Actueel

Bij de diensten

Kerkdienstenoverzicht

Vanwege de maatregelen die bekend zijn gemaakt op 23 maart jl., waaronder een verbod op samenkomsten tot 1 juni, zullen de kerkdiensten die gepland staan in april en mei niet doorgaan. We hopen in ieder geval op 5 en 12 april een meditatief moment uit te kunnen zenden via www.kerkomroep.nl, tenzij ook dat vanwege de maatregelen op dat moment niet mogelijk blijkt te zijn. We kunnen de zondagen daarna nog niet overzien op het moment van schrijven, daarover informeren we u op de website en via Geandewei.

Eigen kerkdiensten beluisteren

In de berichtgeving van de classis die we ontvingen werden nog een aantal suggesties gedaan over vieringen, week-kerkdiensten, gebedsmomenten, kerkmuziek en podcasts die op allerlei momenten door de week en/of op zondag te bezien en te beluisteren zijn. De diensten worden van te voren opgenomen of “live gestreamd ‘vanaf kerkelijke of persoonlijke websites. Zoals www.kerkomroep.nl, www.kerkdienstgemist.nl en vanaf www.YouTube.com. Omrop Fryslan zendt op de komende zondagen 10.00 uur een kerkdienst uit vanuit de Martinikerk te Franeker en op Goede vrijdag wordt de Mattheuspassion in het Frysk uitgezonden. NPO2 zendt op de komende zondagen om 9.20 uur een kerkdienst uit met de synodescriba ds. Rene de Reuver.

Actuele informatie in Coronatijd

In deze onwerkelijke weken volgen maatregelen en nieuwsberichten elkaar in een hoog tempo op. We merkten het al met de kopij voor Ruimte: wat vrijdag was aangeleverd, bleek maandagavond aangepast te moeten worden. Daar Geandewei eens per twee weken verschijnt met nog een week tussen aanleveren kopij en verschijning, is het niet mogelijk om Geandewei echt actueel te houden. Daarom zullen we op de website de meest actuele informatie plaatsen en dit de komende weken ook met extra zorg bijhouden. Indien u geen mogelijkheden hebt om de website te bekijken, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de wijkkerkenraad

Activiteiten afgelast

Naast het niet doorgaan van de kerkdiensten gaan ook verschillende activiteiten niet door. Dat betreft o.a. de koffieochtenden en het eetcafé. Moderamen wijkkerkenraad Huizum-Oost

Wel en wee

65 jaar getrouwd

Op 12 april hoopt het echtpaar Everaarts–Schuur hun 65- jarig huwelijk te vieren. Ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd.

Wij gedenken Frederik Johannes de Goojer

Op 18 maart overleed in de leeftijd van 93 jaar, Frederik Johannes (Frits) de Goojer. Hij werd geboren in Amsterdam. Daar maakte hij ook de oorlog mee. Hij vertelde er later over, bijvoorbeeld hoe hij samen met zijn moeder de hongerwinter daar was doorgekomen.

Na de oorlog mocht hij aansterken in Minnertsga, waar hij zijn zo geliefde Sietske leerde kennen. In 1952 trouwden zij en Aart en Elma maakten hun gezin compleet. In zijn werkzame leven is de heer De Goojer verbonden geweest aan diverse scholen, vaak met leerlingen die moeilijker mee konden komen. Daar lag zijn hart. Op vrijdag 13 maart viel hij. Dat kwam hij niet meer te boven. Omringd door zijn gezin ging hij snel achteruit. In de nacht van dinsdag op woensdag is hij thuis overleden. Vanwege de maatregelen rondom Corona was zijn afscheidsdienst in besloten kring. We lazen uit Psalm 37 en Handelingen 8. Uit de psalm had hij het vijfde vers gekozen als tekst voor in de dienst en voor op zijn graf “Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken”. Het getuigt van het doorleefde vertrouwen dat de heer De Goojer had, net als de liederen die we met elkaar zongen en die hij ook voor deze dag gekozen had. De tweede tekst kozen we met zijn gezin uit. De kinderen vertelden hoe hun vader vertelde over ‘de Here Jezus’ en daarom moest het Nieuwe Testament ook klinken op de dag van het afscheid… De tekst uit Handelingen (8:26-40) werd gekozen, over Filippus die de kamerling uitleg geeft over wat hij leest. Dit liet namelijk ook iets zien van hoe hun vader was: vertellen over het evangelie, zoals Filippus in deze lezing doet. Daarnaast het oog hebben voor een buitenbeentje, wat de kamerling was.

