Themadienst 7 oktober 2012

‘Geen gesneden beelden!’ Themadienst op 7 oktober

 

Hoe is onze kijk op God in de loop van de jaren veranderd? 10woordenbeeld

Wat is de zin en de actualiteit van het gebod: ‘geen gesneden beelden’?

Hoe vast of vloeiend zijn onze voorstellingen van God?

Eerste van een serie thema-diensten rondom de tien woorden. 

Deze dienst wordt met gemeenteleden voorbereid. 

 

Piet Koek verzorgt de muziek en ds. Helmer le Cointre is voorganger.

In deze dienst zal ook Else, dochter van Anna en Durk Hoogsteen worden gedoopt.

 

Zondag 7 oktober 9.30 uur in de Oase, Weideflora 142 Leeuwarden

Gezamenlijke startzaterdag 22 september 2012

Gezamenlijke startzaterdag 22 september 2012

 Als startzaterdagcommissie Huizum zijn we de afgelopen tijd een paar keer samen geweest. We hebben een aantal leuke activiteiten bedacht, voor jong en oud, die we de komende tijd verder gaan uitwerken. Wat we hebben bedacht, blijft nog even een verrassing.

Wel vragen wij u/jou om zaterdag 22 september vast vrij te houden in uw/jouw agenda van 14.00 tot 19.00 uur.

Nieuwsgierig geworden? De tweede helft van augustus hoort u/jij meer!!

Een hartelijke groet,

Startzaterdagcommissie Huizum

Mirna vd Lageweg, Harm Seinen, Ineke de Lange, Janet Wassenaar, Wieger Romkema en Anja Bakker

Provinciale Kerkendag

7 oktober ….. een datum om te noteren!

7 oktober ….. PROVINCIALE KERKENDAG IN HEERENVEEN!

Thema: “Fryslân in beweging”.

Deze Kerkendag Fryslân is interkerkelijk en wordt georganiseerd door de provinciale en plaatselijke Raad van Kerken. Beweging past bij Heerenveen als sportstad, maar beweging past ook bij mensen die inhoud willen geven aan hun leven. De centrale vraag op de kerkendag is: “Waarvoor kom jij in beweging?”.

13.00 uur Spetterende opening!

In de gloednieuwe kerk Trinitas. Deze zat o.a worden verzorgd door leerlingen van de Friese Poort onder inspirerende leiding van dramadocent Gooitsen Eenling.

14.00-16.30 uur: Activiteiten

17.00 uur: Inspirerende afsluiting.

Een creatief programma is er ook voor de jongeren: crèche, zang, dans, toneel, knutselen en vanaf 12 jaar een spannend programma met o.a. abseilen, durfacts én…

We hopen velen te zien en te ontmoeten. Van harte welkom!

Beweging wil ook zeggen dat er uit een breed scala van activiteiten / voordrachten / workshops gekozen kan worden. We zullen u hiervan via de kerkbladen op de hoogte houden, maar u kunt nu al enig idee van het programma krijgen via de site: www.Fryslaninbeweging.nl

U kunt ons ook volgen op facebook: Fryslân-in-beweging

en twitter: https://twitter.com/#!/FryslanBeweging

 

Dus 7
oktober een dag om te noteren!

Zangmiddag Engelse liederen 24 juni

NEDERLAND ZINGT ENGELSE HYMNEN
op zondagmiddag 24 juni a.s. Domkerk, Utrecht van 14:00 – 16:30

t.g.v. het verschijnen van‘De liefste liederen van overzee’
een boek van Sytze de Vries met 60 vertalingen en nieuwe teksten ( met eenstemmige muziek)
op de meest bekende en geliefde melodieën uit de Engelse Kerk.
Deze zangmiddag is bedoeld voor elke zanglustige,
die deze prachtige Engelse klassiekers ook in de eigen taal wil zingen,
begeleid op het beroemd Bätz-orgel.
De muzikale leiding is in handen van diverse beroepsmusici met wie de auteur
in de loop der jaren samenwerkte.
De toegangsprijs is geen andere dan de aanschaf van het boek
voor de gelegenheidsprijs van € 15. Dit boek is meteen ook het programma!
Een meerstemmige bundel is ook verkrijgbaar.
Een gelijknamige CD verschijnt binnenkort.
Het NCRV-radioprogramma Te Deum Laudamus besteedt eveneens aandacht aan dit project.
opgave:
telefonisch: 06-36131222 (Anke Mopman)
per mail: a.mopman@kpnplanet.nl
door overmaking van € 15 p.p. op ING-rekening 4 861 278
t.n.v. Stichting de Vertaalslag, Nieuwerkerk IJssel
Dan ligt het programmaboek voor u klaar!

Gemeente-avond

14 maart: Gemeente-avond

Bouwen aan de toekomst

Een gemeente-avond naar aanleiding van het rapport over Gemeente-opbouw.
Wat staat er in dat rapport?
Welke plannen worden er ontwikkeld?
Welke visie op God, kerk en wereld hebben wij?

Programma:

19.30 uur: Avondgebed in het kader van dankdag
20.00 uur: Aanvang gemeenteavond met:
             Presentatie rapport
             Vragenronde
             Geloofsgesprek

Kom en spreek mee over de toekomst van onze gemeente!

Zangavonden Friesland Liedboek 2013

Zangavonden Friesland Liedboek 2013

In mei 2013 verschijnt een nieuw liedboek voor de kerken dat als titel krijgt: ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’.  
Om dit liedboek  te introduceren hebben de Beraadsgroep Eredienst en Kerkmuziek  van de Friese PKN en de Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst het initiatief genomen om in januari en februari 2012 in elk van de zeven classes van de PKN in Friesland een zangavond te houden.
De samenzang zal worden ondersteund door een projectkoor waarvoor zich ruim honderd mensen hebben opgegeven. Bij iedere zangavond zal een deel van het koor worden ingezet. Het koor staat onder leiding van de dirigenten Bob Pruiksma en Geart van der Heide en het orgel wordt bespeeld door Jelle Rollema. De presentatie is in handen van ds. Cor Waringa en  da. Toos Reichman-Scheffer.
Naast Nederlandstalige zullen er ook in het Fries vertaalde liederen worden gezongen. De avonden beginnen 20.00 uur en eindigen 22.00 uur.

Overzicht zangavonden
Dinsdag         31 januari     Leeuwarden-Huizum, De Oase, Weideflora 147
Donderdag     2  februari     Sneek, Zuiderkerk, Rienck Bockemakade 7
Dinsdag         7   februari    Drachten, De Oase, Ringweg 3
Donderdag     9  februari     Dokkum, Fonteinkerk, Op de Keppels 3
Dinsdag        14  februari    Lemmer, Hervormde Kerk, Kerkhof 1
Donderdag    16  februari    Witmarsum, Koepelkerk, Kerkplein 2
Dinsdag          21 februari    Eastermar, Hervormde kerk, Torenlaan 12-14

Algemene kerkenraad

Algemene kerkenraad

De begroting 2012 is voorlopig vastgesteld. Ook de jaarrekening 2010 is ook beschikbaar.

Reacties kunnen worden verstuurd via het contactformulier.

 

Vanuit de AK – vergadering op 24 oktober 2011

In deze vergadering is veel tijd besteed aan de financiële aspecten van onze gemeente. De jaarrekening 2010 is besproken en vastgesteld en zal in verkorte vorm worden gepubliceerd op de website van de beide wijken. De begroting 2012 is voorlopig vastgesteld. Deze zal ook op de websites worden gepubliceerd en daarnaast met het verzoek om commentaar worden gezonden naar de beide wijkkerkenraden; aan hen kunt u ook uw opmerkingen kwijt. Zoals gebruikelijk liggen de stukken met de bijbehorende subrekeningen op het kerkelijk bureau voor eenieder ter inzage. Dat is een kwestie van even contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad of van de AK.
De AK heeft echter vastgesteld, dat in de komende periode eerst aandacht geschonken moet worden aan het opstellen van de beleidsplannen voor de wijken “Oost” en “West”. Na samenvoeging van die plannen kan de AK met de bovenwijkse actieplannen het beeld van alle activiteiten van onze gemeente completeren en dat vertalen in euro’s. Voorgenomen is, dat dit proces in het voorjaar van 2012 ruwweg gestalte gekregen moet hebben. Daarna moet in de tijd een verfijning gaan plaats  vinden. Zo groeien we toe naar een situatie waarbij niet langer sprake is van een financieel beeld voor enige periode, gebaseerd op de cijfers van een vorige periode met een bepaalde toeslag, maar dat de concretisering van de plannen en activiteiten de basis vormen voor de cijfers. Dit proces zal stellig enige tijd vergen, maar we weten waar we naar toe willen! Het leidt uiteindelijk tot een meerjarenbegroting die de plannen van onze PKN-gemeente weerspiegelt.
Verder is afgesproken dat in voorkomende situaties een overleg tussen de respectieve voorzitters en scriba’s van de wijkkerkenraden, kerkrentmeesters en AK het vertrekpunt zal zijn voor beleidszaken, die dan nader zullen worden uitgewerkt in de daarvoor in aanmerking komende gremia.
Ten aanzien van de Dorpskerk & Voorhof is besloten dat de huidige gebruikers daar nog tot 1 juli 2012 hun gang kunnen gaan. In de tijd tot aan 1 juli 2012 zullen de Kerkrentmeesters trachten te komen tot een advies aan de AK voor de toekomst voor beide gebouwen. De gekozen oplossing bepaalt mee of de huidige gebruikers na die datum nog gebruik kunnen maken van die gebouwen (en zo ja, tegen welke condities) dan wel dat zij om moeten zien naar een ander onderkomen. De Kerkrentmeesters zullen hiertoe in de komende tijd met de wijkkerkenraden en de gebruikers gesprekken voeren over hun wensen en opvattingen, zodat er tot zo breed mogelijk gedragen advies aan de AK gekomen kan worden.
Tenslotte is afgesproken dat aan de wijkkerkenraad “West” gevraagd zal worden om na te denken of men ook gebruik wil maken van de in de wijk “Oost” werkzame cantor-organist. Immers, binnenkort komt het nieuwe liedboek voor de kerk uit en als men bekend wil raken met nieuwe liederen, dan kan hulp van deze functionaris zeer welkom zijn.

Ds.P.R.Beintema, voorzitter AK

KORAN EN BIJBEL en NAASTENLIEFDE

KORAN EN BIJBEL en NAASTENLIEFDE.

Eén van de programmaonderdelen van de werkgroep Toerusting voor dit seizoen was een ontmoeting met  moslims, in dit geval afkomstig uit  de Turkse moskee. Wij hebben deze avonden samen met de Werkgroep Islam van de Fenix voorbereid en georganiseerd.

Rond bovengenoemde thema’s gingen wij als christenen en moslims  met elkaar in gesprek. Wij hadden voor deze gespreksonderwerpen twee avonden uitgetrokken.  Het waren twee bijzondere avonden waar in alle openheid met elkaar werd gepraat over wat moslims en christenen beweegt. De eerste avond vond plaats in de Oase en de tweede in de Ulumoskee.  In kleine groepjes werden de vragen gesteld: “Wat weten wij van elkaar?” Wat weten christenen van de Koran en wat weten moslims van de Bijbel?  Hoe wordt er tegen naastenliefde aangekeken en hoe wordt dit in praktijk gebracht? Het is boeiend om elkaar zo te bevragen, want dat zet je zelf ook weer aan het nadenken.

Het was ook bijzonder om te gast te zijn in de moskee. Nadat wij de schoenen uitgetrokken hadden, gingen wij in groepjes op de grond zitten. Voor de mensen die hier moeite mee hadden, stonden er een aantal stoelen klaar. In een moskee staan gebruikelijk geen stoelen.

Hierbij  nog een paar foto’s van de avond in de moskee

DSC02353

DSC02341

DSC02345

DSC02338

Op tocht door de 40 dagen

  

Op weg met de Geest

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTG_0hTbeCjRiNaxccSDS9qfIP6PCeCzptYYdAmNztiIGpJUu_X

Leven is opstaan, elke dag opnieuw.
Leven is opstaan tegen alle dood en verdriet.
Toch kan het een mens ontbreken aan spirit, pit of letterlijk aan geestdrift om op te staan.
Leven en geest hebben veel met elkaar van doen. 
Want juist beide heeft een mens nodig.
Je kunt leven en niet meer dan dat, je ervaart geen greintje spirit.
Aan de andere kant kan leven ook zo boos zijn dat elk sprankje geest meteen gedood wordt.
Leven zit in de mens. 
Maar waar is de geest, is het onze eigen geestdrift
die ons doet opstaan tegen het weerbarstige van het leven?

of twitter @Corry Tigchelaar
Dit was de laatste “Op weg..”

