Bij de diensten

Op zondag 11 februari hopen wij samen de Maaltijd van de Heer te vieren. In deze dienst gaat ds. Anne Henk Boschma voor.  Wij gaan samen Marcus 1:40-45 lezen.

Op vrijdag 16 februari is er een extra middagdienst voor allen die op zondagochtend moeilijk naar de kerk kunnen. Wij zullen in deze dienst samen ook het Heilig Avondmaal vieren.

In deze dienst lezen wij Lucas 5: 27-35 over de roeping van Levi.

Zondag 18 februari is de eerste zondag van de veertigdagentijd. De lezing van de zondag is Marcus 1:12-15 (De verzoeking in de woestijn). In deze dienst gaat ds. V. Top uit Sneek voor.

Bloemengroet

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, wat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven: Op 21 januari naar fam. Klooster en op 28 januari naar dhr J J Timmermans.

Helma Feenstra

Vorming en toerusting:  Kiezen voor het leven (De Thora).

In oktober hadden wij een ochtend over Paulus. Is hij nu vrouwonvriendelijk of juist echt geëmancipeerd. Wij ontdekten in de teksten dat het toch echt het laatste is. Al verstaan wij dat niet altijd.

Na een gedeelte uit het Nieuwe Testament, volgt deze keer een gedeelte uit de Thora. Wij gaan samen Deuteronomium 30 lezen en bespreken. Het gaat om een oproep om voor het leven te kiezen. Wat betekent dat? Wat wil de Thora ons daarbij zeggen?

Wij komen op donderdag 15 februari om 10 uur samen in de Oase. U hoeft niets voor te bereiden of meen te nemen. Wij beginnen om 10 uur en sluiten om uiterlijk 11.45 uur de ochtend af. Er staat koffie of thee voor u klaar.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Themagespreksmiddag

Op woensdag 28 februari wordt de themagespreksmiddag gehouden vanaf 14.00 uur in de Oase (tot 15.30 uur). Als groep hebben wij gekozen om samen na te denken over het begrip

“zonde”. Dat is een beladen en belast woord, maar wat wordt er nu precies mee bedoeld en hoe heeft het doorgewerkt in de kerk en in de levens van mensen. Kortom genoeg om samen in gesprek te gaan en te zoeken naar de betekenis van dit woord.

Graag tot ziens,

Anne Henk Boschma

Vakantie

Vanaf 17 februari tot 25 februari heb ik vakantie en ben ik afwezig. Als u in deze periode een predikant/pastor nodig hebt, kunt u contact opnemen met Siska Vellinga (ons pastoraal steunpunt/tel.06-33826822).

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Agenda.

12     februari           College van Kerkrentmeesters                            19.30 uur

15     februari           Werkgroep Toerusting                                          10.00 uur

15     februari           College van Diakenen                                           19.30 uur

16     februari           Viering voor ouderen                                           15.00 uur

20     februari           Koffieochtend                                                        10.00 uur

21     februari           Eetcafé                                                                     18.00 uur

28     februari           Themamiddag                                                         14.00 uur       

(Wijzigingen voorbehouden).

Bij de diensten

Op zondag 28 januari mag ds. Anne Henk Boschma voorgaan. Na de dienst is er een Lunch voor de jongere gemeenteleden. Tijdens de dienst zal er ook extra aandacht voor de kinderen zijn. Het thema van de dienst is: “Een ander geluid”. De lezing is Marcus 1: 21-28 waar Jezus in de synagoge te Kafarnaum aan het woord. Hij brengt een “ander geluid”.

Op 4 februari gaat ds. R.B. Nijendijk-Cnossen voor. Dan staat op het rooster Marcus 1: 29-39 op het rooster.

 Bloemengroet

Iedere zondag worden de bloemen uit de Oase gebracht bij gemeenteleden die wel wat positieve aandacht uit onze gemeente kunnen gebruiken.

Zo kreeg Marie-José Spoelstra het boeket uit de kerk en op 14 januari gingen de bloemen met Martha Veldmant mee.