Binnen onze gemeente hebben we hem als zeer betrokken lid gekend. Ook toen hij niet meer naar de kerk durfde te gaan, nadat hij een keer onwel geworden was, bleef de verbondenheid dankzij de kerktelefoon. Trouw luisterde hij iedere zondag mee. Aangezien het afscheid in besloten kring moest plaatsvinden, hebben we als teken van verbondenheid met de gemeente het steentje met zijn naam in de dienst neergelegd. Zo was ‘de Oase’ er toch een beetje bij en kunnen we daar, als we weer mogen samenkomen, aan denken bij het zien van het steentje met zijn naam. We wensen zijn gezin Gods nabijheid toe in de tijd die voor hen ligt, waarin ze verder moeten zonder hem.

Ds. Madelon Vroonland

Overig nieuws

Tenslotte

Wat zijn het ongekende tijden waarin we op dit moment leven. En wat komen er ook mooie initiatieven boven. Kaartenacties, spandoeken bij de ziekenhuizen (ook bij ons in de wijk: “onze helden – Leeuwarden is trots!”), telefooncirkels, het doen van boodschappen voor elkaar, acties in het groot en in het klein… We proberen er als gemeente ook aan bij te dragen.

Tegelijkertijd merk ik dat velen ook in onze gemeente te maken hebben met grote zorgen en angst. Angst dat het virus het huis binnendringt of geliefden treft. Zorgen over de eigen situatie of die van ouders, kinderen, kleinkinderen. Als het gaat om gezondheid, het behoud van het werk en eenzaamheid bijvoorbeeld.

Ik vind het ontzettend moeilijk om in deze tijd u als gemeente los te moeten gaan laten. Vanuit de PKN is bepaald dat als er een datum voor intrede in een nieuwe gemeente was vastgesteld (in mijn geval 17 mei), dat dit dan ook daadwerkelijk doorgaat. Wat we gelukkig wel mogen uitstellen is de bevestiging en intrede (dat wordt zeer waarschijnlijk verplaatst naar 30 augustus). Ook zullen we het afscheidsweekend dat gepland was rond 24 en 26 april verplaatsen. Zo het nu lijkt naar 21 en 23 augustus. In latere berichtgeving zal de definitieve datum worden vermeld, natuurlijk ook afhankelijk van hoe de situatie zich gaat ontwikkelen.

Tot en met 28 april hoop ik nog van zoveel mogelijk gemeenteleden telefonisch afscheid te kunnen nemen. Ook ben ik tot die tijd voor eenieder bereikbaar in het geval ik u nog niet gebeld heb en u daar wel prijs op stelt! Verder zullen we op 5 en 12 april een meditatief moment uitzenden via www.kerkomroep.nl, om zo rondom Pasen toch ook op die manier met u verbonden te zijn. Het worden Paasdagen die we nooit zullen vergeten… Ze maken ons bewust hoe bijzonder het is, dat we het jarenlang wel met elkaar in de kerk konden vieren… Ze wekken de hoop op dat het volgend jaar ‘weer gewoon’ mogelijk is. Voor nu zou ik willen besluiten met de tekst die op vlaggen van de PG Heerenveen is gezet: Houd moed, heb lief!

Ds. Madelon Vroonland

Beroep en afscheid

In de vorige Geandewei schreven we nog over de geplande vrijwilligersavond en het afscheid van Ds. Madelon Vroonland op resp. 24 en 26 april. Hoe anders ziet het er nu uit. De heftigheid van het Coronavirus maakt dat er ook in de komende weken geen bijeenkomsten en vieringen kunnen zijn. In het bijzonder ook voor Ds. Madelon Vroonland zelf een moeilijke situatie om nu haar periode bij onze gemeente niet echt te kunnen afsluiten. Ook de start bij haar nieuwe gemeente PKN Nieuwland zal ongewoon en anders zijn dan gedacht. Wij gaan op korte termijn nieuwe data plannen voor zowel een vrijwilligersavond met aandacht voor het afscheid en een kerkdienst waarbij iedereen in de gelegenheid is om nog afscheid van haar te nemen. Wat voor nu niet verandert is de oproep die we al deden voor een cadeau.

Wilt u daar aan bijdragen dan zijn er twee mogelijkheden:

1.            Er zal achterin de kerkzaal een speciale doos neergezet worden waarin u een bijdrage kunt doen middels een envelop met geld. Uiteraard kan dit pas als er weer kerkdiensten zijn. T.z.t. zullen we bij langer uitblijven van de kerkdiensten een alternatief bieden.

2.            U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekeningnr. NL35 INGB 0003668803 t.n.v. wijkkas Huizum-Oost. Graag even vermelden afscheidscadeau Ds. Vroonland.

Zijn er vragen dan kunt u hierover contact opnemen met de scriba, mevrouw Minke Koornstra van onze wijkgemeente Huizum-Oost, via de email: scribaathuizumoost@gmail.com of telefonisch via 06-13395526.