 

Op weg met open ogen

 

Waarom heb je Jezus nodig, ik kan het ook wel
zonder het christelijk geloof. Toch heb ik wel een
religieus gevoel en geloof ik dat er iets of Iets is.
Aan de andere kant sta ik net zo in de wereld als de
mensen die geloven.data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhIQERUREhQUFBUUFBQXFhcXFRQVFhcWFBkVGhUYFBQZHCceGBklGxYUHy8hIycsMCwsFR4xNTA2NSYrLC0BCQoKDgwOGg8PGiwiHB0sKSwpKS0pLCwsLCkpKSkpLCwsLCkpKSksKSkpKSwpLCkpLCkxKSkpKSwsKSwpKSksKf/AABEIAGoAnAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAABBQEBAAAAAAAAAAAAAAAFAgMEBgcBAP/EADsQAAEDAgMHAQYEBQMFAAAAAAECAxEAIQQSMQUGIkFRYXGBEzKRobHBBzPR8BQjQlLxU3LhFWKCkqL/xAAZAQACAwEAAAAAAAAAAAAAAAADBAABAgX/xAAmEQACAgIDAAEEAgMAAAAAAAAAAQIDESEEEjEyE0FRgWFxIiMz/9oADAMBAAIRAxEAPwC6JNPJNNAU6kU8xRDqVUsKpAFKArDNC81dCqSK7VFis1dzUilAVCHc1cmvVyoQ6TSZrxNJmrwUdzV6a4K9UwQ6VUkqrxpBNTBDhNMrp1VNLFbSKGF0yZp9QpuKKgbJYTTqU1wCnEigtm0dArteikPOhIKlEAASSTAHkmsliwaUDULDbQbc9xaVeCD9CalpVU9LF10VwGu1RZ6kqMXrpNVLb+LXivaNN/ktHK8qYBMSpJM3SkET1JqpPrs1CLm8INYTb2HeJS062sgxZQ5ax19KICsX25sQ4dZfwoV7JP8AUP7h70GZiQRH/bWkboby/wAbh0uGAscKo6gAzHcXqq59ng3bU4bLDFepIVSVuAAkmALknkBqT6TRMASHtbbTGFSFPuIbCjlBUYk9vGtN7P25h8R+S825aYSsEgdxr8qyXaS1bUxBfWXVspcLaEJsQgicyeQvlkGom091n8C6HMOpwlHGFiLRcDh0VEgg2NB+sk8B1x5NZNxikkUF3R3i/jcKh4xmMpWBoFJsY7Gx9aNTTK/Iu9DSk0iKdVSK0YZLTTlIFKoRs7VX2zjcz8KQHGm1AKCiAgKOUqWubHLmAA8mKsxNVNjFQ2suLKMzrijAk++bdrZTpQbXhB+Ok5bGsUpTq/aIbShAMtPNkTI0KgPeTyj0o5sHbYxDYUIzAlKx0Umx+xHYigDm12wgpS6pV54oBHQd+t6gbn4xtLzgbUFByHDBJvJT4B5elCpn/l1/IxyK117I0VKqXNRWXadK6c6iGQbvXtFbGDfdb99LZy9iYE+kz6VWd0toto2ej2i8udx1Rg8RzLJGaNbZZ8DpRjfJazhXEIIBWkpJIBEHWZ0qt7m7DbVs5oqgyXZPWXF3HwoFyaGuO/SdtDabf8O6hCs6VhWtzcRHUkxzqrfhNtEhbzJPJK45yDlMnxFR97NnIw7Tq0qMe6IJgqVb5a03+FrRzOvE+8Qm+p5kk0PjZlMLymlH+TYmnKrH4kbY9jgXACQp3+WCJtm97/5zD1o1hn7VT/xYJVgwAT+YjTn72o+NPTWmc+Huzv4Z4rLgDkSArO4QVdzYntH0qbshRaUsS2Q4bgC6iJ4hcyNQZg1SN3HHnsAUpcUMjmQgQCUQCkDpcm9PYXdl5DqVZyLi+a99Z9K5LbydmPxPbgbxFjFuYWEhtx1eUEkBKgT7p7gRWvNmsJ2JhFI2jlUScry0zAUZBsSCDYga1tuGetXSpeYHKuWJks0iu565mouAJLruakk0288EiTWEjWRS1VnbTTa8ZiciipILZVxEp9oQrPl9MtXQ4+fWoQ3OW2pbyEyp2CpObpoQLAd6HyK310GomlLZU8ZgUFXWNar24e0Cl9Tc/wBSz8TzrQm91sQskFvLPMkAV1nctvCKjICVXzDTvc6UGihqeWHvui4YQZw2KtUTaW9TDCsiyoqgGEpmx0k6TauOKQ0mSSASAOZJPIDnofQGsv2rtHO+VkzmUfmbR8qZ5EvprQtRDu9ln29voHkLabbMKSQSpV4PRKefrRzZ20WP4cJYKcqUjhkApHQg89azZl+SZ10pL5SrUTXOlZKT2dCEFDwJ76OBxr2cjMpQUACO/TtXN19qNNpDZOSI10Pr180Gw7Q1gCdPArroCDPWfkJH3rVVrreiW1xs9NYwTwUkFJCp0Iv9KVtfd4YpoodJCSJtqIm9U38P94vZr9ku6TcQNCqJ+1aUXQtJtIIIPP8AX60+re8dIQ+n1lsyHdR9LClsGcizKVH+4WGbkJAAo8nEhDijFkCTry80bTuJg0wfZqURoVLWT8J+g8VAZ3XccW40u7SVxmBIWtGVKkpXaARMEg3gUo6ZZ0OxvWMMru5Cm3NolbqUy77TKTqFm6Yvz931rVP4BI90x2P2NDMBu+ywB7PDITlFjAnzmiZ9R96nu4opBJgASTHYdf8AFNVxcVgVscZvJ4yLV6agt40qPF2+dPpcpjGhR+hIqqDj3OVSqGbTVBsNbVhNR2zSi5vqh3dFoOKWSLNmB51+hq2mqbu1tVtDikKUlOaIJMSq4gA6m1W5L6etAtn3l2XgaMHDT9HRUbaWGDjZTzOnnX7R608XAKH4vHgXB5n5An7VmCeUW/DPN4tozmI0AUhPf/UMchIAnnlAGpqk4rZyyknKopixyKntxRV12pgspGnvJzGLRMhtPcm5PmrHiMYoItPp+lTny69QvDj2yYgzj7zzNlf7k1JL0ivbw7t4lt5bnsypDqirgBOXMZAIAlJE+KhMMukxkXPZCvpFI6G1nxhFC8o9Kh43F5uG5J0+BqendrGOpIQy5Jj3oRb/AMiKKbvbhLTiGlYyC2vMMqVmQrKojMR7uhqaNYYDwD621pKdQRYnWbERymwE8wK0/d7bpcXkzEcKT5iRN9NIPege9+6bDLK3GirhjgUQoEEgaxPPnNC8PjVM4hhYJ4kKSrW8RE2EnvTnHllYE71hms57R2Ovb4fSozagFKjmUqi3EMsGLa261AZ2mkgdD2tp45fGpkg252KTaZGnOf8ANM4A5HnHAU2vbwdexH751Vtv7VfStLeYlLmeQoAlIRlJUki8mYidYPWi72K4cxMW0kH4X68qqm1sSTiGVKgD+bl534Onj5VrCSyZ9eA7hHCPe1m/TwPGnpRBDtqEN4pBhKZPOYt09antqtRoNNaATTTww7moTjcRJyKuFG9hZI18TREroBtxbyVS22paTewJv6XqQS+5lt+oeThMOnKSkyCIBVN/BEijI28kDKIyjmo2HXLzqiu+3BzuIcEgxCIAHYT86HYnaN4DKlnq4vKn4AVFVXjSNSsm3vZfcVvcgnKlYMdJMnoAPrQ9ra7riswu2kkTomQOXM3I0nvVZwpWq7pyp/02xkSf9ygCVeJ9KmvbaUeHhKeXFljtF626YtIqNjQ3vVtIIQVZgopkwCCBHQD70dG2m1NpUFZcyQQbXBrO97ceMmVOqjciqwcY4EBOZUJ0E2H/ABSfNh38+w1xLFD37mtO7fKdFg/P6VBxW+mQTMDrp9aytW0nhbOR8K8ypxRzEz3N65P0mdJXLPhpDW9OJdMstSP7lqKU/qaNM4sZQXnBmsSlAsCCDabxasvTvC62L6dlfrS2d71AyU5vP/FYdcnoKrYGk7z4xL2Eejm2YsRcCs+2Tiv5rQIuAoX7gfe/pXXt71vgNEZQSBE2ibyf3rRDH4IICHQJhaZvEhVjfv8AWKLVmEkmDtSnBtFzwi7DwOp09D1qw4HEZkRzTp+7CqpsjHFQ4mH/ACGwYnqMxPwo9gUlPFCgkj+pOU/DL9vSuz6cnwe2kyJkjhXMnmFeTb41XN8GksttLTJhy5MSStKgNOVqs6MVAIjMDyNxp4/faq9t9ovJTEABxJIGgEEdZ1PahWr/AFsJV80RdmKMBShBUOfxo625agJeyqQnz9KJoctU4W6zPMWLP0ix564VUmupF6ZFQmNnpWlPDIgRpzpz/o6IgoSexANOumAALCNBUjkKUc2MJIr+O3OYVogBR/tlIHdRBrPt7N2C2lS0lQAshMnMs6lShyEcuVazjDwiqVtwy26TqMO4QeYMHQ0aEm0ZaSMVUsnUk+ZroTNq6vX1paB9KHP4skPkiMuAeIHyIpKVge7JFSQZRe/+RUTFiuetnQbwPhYVdST6kx6CKaew83ylI7/pUZKyOZp/BuHOLn41fhXo21ZY7EVqKMIHmm0xZSkaR1BsD4rMMR+YfNalgFkYVogkH2rNxrdQmsS3OLDVfCSDmHbyEITBKZiCpCxJ1CYzA6giCNKf2ltd5KIUhRB1UEoKhGsgQfl6VPxrKVDiSFXGoB+tV95ZSVQSISrS2hAHyrrHMHWcb7ROZrjKYkADMI6oIk/vSu4nFpUypSE3zJJ4pAuJ4ZlOpsRTW1cMgIQ5lTn4eKBm/wDbWo2274ZlZutSmZV/UeIaq1NVZ8X/AEXX8kDnXj7Uepom09bWhTv53oant6VjgLFf7ZfO/wCn6R//2Q==
Dit soort woorden horen we tegenwoordig steeds vaker.
Bijvoorbeeld van onze kinderen, jonge mensen, vrienden,
familie of misschien wel van onze eigen partner.
Rondom deze dagen horen we in het verhaal wat hierbij
gelezen wordt ‘wat staan jullie daar naar de hemel te staren?’
Dus niet omhoog staren, maar sta met open ogen en oren in de wereld.
Heb ik daar geloof voor nodig?
Hoe en waarom?
En hoe vertel ik die ander over mijn geloof en dan zonder
waardeoordeel over de ander? 
Handelingen1: 1-11
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=handelingen1%3A+1-10&id18=1&l=nl&set=10
Reacties zijn welkom via de contactpagina of twitter @Corry Tigchelaar
(Volgende week vervolgen we ‘de weg’  op www.kerkhuizumoost.nl)

 