Helma Feenstra

Bedankbrief

Hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik kreeg. Ik heb ervan genoten. Bij de bloemen trof ik een kaart met de groeten van heel veel gemeenteleden. Daar werd ik blij van. Dank daarvoor Ik wens u allen nog een hoopvol jaar toe. Waarin omkijken naar elkaar belangrijk blijft.

Ellen Bijsterveld.

Verslag kernkerkenraadsvergadering van 8 januari 2024.

De voltallige kernkerkenraad is aanwezig voor de eerst vergadering in dit jaar. Na verwelkoming van de leden leest de voorzitter uit de Nieuwjaarspsalm 91 de verzen 9 t/m 16 en gaat voor in gebed. De verkorte agenda wordt gevolgd. De notulen van de vergadering van 4 december 2023 worden met een correctie goedgekeurd en ondertekend. De actiepuntenlijst van de vorige vergadering vermeldt 6 punten, waarvan 5 kunnen worden afgevoerd. Op het overzicht van de ingekomen en uitgegane stukken staan enkele bespreekpunten. Van de synode is een wijziging van de kerkorde binnengekomen betreffende de toezending van visitatierapporten, waarop moet worden geantwoord. De kernkerkenraad kan met de voorgestelde wijziging akkoord gaan. Een schrijven van de classis Fryslân meldt kerkvisitatie voor onze wijkgemeente in 2024/25. Hiervoor moeten enkele stukken worden opgestuurd. Ter kennisgeving ontvingen we van een gemeentelid een brief aan de Algemene Kerkenraad over de begroting 2014 van de Protestantse Gemeente Leeuwarden-Huizum. De wijkgemeente Huizum-West gaf het aantreden van hun nieuwe scriba door. De kernkerkenraad zal nog reageren op de eindversie van de Plaatselijke Regeling van de Algemene Kerkenraad. Binnenkort gaat onze wijkgemeente in gesprek met de kopijverzamelaars voor Geandewei en de drukker over de vaak gebrekkige verwerking van aangeleverde bijdragen. De bezetting van de groep, die zal worden belast met de bediening van de camera’s voor videoverbinding via Kerkomroep, is compleet met zes personen en één reserve. Het wachten is nog op de bestelde apparatuur met daarna de instructies. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Ter afsluiting leest dhr. M. Braam een gedicht van J. van Opbergen met de titel ‘Hoop’. De voorzitter sluit daarna de vergadering om 20.15 uur en begeven de aanwezigen zich naar de Vijverzaal voor een informele Nieuwjaarsbegroeting met de leden van de brede kerkenraad. De volgende vergadering zal als kernkerkenraad worden gehouden op 5 februari 2024.

A.K. Damstra, preses

Bedankt!

Truus van der Zee-van der Wal heeft aangegeven dat zij graag per direct ontheven wil worden van haar taken als ouderling. Het wordt te intensief en vraagt te veel van haar. Het is jammer voor Truus en zeker ook voor ons als gemeente. Truus heeft heel veel voor onze gemeente gedaan. Daar zijn wij haar dankbaar voor. Met inzet en vrolijkheid heeft zij haar werk binnen de gemeente gedaan met hart voor mensen.  Het is dan ook een moeilijk besluit voor haar geweest. Wij willen haar en Bouwe daarbij sterkte toewensen.

Truus heel erg bedankt voor je inzet.

Ds. Anne Henk Boschma

Luther, leven en werk 

Maarten Luther (1483-1546) stond als monnik aan de wieg van de Reformatie. Zonder hem zouden er geen protestantse christenen zijn geweest. Wat dreef hem en wat zijn belangrijke momenten op zijn levensweg geweest? En kunnen we anno 2024 nog iets met de erfenis die hij heeft nagelaten?  

In woord en beeld gaan we hoofdmomenten van Luthers leven en werk bij langs en proberen we op het spoor te komen van Luthers relevantie voor onze tijd. 

Met volop gelegenheid tot vragen en discussie. 

