Gezamenlijke startzaterdag 22 september 2012

Gezamenlijke startzaterdag 22 september 2012

 Als startzaterdagcommissie Huizum zijn we de afgelopen tijd een paar keer samen geweest. We hebben een aantal leuke activiteiten bedacht, voor jong en oud, die we de komende tijd verder gaan uitwerken. Wat we hebben bedacht, blijft nog even een verrassing.

Wel vragen wij u/jou om zaterdag 22 september vast vrij te houden in uw/jouw agenda van 14.00 tot 19.00 uur.

Nieuwsgierig geworden? De tweede helft van augustus hoort u/jij meer!!

Een hartelijke groet,

Startzaterdagcommissie Huizum

Mirna vd Lageweg, Harm Seinen, Ineke de Lange, Janet Wassenaar, Wieger Romkema en Anja Bakker

Provinciale Kerkendag

7 oktober ….. een datum om te noteren!

7 oktober ….. PROVINCIALE KERKENDAG IN HEERENVEEN!

Thema: “Fryslân in beweging”.

Deze Kerkendag Fryslân is interkerkelijk en wordt georganiseerd door de provinciale en plaatselijke Raad van Kerken. Beweging past bij Heerenveen als sportstad, maar beweging past ook bij mensen die inhoud willen geven aan hun leven. De centrale vraag op de kerkendag is: “Waarvoor kom jij in beweging?”.

13.00 uur Spetterende opening!

In de gloednieuwe kerk Trinitas. Deze zat o.a worden verzorgd door leerlingen van de Friese Poort onder inspirerende leiding van dramadocent Gooitsen Eenling.

14.00-16.30 uur: Activiteiten

17.00 uur: Inspirerende afsluiting.

Een creatief programma is er ook voor de jongeren: crèche, zang, dans, toneel, knutselen en vanaf 12 jaar een spannend programma met o.a. abseilen, durfacts én…

We hopen velen te zien en te ontmoeten. Van harte welkom!

Beweging wil ook zeggen dat er uit een breed scala van activiteiten / voordrachten / workshops gekozen kan worden. We zullen u hiervan via de kerkbladen op de hoogte houden, maar u kunt nu al enig idee van het programma krijgen via de site: www.Fryslaninbeweging.nl

U kunt ons ook volgen op facebook: Fryslân-in-beweging

en twitter: https://twitter.com/#!/FryslanBeweging

 

Dus 7
oktober een dag om te noteren!

Zangmiddag Engelse liederen 24 juni

NEDERLAND ZINGT ENGELSE HYMNEN
op zondagmiddag 24 juni a.s. Domkerk, Utrecht van 14:00 – 16:30

t.g.v. het verschijnen van‘De liefste liederen van overzee’
een boek van Sytze de Vries met 60 vertalingen en nieuwe teksten ( met eenstemmige muziek)
op de meest bekende en geliefde melodieën uit de Engelse Kerk.
Deze zangmiddag is bedoeld voor elke zanglustige,
die deze prachtige Engelse klassiekers ook in de eigen taal wil zingen,
begeleid op het beroemd Bätz-orgel.
De muzikale leiding is in handen van diverse beroepsmusici met wie de auteur
in de loop der jaren samenwerkte.
De toegangsprijs is geen andere dan de aanschaf van het boek
voor de gelegenheidsprijs van € 15. Dit boek is meteen ook het programma!
Een meerstemmige bundel is ook verkrijgbaar.
Een gelijknamige CD verschijnt binnenkort.
Het NCRV-radioprogramma Te Deum Laudamus besteedt eveneens aandacht aan dit project.
opgave:
telefonisch: 06-36131222 (Anke Mopman)
per mail: a.mopman@kpnplanet.nl
door overmaking van € 15 p.p. op ING-rekening 4 861 278
t.n.v. Stichting de Vertaalslag, Nieuwerkerk IJssel
Dan ligt het programmaboek voor u klaar!

Algemene kerkenraad

Algemene kerkenraad

De begroting 2012 is voorlopig vastgesteld. Ook de jaarrekening 2010 is ook beschikbaar.

Reacties kunnen worden verstuurd via het contactformulier.

 