Op weg met open ogen

Een mens is een uniek wezen met elk zijn eigen grenzen.
Die grenzen aangeven is soms lastig.
Wat mag die ander allemaal zeggen of doen ofdata:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhIQEBQQEg8UFRISEhUVGBUVGBQSFxUUFBAXFxgYFxQYGzIeGBklGRcYIC8gIzMqLS0vFR49NTAqNSYtLCkBCQoKBQUFDQUFDSkYEhgpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKf/AABEIANMA7wMBIgACEQEDEQH/xAAcAAEAAgIDAQAAAAAAAAAAAAAABQYEBwEDCAL/xABIEAACAQMDAQYCBgUIBwkAAAABAgMABBEFEiETBgciMUFRFGEWIzJxgZFCUlST0RUkM1NikqHSCERyg6KxwRdDVWOCo7LC8P/EABQBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/xAAUEQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/9oADAMBAAIRAxEAPwDeNKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKVxmg5pSlApSlApSoTtl2l/k60e66RlKvGojU4ZzJKqYXg84JOPXFBN0rXf/bNbs7mO3leCMQu0oBBEEhZZJumRlljkCo2PUt7c92nd7lu9xBDKBGtzHNJFKW8DBLuSKNeRwXSMtk45IHrQX6lUrU+8BodPtLzobnuyr9MZJWARtNKw92WFSfmcfdWTqHbVo5zsiWW0jtYbiSRSd4ineUdVFxh0UR5I4bDEjOMELZSqMneXi2VzbFrlTcCaJGAEQtE3Sybm80w0ZHqRKuK+dP7y+rqCWhjjWN44mDBpHl3TW0cygRrHjb48biQPCfuoL3Sq32a7Qy3Vol4qLIJ5RtjQhDDF1djb2c+N1wzMOOcgDjJslApSlApSlApSqj207Q3q/wA10y2E10QC7sVEdurfZLFiAXPovtyeMZC25rmvKPbLXNbt5zFfXVzHIRuCiQojKSeVER2EZHp7V9dmO+DUrJwTcNPFnmOcmTI+TnxKfuOPkaD1ZSovs12hiv7WO7hPglXOD5qwOGVvmCCKlKBSlKBSlKDUnfT3oG0T4C0mK3TEGR184oypO0N6OePLkD2yK0dYdrLyCYXEd5MJR+kXZifkwY4YfI5FWPvn0eaDV7h5FO2dhJG3oyFQMA/2SNuPkPeqXaWrSusaKWd2CqqjJLMcAAepzQbs7p++O6uLtLG9YSibISXaFdXCkhWCjDKcYzjIJ9R5bxFak7I908WjalbTvcGbqCWJCVEWyYx5Xjcd2UEo9MHb55420KDmlKUCq72ttRLJYxmXZ/P43xgnqGGGWUJwMD7Gcn9X3xViqsd4Gkz3FshtcfEw3MMsZPkCH2Mx58gjsxH9mgwryxsFlg1ETwR26RXVsQAvTlMrlmB9MBo5iRjnJ+ea0Oz+kjTYjc3ySW72sVmrxKSOtFJLL1I8AsHBduD6A588VlX3dbLEk0VtIGtvg5unCxw3x0lobYvuPARkJY5P2mNdeld398LeOAsLZheNN1oZ3uJUWSymjdvrABuLOq+HH2mPmM0GddaRpl1HYCS6WSwitZUhBLIGaJFDTSTKRt2xoVwccufur50/u7tmh6w1O4+DEbKogl6cb2QkkkEUr4LOq9R1yCPD+dRM/dzqE0VtZSC3WOymZ47hAHWUNE7BpreTJZjKE3eYO8+eM1cPgr650mS2liigunjeD6th0thOzqKMHAKEkL5+nHoENBo9jcrPqUNxsh1S1jskwuSkkjdDO0n7WRGuOMdM5+WLLb6dBqEsT6rcIQsUhgiLRRqLO3jX610XLnagO3IGM8Zr6k7B31qJI7aRbhGntbtetshC3MNypcFYxgIyKpJAzlfc1aNO0e5knguroQCQWtxBLHEXZD1JonTbv8xhDuz7+tBgWs9pZWuxtQfxE6g80Y270luw/AUEKjswQKOWG7HrVm0XXYLyLrW8odMlT5gqw81ZWG5WHsea179BZ4rTUoraJiz3MK2ySuFxBBMkwVWJwIw7y7fXFWPsrot2klzeXKQQ3F0kY6MJZkVog+Hkc8NId4BI4wi+dBnL26sSrMLlcJdraHz/AKd2ACj3HOd3lhSfSvuPtjbs1wPrNtpkO/TfaWUkMseBmRgRghQece9VWbuyja2IjmU3a6eLfAYdM3SEOs59Q4bIBxna2Ky9F7B3FtqUl6JLQrLPM7/VMZ+nKS20TbsA5xwB6etBYeyna2HUojNCsqqrFSJEaM5yfInhvL0Jx61N1EdlNKe1tVgkKlleU+EkgK87ui5I5wrAfhUvQcGqz2T1iKQy8uJZrmdiGjkUYikMSgOV2khI14B96k+0Gvx2UQlkI8TiNckIpds4DSHwxrwcs3HHqcAwtrLcW05D/wBDOwmLRQyXCdQxr1ERkbdGpI3AupzvODk4Aac7/obl9Q67wSLbIqwRyMMK7AF22n72P37TWrsV6/7ddjI9WtPhZJDH9YkgcAMQVyDwfdWYfj+Fam73O6e2s7aOexjYMpYSR7mk3RpGWaXk5G0LzjjxemKDM/0btac/FWZOUULMvyJOx/zwn5VvCtEf6NVqDLey+qpCg98Mzsf/AIj8q3vQKUpQKUpQVDvO7FLqlg8YUdeLMkLezgfZz7MPD+R9KpPdn2Zt3g067tYkS9t3b4lZdytJDJvR3AI8WMgoy8cFc+eNyGqXY9qorOe6tnRxbQT8TqN8UJmiWYxyBfFGAzsQxG3BxkFcUEzfdlYpHabdIJSQwcEMysjq6bC4O0KV4QeE723A5rK7OXjzWkM0hUvJErnaNo8QyOMnBwQD6ZziuvUdTt3hx8YEWUHa8bruKrgtsPPpwSORu8wcGursbBss0QAhFeYR5BU9H4iTpcNz/R7eTyfP1oJulKUCqv3haq9vbR4mMCTXMUMtwMBoIZCQzqx4U5AXcfs78+lWioftddxxWU8ksKzRrGSY3xsfkABiwIC5IyT5AZ9KDXD3FxHm00y/Nyi31s0LySdZQzQ3Ests8y53oBEjfLqjPkTWFrPbNZbdp557m3nnvJIorfrtbJF0oYo2ad4xv6cbhzgfaL+WT4bBoOvPp9ytlcxQwwllSP4eznjt0nl+zi7dsPnJUtt5PqOag7LvIlF7BFdSW2ySWZbjq2/RjhaOVkZYrjcd7EqDgj9IZPngJW67aPa28DQ3puIhYKpuSjSr1DeRwvO6DxNtG/wnkkYPmTXVa69ItsLiw1G6v2e+toGjudsI3FgzBCYwYw3A9gCa5h7STwao0Anm+ES8MQjitrRYAjojbWl3qy4aQ5IB4HqSaytO7xbjwW08QSae9EcEwX6meEXpicrjhXVVPhY+RB+VBG2El7dTW6SXN1auupXkU8ULI5jMsclzETIVKsoRggyCMDgAisC61u7tNSa7ZrpLGPUJ1nlE3WiaMSFQnwhPgAJA3j3PHAqfsu1N5Hqa2r39hNmX+cpFH0RCu3bzMz8ybgqhPE3HOMVB3VjDJrUsjW0Uyi9EbAWV1LlQqEnqq3SDhyQcj9Ek+dBLTdq7mLUZb7pXJsFnNvK52/DrbxlYhKgzu3rP1GY4+yT7VXOzeotBdWs9xFNbWp3K1yrzzw3u/MY6gz04wzHduIydo++rlpHeI1zbzRT26G4dh0oXG2K4tZ7oQK6k53KNx3f8sHjYYjXGMDA4xxjj5f8A7yoNEd1LWa6lEy/DxyP11VQL15WLFyMs2IFwgx+lwvnk8b5FcbB7V8zTBFLHyUEn14A9hQJp1QAscZZVH3swUD8zXYKg7a5e8ljkWNltYyXV2wDO+CqFU8+kAS25sEnbgY5M5QQnbUj+TrvIGDbyDnGOUIyc+2c/hUhp0MqptldHIOFZVKZXA+0uSA2c+XHyHlXddWyyo0bqGR1Ksp5DKwwQflg1AXN5JpsLPI/WtYwMFmVZ0XyC5YhZznAHKuf7Z8wslYC6MnXadizuVKDedyxo2NyonkAxAyfM4HOABVV7U96kenRK89nMjOAVid7ZZGB9diyswA9SRxWvNS/0kpzkQWEac8GV2kOP9lQvP4mg2T2R7L2+najex267Unit59nohMk6FU/s5XOPTPtirnVM7sNWF9a/yg8oe5nwsoGAIukzBYlQHwryzc5J359gLnQKUpQKUpQdN5dLFG8rHCxozk8DhVJPJ48hWs7PWFjtome1mS5KNM0uYo5SZ5C8zNA75MAZjnrbFwowQdtWbtMsl7L8HFKscUBSW5kID8ctHEoPhLcdQ7uAAmQQ2K+dE7PxSkTbCLYNujWTLNcSA5+KuGbxSH9QN5DxYyVChSNRubiFUutOtgJ0DPtUYR4IpALiNVY9RU3OuYZQrRkeAkDFbP7MdpYdQtluIWBB4dc5McgA3I39oE/j5jg1B6JpDXLz3oYxb5nNs6faMfhBdweHjdkBCHggBuC2RWtF019N11NidKG+DpLCmel1VRnSaLP6DbSMeaMzA8FSQ2vSlKBUD221YW9mzNbfECVo4OiWVFfryCPDO3Cr4sZPuPvqequ9voIXsXWe6+GUyQlZsBtki3CNGdp4PjC5+WfKgo2m2mjxpI76dPHcWhjdrS5kmcoHmEaPGryGN0DNwwz5VmXHbKxjvpdJlsoRbzXMokkkmjcGaRBI7G3OWUM7BQeBknHkcdui9lIZZ7mK71mS+ngiCODti6EbyLIc4Jyd0K554xyOaxL/ALNW8sb6pBrM0cVzcCRGWOKRElmlWNeGXcMMQOSCMHyoMXvE0nTbCZCdKtHE8c0rPNPJCS0bJlE4OWO8bQP8AKmdd7aw21jYO2nRo0o60cFw6W625hAIIZl4fLrtAAJ3HywaztaOl3vTnnniuY7ZjaMBseMzXTQplj5KQQDkEYy3PFVu87NaUsJuY9S1B4YpzDEttK82ySULmKE7SXBKg8E+WM0GNLqenSXUaHRIJLy4SC5iVWjjDmWPe7PM5CnD5GMEtjyNTfabsrBbTRXkejSXN1JKZn23TxrHLlW43sAxLnhQOdp49K7oNJ0y9jhWWO4ma7t+mjTg9dVsep9YTw6PmXG4eeVri7vNJv8ATIY5Zp5IomKqSZBcxzWtu7sZMchxGrHLccj3FBFdpNeHwaTjSI4bjSp4mENwxHQSTCxSJ0h9Yhb0BwDH6latfdfqzXWniYwRRbp5+Ii7Kx6pLvh+Vy5Y4/5eQguzeh6XeCa2F5d3hlSNmaWSV9iQyb0jE6AJkO+SASc59quXZrsfa6crrbIyiRgzbnkkyRny3k48z5UE1UZ2ltjJaTIDjMZ5HngcnHzwDUkagpY5JXniN28ZTBOwRYEUgJXkrlSNrAnOeM8ZFBLWEqNGhjOU2gDHHAGMY9CPLHpisiqhYXnwiyGLE6Ehiy7441CRpHhdqMOFQEszcnPpWd/2gaeAvUvreNioJR5Yty5GcHaxHr6Ej2oLAxwMmvP3eN3rxSalG0H18FkrNGM4ie8yQJW/XROCPLJBwcHNWTvk7zLc6ebeyu45JLhtjmJwxWHGXyQeN3C/cWrz2TQZeravNdzNPPK0krnLM3n9w9AB6AcCsOlKCe7G9r59MuluIW4yA6foyx55Vv8AofQ1650jVI7qCO4ibdHKgdT8mGcH2I8iPQivFFbv/wBHbtaAZdNc8sTNF8zgCRfyCsB8moN6UpSgVj394sMTzPnZGjO2OTtRSx/wFZFRHapd1pJH/WmOL99Mkf8A9qDE0TR2e1XrjxXLG4uFx9p5MEREH9FRtQ+4jA9TXZrUhuJBYITtZd9wwONkBJAQEeTSEFfkqueDipi7uVijaRvsopY/cBmql2cLpbpqQLv8WgmuY8EkFvJo15OY1xHsH2lQfpDxBcUQKAAAABgAcAAegFQva/SOvbllU9e3PXgZftLNENyge4bG0j1DGpiCdXUOrBlYBgw5BBGQQfUYr7oMbTLzrQxzY29SNHxnON6A4z64zisqoTsidtuYc82800POPJJmKeX/AJZQ/jU3QKr3bPsz/KEUVu23pfEI8uc5MaKxwoxyxbaOfLJPpg2Gq/28eYWExgWRm8G4RcSmHqr1ul/b6W/GOfbmgg73u6KBYbNlijawmtJHJO9t80TBzgeJyOsS3uw9Kjpe6iWK3vLOG7MtreR7tk+A0dykiMrhkXG0hfFwD4V86jDp8DpeLpnxK2z6XOJRJ8QkaTod0IRpvFvOZdwGR+ZrM7HQ3cDR3zWwtLFoAzwRzS3YnaYIIjHAR9SwLDOD5Hn1NB3X3dhdLbyadDdLJp0oXEUw2yQMJ0fwSqvjXaGHNdupd3F89ubEX0c1qkkMkHxCkyRiNjmNymOom3GPI+nArZNKDW2l92V7bqhgv7e3kjM+DFbAqwnEOQyu59YRyPSs5+7YyTtdSSx9eXT5beWSNCgknlXZ1jHnHCZHuc/Kr3Sgo/Z3u+m02eH4S+f4TGJrWXLoT0z44ScmMl8Ej5nn0q8UpQfMpwD91UKfuyhuencG8v4GIBKdYnxmQt4llDZOWxg+gHFX2RMgjJGRjIOD+B9K6L/T0njMUi5VseRKkEEEMrDlWBAII5BAoNKW1uy3EVybi7uJhvcrNcB1ZTKFjK28B3cEgGA7c4bjCEGg95tzG9zDsOXS1RJf1lkE0uEk4x1FiMSkDy249K9QafoawtvMjyPjAaQRZHucogyx4BJyTgV16p2TsrrJns4JCf0mjUt55+1jPnQeM64qd7cRQpqN3HBGI4Y7iRFUZwAjbTjJ9wT+NQVApSlArP0HWZLO5iuoj44ZFcegODyp+RGQfkTWBUz2f7IXl+222tpJOeWAwi8/pOfCKD17ouqpd28VzGfBNGrrnzwwzg/MeX4Vm1F9l9F+Cs4LXdu6MSoW9yByfuzmpSgVB9r7sRW6uwYqtzak7cE8XcZ4BI9QB+NdnantELG3M3SMjZwIwwQtgFm8R4GFVj8yAPWqvrXaGdrm3ea2e2gt3EjCVSwlkMcqYE0W5EVNytlsBt3mNtBM3uuQ3hhtoZN3UmRn4cfVQ/WtzjByVVf/AF1l9i49tjEuc7DIpPzWd1P+IqF0bUGu9SaWFYxDFFFvYNE7N1klLAGPOTuSHOSMdM8ciu2z7NRC9uow88ZYrcJ0p54l2zDD/Vq+zPVR2PH/AHg96C0WlmsW7acKx3bONqk8sV9snnHlnPvWTUIvZZfW6vD8viJR/iCDVX7wOz0cFouxrhmkuYEJe4uZPAZctw8hGNoIPyoLRpDhb29iBHJgnIHmDJD0uf3GfxqbrE0/SYbcEQwxxhjk7FVNx9zgcn76y6BSlKDgiuaUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoPKfeR3cXemOZ5mSSKeV8SIT9o5fDgjwk8+/2TVIr2R2z7NJqNjNaP5yL4G/VkXlG/BgPwJrx3cQlHZGGGVipHsQcEfnQddKUoORXrXunk3aLZEjH1OP7rsM/wCFeShXsTsDGV0qxBGCLODI/wBytBPUpSgpnaH+dana2ufBCOs/zwwcDz9DHGD8pquWKrk3ZuZLqW8t7hd8qhTHOm5AMIDseMqy56a/a3/Z4rvGtXMf9PYOQP07Z1uF9f0G2yenop86DB17QLdrq02QIszT9UyINj9OFd75KkEgsIkOcjx+Vdupsw1KJ0yelauWUD7UctxGrHHmSNm4f7J967dGvhdXk0yh9kEaQLvR4zvc9WXwuARx0RyP0Kge83XX0nGqR9NyypamFw3iBkaTcrq3BHPGDQX+qZ3nSAQREkYR5Zjn2htZT/gSDVJ7J9995qN5FZpaQRtMSN5MjhQqFiSoIzwp9RV/1HsjNesPi7pemIpI+nbxdIkTbQ+6SR3OCq48O08nmgtVKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoBrx128tOlql5HjAW6mx6cGQkf4GvYprQHeb3R6jc6lPd28KyRTMjDDojD6tVOVYj1B5+dBpulSlz2Xu45Gia0m3oxVgEdsFTg8gYI+Y4ro1LRZ7YqJ4JIi67lEiMhZc4yAw5GaDDUZ4r2to8Bjt4UPmkMa/3YwP8ApXkjsJ2aOo38NqJFTcS2WyRhBuIAHmcA8V7CFBzSlcUBmABJIAAySeAAKjG7U2QG431tj360WPz3VJkZ4rpWwjHAiQY/sr/Cgjfpnp//AIja/v4v81ULvs1O0vNKcQ3lvJJDLHKFSWNmIBKNhQcnh8/hW0Pg4/6tP7o/hWNqejxzQSwlFAmieM4A8nUr7fOg869w0sEepPNPLHGI7d9hkZUG9nReCx89pby9zXoL6XWP7fbfvY/81aL7gHEOrT28oAdoJEAOD445VLAfgrflXojor+qPyFBF/S6x/b7b99H/AJqfS6x/b7b99H/mqU6K/qj8hTor+qPyFBF/S+x/b7b99H/mrn6W2P7db/vY/wCNSfRX9UfkK5EY9h+VBF/S2x/brf8Aex/xp9LbH9ut/wB7H/GpTYPYU2D2FBGL2qsjwL23P+9T+NB2qs/2yD94n8ak9g9hXO0e1BGfSmz/AGyD94n8afSmz/bIP3ifxqT2/KmKCLPauyH+uQfvE/jX2O0dr+0x/wB4VI4rmgjD2mtR/rMf510/TGy/aU/4v4VM0oIb6Y2X7Sn/ABfwp9MbL9pT/i/hUzSghx2uszyLhT9wY/8AIV1/TSz/AK//ANuX/JU3iuaCD+mdn/Xn+5L/AJK0Z336gl9qtvFC2R0I487XHjknf9Erk8Ffzr0azAAknAHmfavP2gamup9r+uDuiSSQofQrBAyoR8iRu/GgrXdTCsGuRdV8C3afJCsclY3TyAz5n2rdV/f73mMd6UV4isaqt4u2QscSkhThlBIwOG4yBgVU9LsxB20mGMCWN5F+Zktwxx78hq3TQVKHQ5LlZJo7+QGSDpI+JF2SpcPIJdjEA+aqVxghMZwaltB0iW3abqXDTKzr0y5JdIwn2WPkTvLHPngjPkKmMUoFKUoFcMePLNc0oPJ972Z1eK7e9Swu4pOu0gZI3JVncngqOfPHtWzuw/ejqs1xFZ3Wngs5x1WSa2O0eZI2Fc4yfJR91bhxTFBzSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBUfrljNNCY4LpraQkfWqiSkD1G1+OfepClBqvXu6rULmNhN2imaMgllaIqhGOcqkgBHyrWOhWFzpd+lxYQT3pVXXJtbiFCXUoMZ8RHIPp5fjXqKuMUHnvQex2vy6pHqstviQTK7GVo4/ABtZAgOQNhKjivQgrnFKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKD/9k=
van mij eisen voordat ik zeg dat het genoeg is.
Over andermans grenzen gaan of iemand die over jou grenzen gegaan is,
iedereen zal het wel eens gedaan en ervaren hebben.
Soms zit het ingewikkelder in elkaar dan het lijkt. 
Ook is er vaak sprake van verschillende machtsverhoudingen. 
Een kamermeisje en een hoge ome hadden, zoals men zegt, een ‘grensconflict’.
 Zij stond op om haar grens aan te geven.
Een prachtig Paasverhaal!!!
Waar liggen mijn grenzen in mijn relaties, werken enz.?
Hoe ga ik om met de grenzen van die ander?
Genesis 38:1-30