De lezing wordt verzorgd door ds. Eelco van der Veer.  

U bent van harte welkom op 31 januari om 19.30 uur in de Oase (Weideflora 142). 

Er staat koffie en thee voor u klaar.  

Werkgroep Vorming en Toerusting Oase.  

Koffie/thee-inloopochtend op woensdagmorgen 7 februari vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur in de Vijverzaal in de Oase.

Het was heel mooi om te zien, dat toch nog een aantal mensen de gladheid hadden getrotseerd om op dinsdagmorgen 16 januari een kopje koffie te komen drinken in de Oase.  Op 7 februari, deze keer weer op woensdagmorgen staat de koffie/thee ook weer klaar vanaf 10.00 uur. Maar naast het koffie/theedrinken willen wij ook gezellig met elkaar gaan bingoën met leuke prijsjes. Van harte welkom en wij hopen er weer een mooie morgen van te maken.

Contact: Janny de Dreu, tel: 2801387

Kerkdienst op middag op vrijdag 16 februari vanaf 15.00 uur.

In de vorige Geandewei werd deze kerkdienst al aangekondigd. Nu willen wij daar nog even iets meer over vertellen. Tijdens deze dienst wordt ook het Heilig Avondmaal gevierd. En na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken met elkaar. Om enigszins te weten hoeveel mensen er zullen komen, zou het fijn zijn als u dit van tevoren doorgeeft aan Janny de Dreu tel. 2801387 of email: dreudec@gmail.com.  Ook als u vervoer nodig heeft, kunt u dit aangeven bij Janny de Dreu. Uiteraard is de dienst open voor iedereen, die wil komen. Maar wij hopen vooral, dat de mensen, die niet op zondagmorgen naar de kerk kunnen komen, hier indien mogelijk gebruik van maken.

Tot nog toe hebben wij een paar middagdiensten gehad, die als heel fijn werden ervaren. Wat is het mooi om op deze manier toch weer een keer naar de kerk te kunnen en samen de Maaltijd van de Heer mee te mogen maken.

Wij hopen ook deze middag weer veel mensen te mogen begroeten.

Pastorale-diaconale avond.

Ondertussen staat onze jaarlijkse pastorale-diaconale avond er weer aan te komen voor alle mensen, die op wat voor manier dan ook te maken hebben met het pastoraat. Deze staat gepland op donderdag 7 maart. Wij beginnen weer om 17.30 uur met soep en broodjes. Verdere informatie volgt nog, maar noteert u alvast deze datum.

Agenda.

24     januari             Themamiddag                                                         14.00 uur

28     januari             Jongerenlunch                                                         12.00 uur

29     januari             Algemene Kerkenraad                                          19.30 uur

31     januari             Werkgroep Toerusting                                           19.30 uur

5       februari           Kernkerkenraad                                                       19.30 uur

7       februari           Koffieochtend                                                          10.00 uur

7       februari           Taakgroep Pastoraat                                              19.30 uur

12     februari           College van Kerkrentmeesters                              19.30 uur

15     februari           Werkgroep Toerusting                                           10.00 uur

15     februari           College van Diakenen                                            19.30 uur

16     februari           Viering voor ouderen                                            15.00 uur

20     februari           Koffieochtend                                                          10.00 uur

21     februari           Eetcafé                                                                      18.00 uur

28     februari           Themamiddag                                                         14.00 uur       

(Wijzigingen voorbehouden).

Bij de diensten

Op zondag 14 januari gaat ds. L.H. Westra uit Lollum voor en staat Johannes 2:1-11 op het rooster.

Op zondag 21 januari gaat ds. Anne Henk Boschma voor en staat Marcus 1:14-20 op het rooster

Bloemengroeten

In de adventsweken stonden er steeds 2 boeketten in de Oase die na afloop van de zondagse kerkdienst naar gemeenteleden gebracht werden als een blijk van medeleven.

Op 17 december kregen Aly en Tseard  Kramer een boeket en ook  mevr. B. de Groot-Jaarsma.

