thuislozen kunnen hier in het weekeinde terecht. Het Aanloophuis wordt door een groep vrijwilligers gerund.
Voor informatie kunt u terecht op de website van het huis: www.aanloophuisleeuwarden.nl.
Voor Leeuwarden-Huizum zit Wim Wiebenga in het bestuur (058-2572306)

8. STICHTING AMURANG

De Diaconie steunt via de Stichting Amurang van de Leeuwarder Ritsko van Vliet sinds 2015 twee studentes in Indonesië, Christy Mogal, die theologie studeert aan een christelijke faculteit, en Lidya Sondankh, die verpleegkunde studeert. Ze hopen over een jaar af te studeren.

Christy Mogot

9. PROJECTEN IN VAIDA, ROEMENIË

  1. Het warmetenproject. Kinderen en ouderen die niet dagelijks een warme maaltijd krijgen, wordt dagelijks een maaltijd verstrekt
  2. Medicijnen. Die zijn in Roemenië heel duur. De Diaconie koopt hier goedkoop medicijnen in (voornamelijk pijnstillers) en stuurt ze naar Vaida
  3. Happy Baby Service. Een pakket met babyspullen en een bedrag voor onkosten gaat naar gezinnen die een baby hebben gekregen
  4. Reisgeld voor kinderen die moeten reizen om naar het voortgezet onderwijs gaan
  5. Een arm gezin wordt de winter doorgeholpen
  6. Het rampenfonds. Er wordt geld gereserveerd voor onvoorziene omstandigheden.

    Project Roemenië heeft een eigen rekening: NL76INGB0005154105 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Leeuwarden-Huizum, werkgroep Roemenië

Contactpersoon: Goff Spoelstra (058-2882508, gl.spoelstra@gmail.com)

11. Onder de Diaconie Leeuwarden-Huizum valt een min of meer zelfstandig opererende werkgroep:

De Werkgroep Malawi steunt het ziekenhuis van Mulanje in Malawi (Afrika).
Ze organiseert jaarlijks (in 2022 op 1 oktober, vanaf 9.30 uur) een bazaar in de Kurioskerk en vrijwilligers halen elke maand het oudpapier op in de wijken: Aldlân, Wielenpôle en Huizum-dorp. 
De opbrengsten van de werkgroep Malawi gaan vooral naar de aankoop, het transport en het uitdelen van medicijnen in het ziekenhuis.

TEN SLOTTE

Bij zowel de Kurios als de Oase kunt u houdbare producten inleveren voor de Voedselbank Leeuwarden.
Voorbeelden: rijst, macaroni, spaghetti; mixkruiden voor bami, nasi, macaroni, spaghetti; zoet broodbeleg, suiker, houdbare melk, houdbare koffiemelk, soep, koffie, thee, vlees in blik, groenten in blik, bakboter, margarine.

Ook kunt u plastic doppen, cartridges, ansichtkaarten en postzegels achter in de kerk deponeren. Ook dat lever geld op!

Wilt u de diaconie steunen of een bepaalde activiteit steunen? NL 31 INGB 0000 8493 76 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden-Huizum in Leeuwarden.
ANBI (Hier vindt u relevante gegevens voor uw belastingaangifte als u een gift aan de diaconie heeft gedaan)
Jaarrekening 2016

Wilt u meer weten over de activiteiten en aandachtsgebieden van de diakenen uit Leeuwarden-Huizum, dan kunt u contact opnemen met een lid van het Moderamen (zie boven).

Muziek

Cantorij Huizum – Oost

De Cantorij bestaat uit een klein, maar uiterst enthousiast, groepje leden. De Cantorij werkt het seizoen 2011- 2012 ook weer een paar keer mee aan een eredienst. Hiervoor wordt er vier keer gerepeteerd op de woensdagavond van 19.30 – 20.30 uur in de Oase. Onder leiding van Cantor Olchert Clevering worden dan de liederen voor de komende eredienst ingestudeerd.

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om geheel vrijblijvend een avond te komen [kijken, luisteren] en meezingen. Toongevoel en enige kennis van muzieknotatie zijn vereist.

Hierbij doen wij een dringend beroep op mensen [vrouwen en mannen] die van zingen houden om eens een keer    te komen kijken en om met ons mee te doen!

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 

 Piety v.d.Mossel-de Boer, telnr. 0517 – 852279 en e-mail: pietydeboer@hotmail.com