 

Op weg met open ogen

In het Macbeth van Shakespeare (zie www.tryater.nl ) komen
de goede en de slechte menselijke eigenschappen aan de orde.
Zoals in al het werk van Shakespeare.
Je kunt onder bepaalde kwalijke eigenschappen van jezelf lijden
En toch steeds weer verzaken.
De mens heeft maar een dun laagje beschaving,
zij kan in één klap een harmonieus evenwicht naar de ondergang leiden.
Toch komt de mensheid er ook alle keren weer bovenop om
daarna (helaas) weer in oude patronen te vallen.
Om de ander op een positieve wijze
op zijn of haar kwalijke eigenschappen wijzen, hoe doe ik dat?
 
Matt 5: 1-16
Reacties zijn welkom via de contactpagina
of twitter @Corry Tigchelaar
(Volgende week vervolgen we ‘de weg’  op www.kerkhuizumoost.nl)

Op weg met open ogen

   

data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQSERQUExQWFRQUFBQUFxcVFBQVFxQVFBQVFBUVFBUXHCYfFxojHBQUHy8gIycpLCwsFR4xNTAqNSYrLCkBCQoKDgwOGg8PGiwkHyQsLCwsLC0pLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsKSwsLCwpKSwpLCwsLCwsLCwsLCksLCwsLP/AABEIAKcA4gMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAACAwABBAUGB//EADcQAAIBAgQEAwYFBAIDAAAAAAABAgMRBCExQQUSUWETInGBkaGxwfAGMlLR4RRCYvFyoiMzkv/EABoBAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAAMEBQb/xAAoEQACAgEEAQMEAwEAAAAAAAAAAQIRAwQSITETIkFRMmGBkQVCcTP/2gAMAwEAAhEDEQA/APn13YW7huWQpmpLgofZOYNMFQGRprdjAFymy1VDlFCZR6BQBsJjoTM1FJ3Wktns+wynLbRrVdGKnbog9pA8oSgEojAAsWohRj7A+RfdyAFpBFN/UikEhGwZSYM0SG/7hRBTm1qHGoNw6i7wno9Hun6icRgZU3fWPX91sV+WKltfYaNFKszXBc3Q51Gv1N9Gui6rEY/wX29wHhW/0bISusi1BCEMapP7Qc6L+0aJwKpyvqiEEU6dtg+TsaVTZUkyWARH0+YajkXyu5EnpkGwHkK1OKlJLRN/MhpxGAnzytF25n8yzA6NVsbKnkLcRvPkKZtS4Ky1EYo9RcQrBogM4oG1hzirCWggFSRvVHxYXX/sjr/ku5inEZg8S4Svtv3RXkg2rj2iB0qu2a+nYdHMdjsNzeeGd1/9L9zFB/e4uPIpq/cCdmqBckJUw4yuWkCULe0FogTfYIBM52FJsdNdQWgkH06acXfW3xNmCxnMrPVa/ucyE2rgUsTyzT7591uZ9Rg8sPuQ6+L4On5oZdtvZ0ObTvF2eTWqPSYZ3inqmhOM4aqi6SWj/fsc3Ta543sydfPwWuG5GLC4i+5ujK5x5QlSlyzVns9n3RvwNfXI7fEluRQ00zTZgyT6Iv8AqFfPUZCQoAKPcOUQ5QuLk/vQhAebsUqnYl2E31RKAc2rRnzOz3e/cg6fNd6akMRuTOOnkA4jJi7m1IzhRCYCGJhICimgmyrkICwHANsCdQYBu4Tic3B7eZfVGniPDb+aH5t11OJQr8s4y6NI9jSORqm8M98fcWSqVnloz65Na9RtGOWp1+LcJU1zRymvc13/AHOEm1tZrVPU14Myzq138D9D0DzC4VQXN7ZvoszTVdgDlPuL8cfS4bOWvlXfM6NDhkI2er63M2TWQhwuRHOKOXDDTlpF5+z5m2hwFvOcrdoq7970OlGBroRuc/Lrsj64JGdvgvB4dRXKtF3uPVMKFOw3lOROTk7Zrj9zn8QwKnGz01X+L7HA81OXLLV6PZ+jPWyRy+L4VOLyv9O6OjodY8T2S6ZRljXq9jmUYJvNnToxscKlWadnnb3nWw+MVkj0b5VropZvuJq2YEqjEzbEoFjbfd7Efr9RcZfdiTlfQhBbp937yF8xDnvs3Lo40kA0STBOgUBpF2BUe5XMwgLRJMqISiSiFsRUkmdyWH8ekpLKpHK/W3X2GLD8ElNtzvFLa2bE8kV2OoN9GTA4GFV8jlyT/teql2fQ9TRpOMUpWukldaMrB8NhHl5YJW3azv1ua6kMn12fTsznamsqpF3gtcsuEfkYOIcFVTNeWWz+jH06jT5ZKz26M10pnHbyYJXEnj2OpHkIcIkm/EdrbJ6+3ZG2lGKVll6fV7naxvD/ABFdZP5+p5+teD5WrM3LUvUe/wCDFqITi69jZCX3e5opvsc2hJt5Xfpc6dPCSa2v01K5qiiGKc36VY1RuHRyZnvyNZ3/AHNFOd+hnkmWRTTpm1JMYmKpaZDozMskbokSM+Kp8ya3NQNWjkKnTDJWqPGY/DuEr7DMLXu7b+/Lqjr8TwsVTlKUsr77HBcHF5LNZrunrE9LodSmqZiUWuJHV5n0Kz1MmG4g3bLNmlzZ0WBhqss9glJf7M8ql9RuQjYAHPsvgUKmnd57shkaNqfBymyIqUgYm0qHJkkAmHTdxgFxiyNBwG4XD88vM+WEc5SeSS6X6gbS5CuTs8Fp2pXf9zbXpobcNTve+h5viX4gv5KPlisubd26dDHhuMVY6Tfo818TK8Up3I0Ke1Ue9pxQ100zzfA+MVatTlfK4q7btod6GKistWtl+5lyrx/Uyb13YFXhkXPnlJ2Sta/lVt/UVu2nl6W+A2pNy106bGTH4+FFebOW0U8/b0OXmzeV7YoijKbpGqE7K7sl1MOMlCrko8zW+ljBQrzru8so7JaHYo0UlZKw+LTbHufZ1I6aCh6+RVLDWWyS9hjxHEOZ8sfy9ev8G3iFKUoOMWk+723OVHh81svvsaH0c/XPLXjxxe37Id4d8zRSpPsKo05dH7jRFMyzb6ONFuLpofSnb/ZqjmZIRHUpMySNkJGi33cXOLbGRkkrv45CI4nmdoe2T+givs1xg5chyw0ZQ5ZxUlrZ5+0w4zAxk9LLa3Y6dNWXze4jEy5YN5WWd3sg4ptS4YmaO5JV0eQrTUajSTVnua41sswZLxZOVstvTqTw0sj2EH6FZifZT11HKWWaFwh0HJv7QrYGYpVHd5r3IgU9Xlv2IUmlM5c33BiujArTz0JTqZGhSVkocgvHW6FRqXGxaLVTFA8R7Cq0pPJ3t02NngASov1G2gUjNGiSUeg9u+VgVRC/gNj8PiJwjaD5bvNrV9r9D1GD0u9XqedwNPzx3Uc/4PSYfQ4v8lJWooqlLlIVxbiLpQXJ+aWSe0er9TiYfBupJuV3/m3fme+R0+OSioq87P8ATtLuKwfKrdfUzaeO2Fpdnf0cIyimnydHCUFFWNcUZ6bRpgWmuaaB5QVboavBL8JIBX5EZowWxHTZpsugWfSwrSfYktsvqV/6YmuwCxqjpm/gacRRunnZnMcHB5qxRLFBsXFotPN7l+rGOUpvzP2fwdWhSSWRgilqjp05ZJmXVLalXQNVGqS4RXJ1PN8d4mpy8Nfkjq1nzS6eiNX4g4w4/wDjg/M/zNf2rp6nn6bzz1Nv8fpH/wBZ/g5WWaSpGum7JZv3BuN9H7wYNW3LULf7O2YhkYe0GyChUtsw7/bAAyzjm89yhsoK7yZCstODiHe7EKIdSoAqpa6svV0HzWLVV/aLWZSSWo6XwAdHGSLjXlvYXyJL+QXMsTrsSrNP9T2TB517TO6lxlKk5NRXt7IEppK2Sq7OzwWhzebZ5+42cS4rGlGyzn06d5dDJiOJqjTUYLzWsuy6nGxuGlFRk3eNSKmnre+t+6OXHD5p759FUIbnuZnr13OXNJtv70HYbiEoW3XR/Qz03Zp5e09Hw/B4XEeVRlCpbNRbt6pu5sdJcrg2RbTuI/h/FoTsr2fR/RnWp1Dy2M/DdWD8uaWmzFYbi9Sm+WV8tpJ5GeWFS5gzpQ1bXGVfk9zCpkcXGfiScJSi4pWdtCsHx2Et7Po/3JxbAeKuaH50tP1L9yuGNKW3IqK9RHfHdif6FR4/Ulo/caKGJlLWT955Zpp7pp+lh9DjFSG/MujQMuklXBxpQnL+zPUKL9faaqburSVzh4Dibq/2275nZw9XTdvI5WaDjwyvG3jn3TGKh0926BxGOdKnKyu0su3f0QvinGFRVlZyeyfz7HnZ8bqt3k+ZPWNsrdF2NOn0880bmuPb7nYeqco7Z9/ImNVyu5Z3d7jKUUZ4zin5dHmluu3c0QkdxVRzZD8loSVSwrxBtOTAysOlXW6GRs9GwPAuW4WADgY4vt8CGfmXUhKIebksy0VU10LTK/fg3DITGOCEKQznuiyLEaB8Yin2+JPCROUPq9ycB0+yu3p6myVZUI8qzqPV7K+xkjW5VllL9Xbouj7icxJ+p0+hdl99FSqN5vNnquD8P/qcHyN2dOo+V2vk87fE8se0/B75MPOcmknNu7eVkkvYCbajaHoy0fwpFPzOUrbflT+p3MNgVFWUVDRWS22z3NVLFKWas0+juaI1EzNKcn2Xql0jLLDXdmsn8LdzkY3gXPzc0eVRdlK6bt+r+D0aZzuOccjQg9HNryx+r7Ahe7gjyOqfR4HFUeR5Zrrp6ZbBYfiE4vJsqriHK7erd+wpnSavhmVOjTjsa6lm1FPqlZv1AwWDdSVtt39EZ1By09rN0cV4cbLLtqyjLkpbYdiSbXXZ6HD04RSSsthOP4vGmrQ803/19Tz0+JTzUXa++/v2FQiZMeiTe7ILDHt5fZoqeZ3k7tvN/QFpaFxjfP5At26+86NfAxShpqbKMHa9mZ41noacNN75oHQJF8qbz17XG04NaXGxnHZBvEJfbK27K2wIVAavZ3+o5Tv/AG/MtyXT4DJgMXL2ZDXzPp8CDBs8vUeftIkVUWb9X8y0u5nNpGy4sG4UGGyB8wXOLaKDbQKTGJgygUGguV9g6K5GdDF8UboU6MbqMc57Xle9vQwtF8r6D/UDoqlXlHRtejaPSfhjHVpybnO9KK8zlb2JSPNpEz6/EWULREz2fF/xZGKcaNpS/V/bH06s8jXxMpy5pPmk9Wxcb7FSJHbFcEdvsNxYqTd8/mMZGstx5SsCBdWVrbdESEPvMqxIplS4fAfYbFINS9BSiNjEtTbEZXMX6oZGfp7y/E3HQpcaQxSUQVW+7h8xKYv+jIzvv8Q2k/8AYhR7DIpg2sVjKdVoa6hnU+5FO2YdtANHN93II/rvUsFEpnCqQ8z/AOT+bChRurr6C6q80vWXzYVGaWpmNoMkXFdy52ZFBkIW3foL5hvKV4ZOSFORRGi7dyEJzWLdb1B5COn3JyTgp1WWqrLdPuRxtsTlE4CVVl+I2LbKuibn8k2ocpMtP0+IpTDjIZSsVot0/u5FFl3XUJVe41RBbJeQWfUB4h9rEeJf2iXH5BTCSS3GRktvmjI63ZFqoBSXsHazVkRxXUVCOX8jIUy1ciMkYPqMV+rBcOxcZZ5xGVIVhpN7uw2KW4tPt9+0mY/AgzlX3YgrwmQFBowVaL5pf8n82UqbIQyJGmw1SJZohCxRQm5gyjlcBSIQSa2ukPHlDFTuU6JCF0ccWhHJks0QhClocvxfvIid3YhBU7dEaDeHuT+lfYhDSsUWVb2RUO3xCjh29re0hCeJWTe6LdKwEqXYhCbETcwJYVi3h2QhXLGkMpskaTY6GDkyEBDGmgSyNDlg31LWEkt/iQhb40V72GsPL9QyFF+pCDpUxHJ0H4Y2nQIQZi3wF4BZCEoNH//Z
We hebben nog wel eens de neiging om te berusten
in zaken die ons leven of het leven om ons heen verwoesten.
We zeggen dan
‘ach ja, het houdt nooit op’.

 
 
 

Maar toch!
Er was een mens die opstond tegen alles
wat verwoesting aanbracht.
Tegen alles  en iedereen die berustte.
Een waar mens, mens zoals bedoeld is.

 

 
Opstanding wil de verwoesting niet over het hoofd zien.
Opstanding begint pas bij de verwoesting.
Opstaan is tegendraads zijn.

 

Opstanding is houvast te midden van alle verwoesting om ons heen.

 

Opstaan of berusten, heb ik trouwens een keuze?

 

Reacties zijn welkom via de contactpagina
of twitter @Corry Tigchelaar
(Volgende week vervolgen we ‘de weg’  op www.kerkhuizumoost.nl)

 

 

 

 

 

Op weg met open ogen

Het is Pasen geweest!http://www.kennislink.nl/upload/185658_962_1201007216240-afbeelding_1.jpg

Dit betekent in ieder geval dat we er op geattendeerd zijn dat we als
mens gemaakt zijn om met open ogen de wereld tegemoet te treden.
Heel concreet is dat je in alle verbanden waarin je leeft  – je school,
werk, gezin,de school van je kinderen, je omgeving enz. je op kunt staan.  
En je zelf niet klein maakt in de zin van ‘wat kan één mens nu doen?’.
Je kunt tegenover klein en groot onrecht iets stellen. Soms iets doen,
soms iets voorkomen. Maar altijd iets van zorgvuldige aandacht, ook  
wel liefde genoemd,stellen.
In mijn eigen klein kring,- verjaardagsfeestje, werk, vrienden – opstaan.
Hoe moeilijk vind ik dat?

Genesis 4: 1-16 http://tinyurl.com/6a49t7p

Reacties zijn welkom via de contactpagina
of via twitter @Corry Tigchelaar
(Volgende week vervolgen we de tocht op www.kerkhuizumoost.nl)

Opstanding gelukt…

De markt is er met ons verhaal vandoor gegaan
en verkoopt al maanden naar hartenlust haar eieren.http://www.exto.nl/gallery/dbimages/8898/8898-m-14133400.jpg
De kerk lijkt er wat beduusd naar te kijken. Marketing is
niet haar sterkste kant, zelfs van een A-merk niet.

De verwachtingen van de jonge vrouw lagen voor dood
in gruzelementen en een loodzware steen lag pal voor dat alles.

Maar plots (!) wordt haar naam genoemd, nieuw en oorspronkelijk.
Er werd  ruimte geschapen in de chaos van gevoelens.
het leven tegemoet. Hoopvol en in vertrouwen!
Is de Heer waarlijk opgestaan?
Lichamelijk of geestelijk of allebei?
Wat heeft deze wereld in al haar chaos daaraan?