En op 24 december gingen de bloemen naar :

Doede en Lies Wiersma en naar mevr. Hekstra .

Met de kerst kregen Kor en Tine Reitsma en ondergetekende een kerststukje.

Anneke Tiemersma en Arjen Nauta kregen op oudejaarsdag het boeket uit de kerk

Helma Feenstra

Tasjes Oekraïnse kinderen.

Op een zondagmorgen, enkele weken geleden, na de kerkdienst tijdens het koffiedrinken werd spontaan het idee geboren om iets te doen voor de Oekraïnse kinderen die in de school “De Weide” zitten, dus vlakbij onze kerk.

Daarom gingen wij eerst contact zoeken met de directeur van de school “De Zonnebloem”. Deze school maakt wel gebruik van het schoolgebouw van “De Weide”, maar staat op zichzelf. Er zitten momenteel 60 kinderen op “De Zonnebloem”.

De directeur was meteen enthousiast en in overleg werd besloten cadeautasjes te maken voor de kinderen. Zij vond het een mooi idee om deze met de kerstviering uit te delen.

De diaconie wilde ook meteen haar medewerking geven en stelde geld beschikbaar en wij ontvingen spontaan ook nog een gift. Met een paar mensen uit de diaconie gingen wij speelgoed uitzoeken om de tasjes te vullen. Voor de jongens waren er tasjes met dinosaurussen erop en voor de meisjes vlinders. De tasjes konden zij zelf nog inkleuren met de textielkleurtjes, die in de tassen zaten. Voor elke leeftijd was een geschikt cadeau uitgezocht en ook weer voor jongens en meisjes verschillend. Voor de gift, die wij hadden gekregen kon er in elk tasje nog een lekkernij worden gestopt. Daarnaast zat er in het tasje nog een zelfgemaakte kerstkaart, uitnodiging voor de kinderkerstnachtdienst en een Petrus kids kerstboekje.

De directeur nodigde ons groepje uit om bij de kerstviering aanwezig te zijn. Wij kregen een speciaal welkom.  Het was heel bijzonder om dit mee te maken en het enthousiasme te zien waarmee de kinderen hun tasjes in ontvangst namen.

Het was goed om te zien, dat een paar mensen gebruik hadden gemaakt van de uitnodiging om naar de kinderkerstnachtviering te komen.

Wij hopen dat deze kinderen en hun ouders het als een steuntje in de rug hebben mogen ervaren om te weten, dat er aan hen gedacht wordt en met hen meegeleefd wordt vanuit onze kerk, zodat wij toch wat van het Licht van kerst hebben mogen doorgeven.

Het voorbereidingsgroepje: Margriet, Rennie, Fetze en Janny

Kinderkerstnachtdienst

Een traditie van meer dan 40 jaar is kinderkerstnachtdienst in de Oase op kerstavond. Wat was het fijn dat we met zovelen, jong en oud, verbinding mochten ervaren. Er was weer het zingende welkom van gemeenteleden o.l.v. pianist Eddy de Boer.  In de dienst met het thema “Weet jij hoe laat het is”? , kregen we opnieuw bezoek van de klokkenmaker als verteller van het verlangen naar de komst van de Messias. Eindelijk was het tijd voor de geboorte van Jezus en was er een boeiende vertelling van Ds. Anne Henk Boschma met kinderen die spontaan de rollen uit het geboorteverhaal vertolkten. Anouk Gerth van Wijk danste fantastisch op het mooie lied Halleluja en vormden we samen aan het eind van de viering de kring van mensen met voor iedereen een ster met brandende kaars, een ware kring van licht.  

Minke Koornstra

Bedankt

Het jaar 2023 hebben wij afgesloten. Op oudejaarsdag vierden wij een ontroerende dienst. Veel momenten van zorg in de wereld en privé kwamen aan de orde. En wij zochten samen naar woorden van hoop en uitzicht.