Vanuit de AK – vergadering op 24 oktober 2011

In deze vergadering is veel tijd besteed aan de financiële aspecten van onze gemeente. De jaarrekening 2010 is besproken en vastgesteld en zal in verkorte vorm worden gepubliceerd op de website van de beide wijken. De begroting 2012 is voorlopig vastgesteld. Deze zal ook op de websites worden gepubliceerd en daarnaast met het verzoek om commentaar worden gezonden naar de beide wijkkerkenraden; aan hen kunt u ook uw opmerkingen kwijt. Zoals gebruikelijk liggen de stukken met de bijbehorende subrekeningen op het kerkelijk bureau voor eenieder ter inzage. Dat is een kwestie van even contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad of van de AK.
De AK heeft echter vastgesteld, dat in de komende periode eerst aandacht geschonken moet worden aan het opstellen van de beleidsplannen voor de wijken “Oost” en “West”. Na samenvoeging van die plannen kan de AK met de bovenwijkse actieplannen het beeld van alle activiteiten van onze gemeente completeren en dat vertalen in euro’s. Voorgenomen is, dat dit proces in het voorjaar van 2012 ruwweg gestalte gekregen moet hebben. Daarna moet in de tijd een verfijning gaan plaats  vinden. Zo groeien we toe naar een situatie waarbij niet langer sprake is van een financieel beeld voor enige periode, gebaseerd op de cijfers van een vorige periode met een bepaalde toeslag, maar dat de concretisering van de plannen en activiteiten de basis vormen voor de cijfers. Dit proces zal stellig enige tijd vergen, maar we weten waar we naar toe willen! Het leidt uiteindelijk tot een meerjarenbegroting die de plannen van onze PKN-gemeente weerspiegelt.
Verder is afgesproken dat in voorkomende situaties een overleg tussen de respectieve voorzitters en scriba’s van de wijkkerkenraden, kerkrentmeesters en AK het vertrekpunt zal zijn voor beleidszaken, die dan nader zullen worden uitgewerkt in de daarvoor in aanmerking komende gremia.
Ten aanzien van de Dorpskerk & Voorhof is besloten dat de huidige gebruikers daar nog tot 1 juli 2012 hun gang kunnen gaan. In de tijd tot aan 1 juli 2012 zullen de Kerkrentmeesters trachten te komen tot een advies aan de AK voor de toekomst voor beide gebouwen. De gekozen oplossing bepaalt mee of de huidige gebruikers na die datum nog gebruik kunnen maken van die gebouwen (en zo ja, tegen welke condities) dan wel dat zij om moeten zien naar een ander onderkomen. De Kerkrentmeesters zullen hiertoe in de komende tijd met de wijkkerkenraden en de gebruikers gesprekken voeren over hun wensen en opvattingen, zodat er tot zo breed mogelijk gedragen advies aan de AK gekomen kan worden.
Tenslotte is afgesproken dat aan de wijkkerkenraad “West” gevraagd zal worden om na te denken of men ook gebruik wil maken van de in de wijk “Oost” werkzame cantor-organist. Immers, binnenkort komt het nieuwe liedboek voor de kerk uit en als men bekend wil raken met nieuwe liederen, dan kan hulp van deze functionaris zeer welkom zijn.

Ds.P.R.Beintema, voorzitter AK

Liturgie & kerkmuziek

Sfeer

De diensten op zondagmorgen in de Oase kenmerken zich door een ontspannen sfeer en een grote inbreng van gemeenteleden. Er wordt aandacht besteed aan symbolen en rituelen. De muzikale begeleiding varieert: orgel, piano, orkest of speelgroep.

Aanvang

De zondagmorgendiensten beginnen doorgaans om 9.30.

Orde van dienst

Tijdens de dienst hanteren we de zogenaamde Oecumenische orde van dienst,. We beginnen met het aansteken van de Paaskaars en een moment van stilte. Na welkom, openingsgebed en eerste lied gaan we verder met een gebed om ontferming, door een gemeentelid (lector), waarbij de gemeente antwoord met een gesproken of gezongen Kyrië (Heer ontferm U). Dan volgt doorgaans de lofzang (Gloria) en begint vervolgens het gedeelte waarin de Bijbel centraal staat (Dienst van het Woord). Dan komt de predikant aan het woord. Na de lezing en de uitleg van de bijbeltekst van de zondag en daarbij behorende liederen, komt de diaken aan het woord met mededelingen, worden de collecten gehouden en volgen de gebeden, slotzang, heenzending en zegen.

Daarna

Dan is er koffie en de werkgroep Amnesty staat elke derde zondag achter in de Oase om informatie te geven en brieven te verkopen die naar regeringen gestuurd kunnen worden.

Cantorij Huizum – Oost

De Cantorij bestaat uit een klein, maar uiterst enthousiast, groepje leden.

De Cantorij hoopt ook in 2016 weer een paar keer mee te kunnen werken aan een eredienst.

Hiervoor wordt er 4 keer gerepeteerd op de woensdagavond van 19.30-20.30 uur in De Oase.

Onder leiding van Olchert Clevering worden dan de liederen voor de komende eredienst ingestudeerd.

Belangstellende worden van harte uitgenodigd om geheel vrijblijvend een avond te komen kijken, luisteren en meezingen.

Toongevoel en enige kennis van muzieknotatie zijn vereist.

Alle mensen, vrouwen en mannen, die van zingen houden worden van harte uitgenodigd om eens een keer te komen kijken en om met ons mee te doen!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piety v.d.Mossel-de Boer,

telnr. 0517 – 852279 en e-mail: pietydeboer@hotmail.com