Johannes 20 : 1-18    http://tinyurl.com/3jvfa5n

Reacties zijn welkom via de contactpagina
of via twitter @Corry Tigchelaar
(Volgende week vervolgen we de tocht op www.kerkhuizumoost.nl)

 


 Op weg naar Pasen http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqjoi6hE7cE6QuvTN-Z2wF8FLe6DKefVg6_Oy2gREcmdCRXeI1
Een week die begint met gejuich en die eindigt
met stille doodsheid. Daar tussenin ligt
een heel leven samengebald.
Met elkaar aan tafel,maar ook stiekem elkaar begluren:
ben ik die de ander niet wil kennen? Waar steeds één is die
de ander ten dienste staat. Waar uren van
diepe eenzaamheid zijn en uren waarin mensen weglopen
op cruciale momenten: ogen dichtdoen,
in de steek laten, valse liefdesbetuiging geven, vervloeken.
Waar een ander zich schaamt,een ander zich schuldig
voelt ten dode toe, een ander zich in onschuld wast.
Waar die ene alleen maar kijkt, maar vernederd en uitgekotst, http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQioRdZVFRwPPc0cDQ50D3CJzeA50oCVG6MpSrjWVmy2H0ZqjgfDQ
door God en mens verlaten, vermoord.
Waar een dood lichaam omgeven wordt met liefde.
Een heel leven, een hele wereld samengebald in een week.

Waar wil ik die ene mens niet zien en kennen? 

matteus 26:17 – 27:60 http://tinyurl.com/3jttq26

Reacties contactpagina of twitter @Corry Tigchelaar 
 (Volgende week vervolgen we de tocht op www.kerkhuizumoost.nl)

 

Op weg naar de zesde zondag
Elkaar ontmoeten en elkaar de ruimte geven,
misschien beter gezegd gunnen, is niet altijd  
gemakkelijk. Ouders en kinderen, ouderen en ouderen,
jongeren en ouderen en andersom.
Want we hanteren soms dezelfde taal,maar 
vergeten dat we een verschillende betekenis
aan woorden hechten. En dan verstaan we
elkaar niet werkelijk.http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSnJ8wTAQCRQgatwT1E4fm5SbbyS8wO8JjhNWahv3-1d15ytX2O
Het roept de vraag op of het mogelijk is een ander  
te verstaan zonder onze eigen behoeften, angsten,  
verwachtingen als een soort verborgen agenda mee te nemen.
Echt ontmoeten kan misschien alleen wanneer  
we ons zelf een beetje uit ons eigen middelpunt plaatsen.
Welke ontmoeting was voor mij een echte ontmoeting?
En wanneer en met wie vond die plaats?

Reacties contactpagina of twitter @Corry Tigchelaar
(Volgende week vervolgen we de tocht op www.kerkhuizumoost.nl)

 

op weg naar de vijfde zondag
De wereld draait door en steeds meer mensen http://farm4.static.flickr.com/3613/3404927709_b0822d1e56.jpg
in tv-programma’s lijken wel adhd in
hun tong te hebben. Snel, sneller snelst.
Wanneer we het scherm volgen lijkt
oprechte wederzijdse interesse een schaars
goed te worden. En niet alleen daar, maar ook
thuis lukt dat allang niet altijd meer zo goed.
Er is veel wat gedaan moet worden, opzij, opzij opzij,
zong Herman van Veen  http://tinyurl.com/4ycvqny  
werk, kinderen, sport,ouders, vrienden, sociale media enz.enz  
Veel en nog weer meer probeer ik in de ±16 uren
van de dag te proppen.
Bewust tijd opzij zetten in de veelheid van geluiden
en beelden, hoe doe ik dat tegenwoordig?
Matteus 14: 22-33

Reacties zijn welkom via de contactpagina 
of via twitter @Corry Tigchelaar
(Volgende week vervolgen we de tocht op www.kerkhuizumoost.nl)
 

Op weg naar de vierde zondag 
Lichamelijk niet meer in staat om zichzelf
te verzorgen, wachtend dag aan dag op mensen
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQMuijCVE9aj93_E6miEwzdYwwG4Ayb2MVIOVYrnoK7k-w2i9FkMg van de zorg. Zij die de sleutel van zijn huis hebben
 en sleutel tot zijn verzorging zijn. Het leven heeft
geen idealen meer, zo sprak hij, enigszins bedroefd,
maar ook praktisch.
 Zo heel anders voor de Gooise vrouwen(film).
Het leven heeft zo haar problemen,

geen aandacht,te weinig borsten of teveel libido.
Idealen genoeg, maar desalniettemin op zoek
naar zingeving.
Er valt veel te lachen. Dit soort spektakel levert
ook ontspanning.

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSoFQwd6RPxRp-DZBQka4UmeCadtDNQYM-vORmg8RIg08USJZ3CJWJJMAHv

Welke idealen heb ik op dit moment?
Hoe heeft Pasen daarin betekenis,
misschien ‘ontspanning’ of ‘ideaal’ of
wellicht teveel aan eieren? 
Lucas 13 10-17

 

 
reacties zijn welkom via de contactpagina
 (volgende week vervolgen we de tocht op www.kerkhuizumoost.nl)

 