Als gemeente hebben wij in het afgelopen jaar heel mooie en bijzondere momenten mogen delen, maar ook moeilijke.  Wat is het belangrijk om dan samen die verbondenheid te voelen en met elkaar mee te leven.  Dank voor die betrokkenheid.

Nienke en Ik willen u allen ook een gezegend nieuwjaar toewensen. Bedankt ook voor alle goede wensen die wij mochten ontvangen. Prachtig.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Vooruitblik op bijzondere activiteiten en diensten

Nieuwjaarsbijeenkomst in Abbingahiem

De afgelopen jaren hadden wij regelmatig als wijk Oost een bijeenkomst voor de bewoners van Abbingahiem. Nu doen wij dat wat minder vaak, omdat er elke maand een dienst is, waar wij ook graag aan meedoen. Op 26 januari, 15.00 uur, mag ik daar de dienst weer doen.

Toch willen wij als leden uit Oost ook nog één keer per jaar een ontmoeting hebben met de bewoners van Abbingahiem. Daarom hebben wij gekozen voor een nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 12 januari om 15.00 uur in Abbingahiem. Wij gaan samen zingen en in gesprek over een Bijbelgedeelte. En natuurlijk gaat het ook om ontmoeting. Samen met de vrijwilligers in Abbingahiem hoop ik u te ontmoeten.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Koffie/thee-inloopochtend op dinsdagmorgen 16 januari 2024

Deze keer niet op woensdagmorgen, maar hebben wij op dinsdagmorgen 16 januari koffie/thee-inloopochtend. Iedereen is van harte welkom vanaf 10..00 uur tot 11.30 uur. Wij hebben de woensdagmorgen verplaatst naar de dinsdagmorgen in verband met het eetcafé op woensdagavond. Dit is eerst een proef tot en met mei. Het is ook een mooie gelegenheid voor mensen, die misschien niet op woensdagmorgen kunnen, maar wel op dinsdagmorgen. Van harte welkom!!!! Op woensdagmorgen 7 februari staat er weer bingo op het programma, dus noteert u ook alvast deze morgen. Wij hopen ook in het nieuwe jaar weer op veel mooie ontmoetingen en gesprekken.

Contact: Janny de Dreu, tel. 2801387

Themagesprekmiddag

Op woensdag 24 januari is de volgende Themagespreksmiddag om 14.00 uur in de Oase.

De vorige keer hebben wij over het gebed gesproken. Daarbij kwam een nieuwe vraag naar voren. De groep wilde graag de volgende bede van  het “Onze Vader” bespreken:  “en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze”.  Dit zijn woorden waar sommigen mensen veel vragen bij hebben. Wij willen samen op zoek gaan naar de betekenis van deze bede.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Kom je lunchen op 28 januari 2024?

In februari afgelopen jaar hebben wij gezellig met elkaar geluncht. Wij willen deze traditie, die wij toen weer hebben opgepakt graag voortzetten en daarom hebben wij opnieuw een datum in het nieuwe jaar geprikt.

Wij willen graag na afloop van de dienst en het koffiedrinken op 28 januari 2024  een lunch organiseren voor de jongere gemeenteleden  en iedereen die zich jong voelt

 Voor de kinderen is er iets leuks te doen. Ook is er tijdens de kerkdienst kindernevendienst.

We zorgen voor soep, drinken en iets lekkers. Daarnaast is het de bedoeling dat iedereen iets meeneemt dat we met elkaar kunnen delen. Daarbij geldt: neem mee wat jij/jullie ongeveer eten,

zodat we niet teveel overhouden!

Als je mee wilt doen, vragen we je om je vóór woensdag 24 januari op te geven via lunchoase@gmail.com

Kerkdienst op middag.

Onze eerste kerkdienst op middag in het nieuwe jaar staat gepland op vrijdagmiddag 16 februari 2024 om 15.00 uur in de Oase met onze eigen voorganger ds. A.H. Boschma. Wij willen u hier alvast op attenderen, zodat u deze in uw agenda kunt zetten. In de volgende Geandewei hopen wij hier nog iets meer over te vertellen.