De wijkkerkenraad Huizum-Oost

Bericht pastorale werkgroep

De zon schijnt en de knoppen beginnen uit te komen. Het is lente en bijna Pasen. Ondertussen gebeurt er van alles om ons heen waar wij door in de war raken en ons onzeker over voelen. Er komen veel vragen op ons af: “Hoe gaan wij om met pastoraat in deze tijd?” Bezoekwerk is niet meer mogelijk om te voorkomen dat wij elkaar gaan besmetten. Dit vraagt alles van onze creativiteit om toch met elkaar in contact te blijven. Wij voelen ons juist in deze tijd verbonden met elkaar. Van diverse kanten horen wij, dat er kaarten gestuurd worden, er wordt weer meer getelefoneerd met elkaar en indien mogelijk is er contact via whatsapp of de mail. Eetcafé, koffie/thee-inloopochtenden zijn voorlopig niet mogelijk. Ook de kerkdiensten met koffiedrinken na moeten wij missen. Gelukkig kunnen wij op alle mogelijke manieren toch een dienst mee beleven via televisie of andere kanalen.

Ook vanuit het bezoekproject kunnen er nu geen bezoeken gebracht worden. Vorig jaar heeft iedereen van 70 jaar en ouder een brief thuis gehad met diverse vragen: wie wil graag bezoek, wie wil bezoek brengen, is er behoefte aan een dienst op middag? Na inventarisatie van de diverse reacties zijn verschillende mensen weer aan elkaar gekoppeld wat bezoekwerk betreft en ook hebben wij een mooie dienst met Heilig Avondmaal gehad op een middag in oktober.  Het lag in de bedoeling dit in mei nog een keer te herhalen, maar gezien de omstandigheden gaat dit niet lukken. Wij hopen dat dit weer mogelijk zal zijn in het najaar. De indeling van het bezoekproject zoals het nu is willen wij graag nog een jaar door laten lopen. Maar mochten er ondertussen mensen zijn, die nu niet op de lijst staan, hetzij bezoek brengen of ontvangen, en zich toch alsnog willen aanmelden voor het één of ander, dan kan dat via Janny de Dreu: tel. 2801387 of email: dreudec@gmail.com

Alle activiteiten staan nu op een laag pitje. Zodra het weer mogelijk is hopen wij als pastorale werkgroep weer bij elkaar te komen om te kijken hoe wij diverse zaken weer op gaan pakken.

Eén activiteit is inmiddels wel opgepakt en kan ook uitgevoerd worden. Vanuit de gemeente kwamen geluiden om iets te doen met een kaartenactie. Dit is inmiddels opgepakt. Zijn er mensen, die kaartjes willen sturen, die kunnen dit doorgeven aan Janny de Dreu: email: dreudec@gmail.com. U kunt doorgeven hoeveel adressen u wilt hebben. Zo kunnen wij wat in de gaten houden, dat zoveel mogelijk mensen, die nu aan huis gebonden zijn kaarten krijgen.

Ondertussen komt ook het afscheid van onze wijkpredikant ds. Madelon Vroonland dichterbij. Ook voor haar is het een lastige situatie om op een goede manier afscheid te nemen van onze wijkgemeente en om te beginnen in haar nieuwe gemeente. Wij wensen haar Gods kracht toe hierbij. Vanuit de pastorale werkgroep willen wij haar bedanken voor alles wat zij voor onze gemeente heeft gedaan in de afgelopen jaren en wij willen haar een gezegende tijd toewensen in haar nieuwe gemeente. Daarnaast moeten wij ook afscheid nemen van Annie Joosten, al jarenlang een vertrouwd gezicht in de Oase. Zij heeft zich op velerlei gebied binnen onze gemeente verdienstelijk gemaakt, de laatste jaren als coördinerend wijkbezoeker. Annie gaat verhuizen naar Ede, waar zij dichter bij de familie gaat wonen. Wij willen haar hartelijke bedanken voor haar inzet en het vele werk dat zij heeft gedaan voor de kerk. Wij willen ook haar nog een gezegende tijd toewensen in Ede.

Tot slot willen wij iedereen veel sterkte toewensen. Het ontbreekt ons aan woorden en eigenlijk zijn wij sprakeloos door wat er nu in de wereld gebeurt. Maar wij weten wij mogen God vragen om ons te vervullen met Zijn Geest, Hij wil ons troosten en bemoedigen, zodat wij het kunnen uithouden en kunnen doen wat nodig is. Hij wil bij ons zijn. Deze gedachten willen wij u graag meegeven als pastorale werkgroep. Deze woorden gelden altijd, maar nu wel heel in het bijzonder.

De pastorale werkgroep

Koffie-thee inloopochtend

Op woensdagmorgen 1 april is er geen koffie- en theedrinken. Dit om Coronabesmetting te voorkomen. Contact: Janny de Dreu tel. 2801387