Op weg naar de derde zondag 

Ons dagelijks leven zit vol zingeving,
zoals: gezin, werk, eten, hobby, je bedrijf , de sportschool, enz.
Misschien zeg je zelfs: ik besta,
omdat ik zin vind in deze dingen.data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5Ojf/2wBDAQoKCg0MDRoPDxo3JR8lNzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzf/wAARCADCAQMDASIAAhEBAxEB/8QAGwAAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAAAwQCBQYAAQf/xAA6EAACAQMDAgQDBgYCAgIDAAABAgMABBESITEFQRMiUWEycYEGFJGhscEjQlLR4fAVYjPxB3IkQ6L/xAAXAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAQID/8QAHBEBAQEBAQEBAQEAAAAAAAAAAAERAiESMQNR/9oADAMBAAIRAxEAPwCt6RMQTISM5wAO5Nam1m1KAzeYc4rJRIYAqhdOg+Vvn3rT9PtwIlk1Mwxw361mIellKxZ0k7jIHPNcJcaXjOp+MsCoA7/pSst6uGUJlcY3HNV1/wBSaKTQkhwwB1jc9/8AFVE+q3yPcIIyIhGCCVPJNJrfwK3xl9+4xVXNMXLtqLZJ3O5NBXOPT0rcZq4l6i+suxYEnJAJH0pu1v2e3CD4cYCk5xz/AHrOlyTvxTllJhvh5q4iwmu2RWj0kDspPFO2F1F90QEkk8gj57VTXZEmrWSG/lIP60hBPIFOokfLipRrg6HJBNctyfFG49GrLR30kbDS/BzvVxa30Uq5HLD4SeDUWNJDIr4ww5oog8Rw+SNsY7fOs5DfSW5DIdW5yuO1Xlv1S2mi1fCw7Z3FFN+Gmk+Ic4FZL7WxRyW0hySwU6FJwPrWkWeK4hYCQZ9jVD1+MS2joQjYUtvvxQfJJogJm8UsMqNLhSwLbZA/OrDp9u5u8yONKKDo7jPG1B6jHcC70QJKUySquPhP+5/Gmej38hVhJGjNqy0jDzH2qNLhcgeXA1egpLrJUJbxMSoYMQNJOTt/itJ0v7nekJKCr5JAx8W3rWf+2jQr1tLdM6Yo1Oocb5P7ilSRTTWrKhdMLgcDuT61dQW6pY2xyF/grx32qhuok0ag7ENtjWT9cVr5bU20cULoTojVTkdwMU5Kq3lWPynO1eG9VDhd/bO1Cuo8MdQPPypcp/KopUPwTRPuWOfTFEmuDHGVQjHrVYI2XjmotrUjJ2zxVgO10Sd8U5YX/gzpJ3Ug5BwapnUiQ59amjEHY/StRl9W6f8Aae0lttMzhGJ22q/tryK6gV4wpYDGGxmvicM5Rs5rY/Zrq+D4UhyD37iljUrZ32U/ieRhjHPest1eGKVWy4ViT8RxprUBz4QUEHbk9xWW63MkFyZZ0LattR4qFY2ayfxW0gkZ2OM11OS3imRtKEDO1dTE1Zpdx4w51cYFOXPV5QnhphNtsVjIpmZtj+dWcU3jaA/K9+9TGtWx6jL4XOdhztShkkl9+5NNWPTZr/xRGwQx/wAukn9v93q1tPs7N4Sic6VO+zZyfer5EUdvEZGZScKu5PYUVbdxEXCMRnG4/OtAeixxwuqNkjbxO59sURLZ7eEk+YgY/wAU0xmBEwzkbDvTVugU+o/MVafdldyGAUsduwI7UwvS9S5VDV1MZ691+YqCf2pOK5lSPTKqj3ArS3XTjGrZJODnFZq6X4iy6d/lUQrcXC5Haut70xtlSQfUUrPHkE5z7UthkbB2NBoor525Ow9KMl2wKsG3Pas2J5E4P1piO4YnOd6qrwX0ttIHViRnem7jqMTwhtOpscGqCGUiQFt171N3hOAM496YGrWPxmaZlXW/tzUrDoq3FzI8i6Tt5QOa8srpYHUhQy960Fnf2iAhSATsSRisNlWsRbyKyKCVIOcYrKdeYS9euAyA40oD32UVtrjqEKMNB17EZHK1hbgy3HULyeJ8iSViuCCMZ9/pUUFYR48UbISDKmc9xkbVurrROsjsQQGzlhwKx6CUXVsZAuzhgcY43/arYdTMWVyCferyzUer28SoHLYJ/lA2qna2/h+IurSfSrVZ0uPLKAwPHzp5/uvgLE7KgjAHmODWkZjQ+2kE7dqFpDjLc9q1bXHTlth4SAvvuRj86qLi3gLgQXCEMcZx3pBSyIS2fbcUFjg7VpLroZitDOkiMpUbf1H2qhktZEkyFb61dTA0bNOW1w0TDDUuI9Pbeo505zVRoLLrdzAw0SvgDGCxxj0xVn/y1ldJm41Bxk4JOPxrHI//ALoniYJDdqC0nurYysQgO/NdVSZVydq6gFbA9mH1rYfZjoslyyzXMeLfTtvjP50tY/ZqeN4S7orKfMNjge47jn8a1KdWsraAJ5VIyoGSONvf0rGt4vbK2hgtylroweQKDe3kVrIkcjLqcZznt/uapm+1tpBEfu6O7BuGwMfP2qk6v9oR1HQTF4bIOcgg70ylrZtf2ockOug41Z4ql6v1xbWcxRReIugHUH7/AIcVkDfg8ytn0B2oZuVbknJ9auJq9TqwmmM0rlFXzCMDPHAFbHpPVLe+ijaNXBYkacZ0kcgn14/EV80MsbAY7fhV10C6xeQKHAJOlQAAAT3z6b1bElbi6jimj0yqo7ZxvWY6v0WOQZguCzE5II4+VXF5dGKN3ZlwM/CeMVnb/qQ8XU4YnjFZVU9R6TJHH4iDBUb+pPyqleQSbS5DDg1pJOrrIcOi8YGc/tUXtrG+BLKkbZ2Gcfn/AHomMugy3mOw7g80XPh7AeU1YHpStPi3m0rnGDv+Br2OxkjyJVUsPfitQCtYZZVLBgqDuaBKxiHJ271YwaonB5Hf3pa5kjnkZSRpz2NEDN0GiUgYYDFQgvDq0t5lG+CcEUN7SRCBjUhOxFFS1RSCCdt/l7VMU416WXQi6QN6hYW/gSIX0gnf8qXuCBDIQ2DpO/0pyw+8RpHqYSAIOdjjFZ6b5CuFVrtFU6lUMcjftS8hOrGDsabe5h+/Oz7jw8Db4ST/AINBuZUlGI1POPfNXlKAJArajn5V7LOzAHBJ9Tuaj4eCdWR9a9lkMilVQAYxsK0gc1zMhKujDsS1CaY6QTxXq276STqcg7kLkVHTLPLGqEOSQgGcZPAH51NBY+o3EcYRJnWPOoJnbPyr1b+VvITke4zQp7C8t5zDLGUdTgg8UJYJ2O4O3cU0wzrUqfLuTzUTaSTEGEas+nap21s7sFZsf07U3BaXiMzLGxI7jGT9O9NMVwtdIy2c+mKGVB2zWgsFmWeKNcjLjWWwuRnjJz+NFksWv78x2sfiEsAfRSfX0qpjN+DIOEcj2Brq+nW/2ZuIoVR4MsBuVIxXU1flg7rqd8oYztKozgkg0lPesCC8mpmGcckV9Em+zv3jQ3ikpjAUqD+NUl99hFacNZORqGWWQ4AOe3t7VnYuMcLlmGScE9qmrkjWwbRkA74/Or69+wt5bRtMssJAYeRSS2CflilV6DcxuFaObc/Ay5yPb1q6mEYSGR9SEqvDDA399t9gaIoOeADzuN6ubnpP3d2doiM5Gh1DYB9TyP8AeKXe0YOAW8TQp24x6dz8vTimphSJVdioIJPGanC0iTfwXZSO47VcdG6FJfeJKGKBTpx745NaK0+zdpBu4MjscszdvYe1NMZ+W/vpbdUuXOfTGDv6mvI+mTXSI5LKMYO2a24sbZAXEKEjHAG+K9kjjO5GM9qa1jBSWLJ5XXJxkEDmnLOyVojqyrEcgmtSOmxTk5Gw9q7/AIpo5FUYCk9zjNTTGQmtSpKNlccEHGPfApO7jlgmzCD4YXOptwOBv9TWxuuiySXGsyKoJ7DIFOL0yzQFZELg7HI7GmmMLbQGbIcPqJ32zg54rp+liDLJu3cMuDW+k6bHIn8K3VDnVt69jSE3RZiBq0lV2JJ3xjmmmMJNcNGoUqyqcgAjFe2tvJesUt4JGf8A6AkfX0rdRfZ61dAJgXDd9P8App2Kwt+mpi0iREHxBRjV86v0fL5t1qyls7T/APJidCR5QV+I59PkD+NG6dPC9ojGZVVUwQSBx2p7/wCSLvVdWPhpn+GSwPpuP3qhtDG/TW1qQV1EFt/f96527WpMi06d09eo3EsyuGRX0lEGc4H6b/lXt/aG0lePwwmfh2xn1rTfYOy0dHSdoQJJWLKSBkg9/lgCtHNYxSShpEQ44JA2rU6Sx8rNs3wyhlJ7EUULGsYBjfRnBIIJB3wDW66v04So3glQ2wLsM7egrMW9hPZXpa4gZ4iCWkVdQH+a1us5gUFpCyMZY20BsjJxn6UCU2tu/wDAhUyY8xKgkH59qcklkuXYxQMsZOAAf8UqOj3szlpF8JN/MxyePSiqi4ll1Ecg/hUAXxjJQntV1ZdGYTk3KsUx/KeT6Ux1DobzvrhkdTI2lvIGxtz+QH1z2psTFAz+HuZCd/8AcUxYyXd3MUiZmxuVJxqFBvenzWdyYZmTIIK4GVOePfj860PSrFzPHdQFAijDGNMjP++tTVxa23S9duk8aEMwAKrvp+varm1tVt0BwdY51AD868gvXgXRLINGd1yB+VGkureVgot1Bx/UQT+dZtakMC7uMbSxgehUbfnXUtqiH8hHt4xrqmqT6N1EXUgwAcLhtOwNOPeXCoqhE8TYsWOy+3v2r55069MeMSbVrOkdV0RnSCQ5y2ts1azKt5JZJiumQDfLAfDj2qxtmMCI8sQwQSGxuKQj8GeJXGjVn+Xb96O08mQZsMnA34qRULyGGa48UJqVgPKVHIzS8vToXIwgxqzpPG3H7/jTkLlwds44weKbWNTCzM2G4C9zWkJWipFpi0bAbKuwApsPbBssMbEYIoMjusmCpYsM/lmoJiTckq2dqCUmh3DRrgYxg96h4BeZdI8p9aM0TqMls5O2TzRUVSpznUPeihqhR2VlIQdx3o4dJHUoMjjzdtqFIxzp1HB4PehBULldyAOxog7GMk6fMQcGvBETpDEDFDR4xJ4caEtjcinQu3xHfvQRCFlA4Ge1Lyh4w3LA034yDZQSR6Cok61IHl9zQVzalCjUpjxnkHFLXZkWH+GobOd/705PAEUg4Y8qQKWXKLupwdwTQZD7VdE+8YuQXBEJQgHk7kc9vesfaI14v/H2qECWbSGLeUDAzv8AT8K+kfaBmazCxZZycAMNsYOc98cGsglmja45hq8QlNQ237Eem4PHtXDrr5rtzz9R9K6dCtvaxxoANCheOMCju2SQeByTWO+zdz1GSayea5leN0OqJ2B3AG1bMatGCABW519Txi854r5nGsHKnG340GJW2ZSGzsoI4pueEEnfG+c0q2oShY1JXkitRlZW9lrt0M0QUsSDgYwP9FRn6XC8ROGLD4VHHNGhuZNCEqNh3HFeT3BO3h/M5xVGdjs5FeRXQKuSBkkkfWjravAS2knfAbYgD+9WnmYEMoXJxtXix7k4OAA2QMgVRSdb6NJ1GJZfA8WUgYkZtkGfMB/v96N0ixktoTbyq6xg5GAux/X61cffLkjREHYDb4AAPxpedJdGt43OOTkVn6MRksUkhLO0Suvp3rntoIwHQFjgDKgt+NdHchUKpGU7tnvT1kY3H8Vhg+p5+dJZVxXi0DbhgM9v9NdR7q1i8d9LKBnbyiuqo+VRhU2bYjtiipfvFgL+tQHTZVYM5JXO+dqYSzSPVg6mRC4IGAcc/lvWmPTln1m7VfOGCZ/lUAir7pnUzL/5ASudgTv/AIqgs2URI7KmhhlstvsSBt9PzprMmoNAgx8+PrTF2t7HewRxpvgE4x6/77VI3IkYPoO3bfisp08TTyojszIM7A4/9VrI0XwgF5wAU7g+lFeI/wDELNg5GM0RpEJwBQkdEYAjfgVOVgBqjy2NwoG9ZqvXdWwu/tk0SHGknOo+tCj8QqHkAXTwuNxXWzvGwDx5DE75oHSiFME475x3pG4SNSx33zv6fOnJJYmwoJGPVgKDMtqwAllA3zjVvV0QsYtOSSMdjjFNqNXGAP1pZJQoZFlVkHpivfFBOEYgAb0QZmWPYsgH514yMD5iMe1BEQYDGw9K8MJXaORx8iRQGliyuM5HoRmkZ7d1YH4QTjY7URpJxkLK3vsKGbmYKyTAuM5DUCd7arOpjnTlSPLtzWc6t0sQufu8JdCucAHynj/P41sRcq6+YAjGPegvNDDETLIoTJyTWO+Z1PWuerL4zv2YjImUFMHw9e/rsP2NaiRw0ejJ45A/KkLe4spbhhbuC/LZ/wB3o6XNrNIUjkV2GxVWFTiSTF6tt1HwSX8WZiUUbKtHiRCQVxUHGPhTgetALurYVN/lxW8ZWaRKQu3PcUU2yHGMA8UjbzzMobC7fPP4U3FNJqJIAxwNNBCWJl1FMkgfCeKBbsY4yTgkbFSNmFM/eQH82R5fnQ1eEuScgHcg7A1QjP55wqOVRxqxn4abjghZTGDL5f8A9ua4tCJjoIKEcZ/vtRHkyBGryYY91GKmAH3IsGKFpB2JIwaEXELaXhZDnIPNFJSEkF5NXqDUPvqlyrzMrgbaqfg9d