Contact: Janny de Dreu, tel. 2801387 (vervoer, indien nodig)

Agenda

12    januari          Nieuwjaarsviering in Abbingahiem             15.00 uur

16    januari           Koffieochtend                                                      10.00 uur

18    januari           College van Diakenen                                        19.30 uur

22    januari           Algemene Kerkenraad                                    19.30 uur

24    januari           Themamiddag                                                     14.00 uur

26    januari           Vering Abbingahiem                                     15.00 uur

28    januari           Jongerenlunch                                                     12.00 uur

31    januari           Werkgroep Toerusting                                      19.30 uur

16   februari         Middagviering Oase                                      15.00 uur

Bij de diensten.

Op zondag 24 december zal pastor Robin Voorn voorgaan in onze gemeente. Hij is regelmatig in ons midden en zal nu ook voorganger zijn. Een mooi moment om ook op deze manier nader kennis met elkaar te maken.

Op Kerstavond 24 december hebben wij om 19.00 uur de Kinderkerstnachtdienst. Wij staan stil bij het thema: Weet jij hoe laat het is? De dienst is mede voorbereid door de leiding van de nevendienst: Willy Beek, Rinske Bouma en Minke Koornstra.  Anouk zal in deze dienst een dans laten zien. En wij zullen samen zingen en uiteraard komt het Kerstevangelie op verschillende manieren aan de orde. De kinderen mogen verkleed komen of in de dienst verkleedkleren aan doen. Zo kun je herder zijn, of wijze of schaap. Iedereen kan en mag meedoen. Aan het einde van de dienst delen wij het licht met elkaar en staat er chocolademelk klaar.

Op de Kerstmorgen vieren wij een feestelijke dienst. Wij lezen samen Lucas 2. Een zanggroep van gemeenteleden zal zorgen voor een extra feestelijk tintje.

Op de Tweede Kerstdag is er een bijzondere zangdienst. De dienst begint om 10 uur!!! Hieraan werken mee: Het Evangelisatiekoor o.l.v. Willem Kuipers

Organist: Martin Mans

Trompet: Sydo van der Bijl

Het thema van de dienst is: Lang zullen wij leven in de Gloria

De Oudejaarsdag is dit jaar op zondag en daarom vieren wij de dienst deze keer gewoon om 9.30 uur in de Oase. Er is na de dienst ook gewoon koffiedrinken.

Allen goede en gezegende vieringen toegewenst,

Ds. Anne Henk Boschma

Aandacht voor de dienst op 7 januari 2024

In de kerkenraad hebben wij besloten om de dienst van 7 januari wat anders te gaan doen. Vanaf 9 uur is er de mogelijkheid om koffie te drinken en elkaar een gezegend nieuwjaar te wensen. De dienst begint dan om 9.45 uur. Er is dan geen koffiedrinken na de dienst. Zo willen wij als gemeente op deze zondag het nieuwe kalenderjaar beginnen.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

In memoriam Martje Veldman-Moet

Op dinsdag 5 december is van ons heengegaan ons gemeentelid Martje Veldman-Moet in de leeftijd van 93 jaar. Ze was sinds 27 augustus 2016 weduwe van Andries Veldman. 

Ze woonde vele jaren aan de Julianalaan 26. De laatste weken woonde ze in Erasmus.  

Op de rouwkaart staat het liefdevol verwoord wat zij heeft betekend: “Na een mooi en lang leven is onze lieve moeder en onze allerliefste en avontuurlijke Beppe, voor de laatste keer op reis. Wat hebben we veel leuke dingen samen kunnen doen.  We gaan haar humor, ondeugendheid en gezelligheid missen”.  

Martje werd op 29 september 1930 in Lemmer geboren en daar groeide ze op. Ze werd coupeuse. Toen veel jongens naar Nederlands-Indië moesten kreeg Martje daar een penvriend Andries Veldman uit Dedemsvaart. Toen hij na een aantal jaren weer thuis was, wilde hij toch eens naar dat meisje in Lemmer. De vonk sprong over en na verloop van tijd gingen ze trouwen en in Leeuwarden wonen. Daar werkte Andries als cipier.