7YMc2ysfUd66lsyb4jLD1UbGupoppohnDW+TnC9gD8+KHY9KnllVlAUNnWCOF4IO25Pp9a1QjhbEhXBPGRmjIEj3UatQ5HatIx950Bk8oXMK4xp3b3+f+M0s3S75bnxGicEE52J8u22M4OK3b6UjGk5b074qCosqg6SR2waCp6VaC1jLMCJG5PoP2p0rjzkcnfffNNlEjQ6UJb3pfWqRfxAx25/xQLsXUjzH1waI0cjAmNm1EbY5zXs88IUIQ2oDOx2oME7o2o+Uk7YONqlA9dyRiWVtRHIO9FUyHfxn9MA1N7cSv4iSMQcZBYn86mIEU486NsfiO9ZxU4LRHi8Vz8WxLf5oZtkB5Vu2BRlhRdzk+oOan4sIwi5BJwcjargV8JPDbCKD869hJOCnmA5pmVT53A2xjBpOJyq4zT8DJebAC6R6jGa77wfMurf2pVtz8W3oa9B0ZII1emKAqhthnb51xUDVqBOe9epOQMFVPpkcUh1fqJgt9QAU5AGRkfrmpbhIhdTpauSXwrjSSd9jVb1d1n6fcRlsOo1bHkY2IPuP0rLdW65cvKWjVhF8DDOVY/XvzULS8luJCGl0o0Z3PIwePbmuHXW+OvPOPIJ5oHE0bkafMQODgDP++1IzXlylx4wdllPm2J3POTTTYMZRRjitB0P7NLfJHcXpYEKPK2+rb9Papzzb411cL9E+1klsqpegyR6whc7kDbf17/lW8lGpV06G75Wst1H7J2Rtp1gh0y8xspOAfQ+1Wn2ds+qW1n4VyjSIWLBtWCAfx2rvzLPK5Wy/iw8yEGPb1yKYWJ5U+PzE8Bdq6K1csGcEHHGaPHE6sMxy59QK2yFHA2ks8ecnnNTkhC4dAynsQc5orOVcg6vcFd6ZiYOuknbHFBVsxLlGXcDnY7UDwOos0ao8boF5YkED/1RLq2lhklkV9WXL4z8I9KXteoM1wyXBJYjysvB9jQQnVkl0SMqA74ZiR9Nq81LneAamGNfiZ+tN3iiWR7h3ZgVwBkYXelbS2Uq3hLHqIyMjB+lShmFLZYlDxyFhyVfArqHlV2Yrkc4auoHJIWgXbLp6ChhtLFQpDEeuMVYM38MLjUSd8dqhPbCQ6s6iOMVUJwEeMBPjfYtkjH61cQ2wTC7Er3qnmR1bGknt7Ua0e5jzjcehO1BYOikkYHNJzwA8k6T6DJqLX8mSFiH416lwXZSoUt2BPFAvPZMcFQNPJyKhOo0+VRgcaRtRpZ5CGXIPypNp3OFWJgBzqNAMXRhwrAhBzpFMLJ4gWeESYbIYMc7ZwD/AL715MypDqkifT38vw0OMLpBicAdsbHigI14yluAMbEccUJbzXKxwFyNtI4pW6iljTXrOkb45pJ2ni8rqh91zvx27c1lV28yvmMMrKw3Grj1qATw1OgfnVfGSArKsmo8jPAr0yrgAsFHv3qg9zcJbxSzTbJGhdiAdgBk/lXza5+3HXb+V/8Ai4khiHC6PEbHuTt+AFfQp4hd2c9uzsPGjaLJUjGQRnesF0/p0dpZtCJWjZJD4jEBcgHcHPHGKx318x0/l/P7rd/ZXqkfWumm4lQwXMblJos5CsNwQfQgg/j6VH7UxJHaNmMlQAdWrzKfkdsfWqz7CrHFY3MuvV94myo9gMfqTVxf2y37CNkPg/zjVyM/4pm8s2Tnp86v4sRQxrGAo+KQHYntv9fyq16H0pbu3ch3RydKkY2GOfx/StXc9AsL/ETjwwUwGVdhx247VY2HRLDpoMULSMpx8bZP5CpP55fVvf8AjO9N+zoS7V5P4igZ08b/ANq1LuIogNABPGO1MolvAypEmR3DHfHzpK5ixOxtnBU7aH5B/euk5k/GL1qKvIwJZULMRjDY0/nT0cvmwSduVVs/nVe2cL4ieZdj70SCMySHRsAMgf4qh17xojqEQA9cg0aPqLEgooO2/wA6SVInAEzsCe6nb8K9ZfBYaBqU7ZVsGiDTXgZ/48QB7ENXsDqzYVwn/wBqkiq7EKGBxusiihzaUnPB2wAUIqh6a3R0IXByP9NJyWOYiIiAGGCi/wB6EJ5I3zGjle4QZphupAcIwB7MNJqBYdMuhHoZ844OremLiyIhjVpNDHYtjYn1xXsfUcjGgKM8nevZJWkY+I2RjPpRVdL0hfEOkTMPXxQM/wD811W6eEUB1nf2FdU+Z/hpaKXHbVimEkDHGMGqsS+r/hTCOTgh98elEPy6RglAaGAW8qjSD3PevIpiw8x37bUVAM+X8qqIm1XSMjOe/tQntAuNL7/9u9Op5sDIHzryQImNZzmik9DFtTEaR/SKhfKIYlkhjZsndV/XemDKDJ5AFx3xzXpcPp3XJ7+tAlE0My6WdlHdD61Dw7dBmNSzZ4rry38OQMDpGMnf86WYMfMuvPcigbKK66TuPSgyWYCBmJ/egwSSo5y+knbJFMiUtgzOqgem+aKCIsEBRt+lKGwihbUqnI3BG31p6SRASAc+1BMynII3xsCdqgXitFQ6841b45oN70K1vULOCJDyVIGR+9eXJu5AVR41T/sufwqVlbXCNqaQsDjJxucDFZvvlannspeHoEdlGkVmXTAOGO+T+lWsSGGPBYn135o0Ktv4jZ9PavfKTvj9a1IluhRRlpPKfiGMU6qsieZFBHJ5NRQplSg04GP80yFBwW39uBVZJiNtRd4mBAyDr2/KucRxsQsbyFhghds1Ylgw0gaR7CuGhQQgIbjjeqK0wHC+LgKBwN8fU1KSEhtSBcLzvzR5IpTqOcj0B/KuaJ0iMgfWCuAFHHzoEDErqGDAbZGTxTUTxJpUlc437596XidYwQ0YYDOxPHyNQcIdLNIY0PBCk0FlPLpICsmAcnBwT7UrPMjBvKBxjzV5FDDJp03SEj1OP2o5s4Uxgxuc74cg0wVquNeSFHsGphJ0djoZTt3Yg/jTUUNquvXGG+uSP716WtHVl0AAjHAzUwV6RyMcaTp9cZ/OpzqI4w0h0nsSdq8k6XEAZLW6VPXO341ETBoxBNCJMcOh5NTVCFxgbfka6pvbMHICvt6YrqoEWZt9I1HuO9EhkKMMqQvfavZAqDyjIA57UuJMYAPbffvURZ/eUQjuDxRWuiR5cAegNUbFt2U796ilzMG0LnHYA800aNLguFBIAHJHNe3Ei6VC+m5PeqFL1++MemKL9/1AFiflk00WRlYt5T7ZryOV0JAwfYjNIpeRDlzjsMVIXandSQ3yoDT3Egk14DAfXFC+9EscADfjevMCUeX8+TUorcscYLADPPNLFSjUTKysxLc4yN6iLCQ5IJqbW7ruEIFHt5LlV0mIso9aCMdizL5nUD5b0Ven6l0IVzncd6bVJZFI0ohbkjJNDjLQyaNIII/m5q4gTdNAG7jI9RS7QeG+kvqB/p7U9JrExEsoVRvpxyP1pZbvz4ESkDuBjargKkKBV8mVIzl69WzgbzEYPz2NTS+tRGPEkQb7jUDXpuoZQyxjSCD5sUCotTqJz75HaiQuoG+rVq7jelo76IZEDFmGQcqcV74reHswf2GCRUFgJI2XAyGxtv3odyPIvnYsTsNI/AUk0kkOGRjq7gCpRapnzKCc9j2poYR3QEK+rbcac4/CvGMsaN3VhuvAzRh4EEGhGAcncDmoiWJjpMWsYzqP96Cu8UqrMIvMBsAeaQl6hGSBPgDOAFHH0/erZgqSadgPlnNemxtZmLvAGAOc44q6KqWEafEjfC+uMCvIbhlbSXVxnuoNWMlmiKPAlCNj3oDWUixuRjxP+mRn51QaDS5/hSJuM4HY++anPalYiUKZPcGqmJ/AmwyKHXkH+1WEd2zRlo0KMN9StkfhQJu0yf8AmiLKRsSCKKPLAsoikUf1Bjj9adlu2ubfE6ZA3G+DVc9oWJ+7yqiHkMxwfyqAwdTv95ff3z+tdQzY2+fO0ZbuVXauoAzB9GpYm0jbI829RjglkbeKTHsMVbKmnOlX3+EjJxTPhKoHh5kY7nfis4KFbb4kfxFj4yBhifeotZ6Y21XDYGw1DFaECBmy8Tq2N8HmiXCwSWpgiVEYroTvgnvVwYcy+CxBcHHp3olu89znw48heexPyz3rSN0S1Bw6Atj1xn8c0SK2gQ+Evh4ThRud+anyKIWN5jUyH/6ggkfSpJG7KMh89hirzwkAIIK5GAD2+VBRzbtwCByW/enyFYY5VXZQuNsk03G8keklc4/p3r2OYyFjqVdW5zxXeGzJltAJ7g/4q4Jm/wBeVOEI3GRzTCXKKSrkA+j7bUomFZQYl1D65qxljklXUfD4505qjjMsmoRFmHcJ2qMcZ1iTVgcDvSjpOu66EAP8u1SkkkilRNJznAydqCXVbV5ISIpfDd2XGpu/60nGs9mjRz+ZmbLNnOBTMs8sbsH0OTvpGdqWa+bcsg29eaoqJoXubyRoyxJOSrU8Y3tdMMILnGAxO2alczAiOZomUknS6HBoZVmIZVldjzrHH4VnBZQxSAA3QBb/AKyZpqO0iCFgOe2arIzcIqoiEkdi2acWaVSFdGBIzsc1YGVtlfK+IQO2kYNV80UdocDJlJ3LHGacR5MZwx9M7V6w8dvPHKSO7gUwdFH5FxFqfnZth9a6eNgVLLGD3CivFV4ycBU2wSTg16kAlYgMG+e4pgRKh5i3BB4GAP1o7TkDyaiPffNNxWcKt/40yByw/SiCKOLLKFB9AKBKG9jY+HMoBY4yRx9DTLrbKQNYAI3OMiipNE2VEYJ75FC8CIyhfDXSfegqLywheT+E6HfYoOD8qFFEtu+XmeI+uOf71oDZ2xjYpGM49aqXjLBlGsZJAEiYz9ao9aOBkzFdanPA0gZP04rvuVwF1LIZPXT/AJ5pLwVDYDgHgqeaLFNLBJpDhh88Y+RqCLDBwcn3AFdXrBSxJaIHO+c/ttXU0Nx+GuQSygjYBtvwobMz5CToMdycUXEkTiWWNmH9Kt+uKcJtDF5odzyCpzQVq+I74d1P/ZXP6UeAeFNkAt2Jrm0qg0QuVDbtnj29a9DxK2SRjtvjH40wNhkm0gQnK/zb4qTRhSCec8AUsk66dviHp3oj3QCl1UDT8QJ81AG6kTzLhsc8cGkrSyLFp2b+I2C6g7Y7CrJZ7d1Gojjgg5rwyLhQsJxx8NQJXEaglljZSPfNB1wlSHBjJ4Yb0+0YcFgDqB3VgcfKlGhikzmNlwc4wM0AIZJHm0RrnftvmrS3uJEGWt2GOfQ0pHaxMvlMbNnKg5Bon3eZSDIw09gHJ/U1cEprt8eISOccYoM0/isxmD/9du36UxKUjiYSjUANvY0jHGjvpkdUY+bDHYD1zmqDosayqzOuCM4Jx9DindcSDU9vGdX8wGaTQxs5iyRIpwMgb10gnjXTpznJI42oGJTDI2JsLjtg4oaQwFsoxwRt3oTQqYkKZJ3JJII/KoJCSpCOSynbS2AfxFQNRqNYRGQOeRihXGuJtJQqe2+30qFvBO8vnMiED4yOKYeS4hIErRzR+pG1UeQXD4KvI4OOGXmjM0ugaMqDxjAx9agTrI1x4HbO4+hxxR4reOLzmTUcbIxyKAKKzprZdRXk5O/1onjQgAoSr+mc5pkOukldscj0FANqkpYhlIPegU/5AyTFEAwBzmuj6nE3kbBYbFl4qDdK0r/BcmRee2aXh6RKGzK+BnYahWfQ0OoWw8ig+J6LUhf28jYLurD+of2pCaxktpRJGoZf5vNXiT2MiFHlRGzuu+SaC3SUyKGi8QHvUZbOY+aN3VedLOKr4kZQBBdhFHbG/wCOaY3jTfDDuz7nNXRAtNq8O4hR1Xhiozj50xEmR5rfUpHAb/NAQRyY1gZ9VGD+1HRgoOJXYDjBYEfSqIMMMQLFvxJrqKLl8bTj611MCUjEs2SecUW1ZiACxIz3NdXVA7cgBYgAME7+9V8YDMwYAjVwa6uoHJv4drE0flI7rt3pKZi0rFiTkDk11dQTbt8h+lN2zMZMFiQOATXV1BYXYHhjbuKrXA8VNhvmurqkC1uAz+YA7nmozkrANJxlu1dXVqA5OqZVbdcLsaqLra8kxthzXV1EWPSwGu31AHB2z2py43fftiurqqlAxWJ9JI8w4pYEmKQk/wAw/eurqgYtZJDrBdiANsmj2fnifV5vN33rq6gYj/lXsc7fU0ZQDCmw4NdXUCUhIxgkb0WPaQYrq6gmxIdMEjOxqF1vCM7+YDeurqgScAcADniss6KOruAoAD7ACurqz0L4qFtpWUAHHIFMdNVTEpIBJ3O3NdXVoMKB94YY2wKZ+HddvlXV1AQgEkkZrq6uoP/Z
Toch vraag ik mij wel eens af hoe  het
met deze zingeving gesteld is,
wanneer ik morgen deze dingen niet meer zou kunnen
doen ivm bijvoorbeeld ziekte, ontslag, financiële nood, handicap, scheiding.
Kortom, wanneer een privé- tsunami mijn leven zou overspoelen.
Wat zou het met mij doen, wanneer ik de zaken die ik nu als
vanzelfsprekend acht plots moet loslaten. 
Geeft het leven mij dan nog zin?
Welke zin geeft het leven mij dan nog?

 Lucas 18: 18-27

Reacties zijn welkom via de contactpagina
(Volgende week vervolgen we de tocht op www.kerkhuizumoost.nl)

Op weg naar de tweede zondag
Een tocht weg uit mijn vertrouwde zekerheden. 
Mijn gewoonten, comfort, rust, 
mijn hebzucht, eerzucht, heerszucht
‘op het spel durven zetten….’ veertig lange dagen lang. http://www.pzc.nl/multimedia/archive/01262/Speelgoedproducent_1262588b.jpg
Mijn koninkrijk van doen en laten,  
alsook mijn gedachten onder een helder vergrootglas leggen.  
Een tocht die van alles kan oproepen, monopoly 
gevoelens van trots-zijn, maar ook van schaamte.  
Gevoelens van geluk en voldoening,
maar ook van verdriet, angst of schuld.
Een ‘spel’ waarbij ik kan verliezen en winnen.
Maar wat betekent verlies of winst voor mij.
Hoe belangrijk is voor mij dit spel, hoe wil ik het spelen?
Matth. 4: 1-11

Reacties zijn welkom via de contactpagina
(Volgende week vervolgen we de tocht op www.kerkhuizumoost.nl)

Op weg naar de eerste zondag
Carnaval –Vastenavond- Aswoensdag.
As als teken van vasten, tijd van boete en bezinning
op verantwoordelijkheid tegenover God en de wereld.http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRpBi4xtXgCwmFvhdfhBbtI47R3ZogdRQKnobhuoIOnD--oD8Ta
Tijd om de vetten die ik tijdens de winter in mijn lichaam  
heb opgeslagen weer te laten afbreken.
Maar ook om mijn hart klaar te maken voor het feest van Pasen.  
Het grote feest van leven en hérleven, sterven en herrijzen.
Eerst tot Vastenavond viert het uitzinnig carnaval nog hoogtij,  
de volgende morgen -Aswoensdag- een askruisje ontvangen
als symbool van sterfelijkheid en hoor ik relativerend:
“Gedenk, o mens, dat gij van stof zijt en tot stof zult weerkeren.”
Vasten is op tocht durven gaan.
Welke ‘vetten’ wil ik afbreken?
Matth 6: 16-19

Reacties zijn welkom via de contactpagina
(Volgende week vervolgen we de tocht op www.kerkhuizumoost.nl)

Werkgroep toerusting

Wat doet de werkgroep Toerusting?
De werkgroep Toerusting Leeuwarden-Zuid bestaat uit enkele mensen uit Huizum-Oost en de RK parochie. Zij stellen, samen met de predikanten een programma op dat wordt meegenomen in de stadsbrede toerustingsgids die in september en januari wordt verspreid.
De informatie over het toerustingswerk in de stad is tevens te vinden op: www.geloveninleeuwarden.nl
De werkgroep bestaat uit:
Liesbeth van Asperen
Harry Berg
ds. Helmer le Cointre
Hinke Koelmans
ds. Douwe Posthuma
Hans Willems