Ze woonden jarenlang aan de Hondhorststraat. Daar werden hun twee kinderen geboren: Andries en Martha.

Martje was ondernemend en actief. Er kwam al snel een auto en later een caravan en het gezin ging zo op vakantie. De reizen gingen steeds verder en ze gingen ook op wintersport. Martje zag niet snel apen en beren op haar weg en genoot onbevangen van het reizen.

Toen ze 55 jaar getrouwd waren zijn ze samen als gezin naar Indonesië geweest.

Ze had humor en genoot van de mensen om haar heen. Ze was een echt mensenmens.

Toen één van de kleinkinderen een paar jaar geleden tijdelijk in Zuid Afrika woonde, ging beppe daar meteen naar toe en heeft er van genoten.

Ze mocht lang het leven met Andries delen, maar op 27 augustus 2016 moest zij alleen verder. Zonder ook maar iemand tekort te willen doen, wil ik hier in het bijzonder haar dochter Martha noemen die zoveel met haar moeder ondernam en ook haar mantelzorger werd.  Dat is zeer waardevol voor haar moeder geweest.

Martje heeft ook 52 jaar gezongen in Pniëls Kerkkoor. Ze was altijd trouw aanwezig en zong op de eerste rij haar sopraanpartij.

Ze heeft ook veel op de drie kleinkinderen gepast en ze hadden ook een hele intense band met elkaar. In de afscheidsdienst hebben Andries en de kleinkinderen ook bijzondere herinneringen met ons gedeeld over haar leven.

De afscheidsdienst werd gehouden op zaterdag 9 december in de Oase. Wij lazen 2 Korintiërs 5: 1-7. Daar wordt het leven vergeleken met een tent, kwetsbaar en tijdelijk. In het leven zijn wij op reis, maar wij mogen daarna ook THUIS komen bij de Eeuwige. Boven de rouwkaart stond: Vol vertrouwen op de Heer. Martje Veldman-Moet had vertrouwen dat zij thuis mocht komen. In dat vertrouwen heeft zij afscheid genomen van dit leven en hebben wij haar uit handen gegeven in de handen van de Eeuwige.

Mogen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen de nabijheid van God en mensen ervaren nu zij zonder hun moeder en beppe verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma

Aandacht voor elkaar

Deze maand is voor velen gezellig en mooi, maar zeker niet voor iedereen. Sommigen voelen zich in deze tijd nog meer alleen en zijn soms opgelucht dat het weer januari is. Ik wil allen voor wie dit moeilijke dagen zijn, veel sterkte en kracht toewensen.

Voor u allen de wens: Fijne Kerstdagen en een gezegend 2024.

Ds. Anne Henk Boschma

Huwelijksjubileum

Op 22 december hoopt echtpaar E. Brandenburg/I. Brandenburg-Siderius te vieren dat zij 40 jaar getrouwd zijn. Namens onze gemeente van harte gefeliciteerd met jullie jubileum. Een hele feestelijke dag toegewenst en een gezegende toekomst samen.

Bloemengroeten

In de adventsweken staan er steeds 2 boeketten in de Oase die na afloop van de zondagse kerkdienst naar gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven.

Op  3 december werden Paul en Akke Bekker verrast met een boeket en ook   dhr. Risselada.

En op 10 december gingen de bloemen naar 2 dames:

mevr. Hazekamp en naar mevr. Bijsterveld

Helma Feenstra

Verslag brede kerkenraadsvergadering van 6 november 2023.

De laatste vergadering van de kernkerkenraad van dit jaar staat in het teken van informatie-uitwisseling met onze wijkdiakenen. Er zijn geen berichten van verhindering. De voorzitter leest ter opening uit Lucas 13 de verzen 6 t/m 9, waar het gaat over de vijgenboom, die mogelijk nog een jaar de tijd krijgt om vruchten te dragen. De vraag rijst dan: Kriijgen wij ook een herkansing en hoe gaan we daar mee om? Na het openingsgebed wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld en gevolgd. Besloten wordt de eerste vergadering in 2024 te verschuiven naar 8 januari en die kort te houden.

De notulen van de vergadering van 6 november worden met een kleine correctie goedgekeurd en ondertekend. Van de actiepuntenlijst met 5 punten kunnen 3 worden afgevoerd.

Het overzicht met poststukken bevat enkele zaken die moeten worden besproken. Van de Algemene Kerkenraad is een brief ontvangen, waarin wordt gevraagd in een kleine werkgroep na te denken over alle mogelijkheden om toekomstige ontwikkelingen in onze gemeente het hoofd te bieden. Deze werkgroep zou moeten bestaan uit drie leden per wijkgemeente. Verder staan we uitgebreid stil bij de berichtgeving in Geandewei. Het is gebleken dat aangeleverde kopij vaak niet wordt geplaatst en afbeeldingen niet worden opgenomen of een verkeerde plaats krijgen. Om erachter te komen waar de verantwoordelijkheid ligt, willen we een gesprek aangaan met het kerkblad. Gedurende drie kwartier gaan we in gesprek met onze wijkdiakenen. Het functioneren van deze groep ambtsdragers verloopt voortreffelijk. Een van hun vragen is hoe ze moeten omgaan met afkondigingen die ook in de zondagsbrief staan. Het antwoord is: een korte verwijzing, zodat het ook voor de luisteraars via de kerkomroep duidelijk is. Voor de bediening van de camera’s voor kerkomroep zijn nu voldoende aanmeldingen. De apparatuur is besteld en er zal elders een oefensessie plaatsvinden. De bevraging op de wijkavond van 1 november heeft 53 reacties opgeleverd naar aanleiding van de vraag ‘Waarom ga je naar de Oase?’ De resultaten zijn inmiddels gerubriceerd en zullen in de vergadering van februari worden behandeld om te zien waarmee we aan de slag gaan. Bij de activiteiten in december wordt nagegaan welke aandachtspunten er nog zijn. In de dienst van zondag 24 december gaat voor pastor Robin Voorn, in onze wijkgemeente inmiddels een bekend gezicht. Op zondag 31 december is er normaal dienst met ds. A. H. Boschma als voorganger en op zondag 7 januari begint de dienst om 09.45 uur. Voorafgaand is er onze Nieuwjaarsbegroeting met koffie en thee. De inloop is vanaf 09.00 uur.

De terugblik op kerkdiensten gaf veel positieve reacties op de viering van de Eeuwigheidzondag op 26 november. Het was een indrukwekkende dienst, zowel voor de nabestaanden als de overige aanwezigen.

Uit het wijkpastoraat is niets te melden.

Bij de mededelingen wordt vanuit het College van Diakenen genoemd dat er extra geld wordt gegeven aan onze zustergemeente in Vaida om de armen daar de winter door te helpen. Verder steunt de diaconie de ‘Zonnebloem’ in het Aldlân voor het geven van Oekraïense onderwijs aan vluchtelingen. Er wordt ook nog gezocht naar een afgevaardigde in het bestuur van het Aanloophuis.

De Algemene Kerkenraad werkt nog aan een nieuwe Plaatselijke Regeling, waarin de samenstelling van dit orgaan wordt gewijzigd en verkleind. Ook zal het aantal vergaderingen worden teruggebracht. In de laatste bijeenkomst werden de begrotingen voor 2024 van het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters goedgekeurd. Ook is het vergaderschema voor 2024 vastgesteld.

De heer F. Elgersma leest ter afsluiting het gedicht Arjen Beumer met de titel ‘Mensen in uw dienst’. De voorzitter sluit daarna de lange vergadering om 22.10 uur.

De volgende vergadering van de kernkerkenraad zal worden gehouden op maandag 8 januari 2024 met aansluitend een informele Nieuwjaarsbegroeting voor alle leden van de wijkkerkenraad.

A.K. Damstra, preses

KOFFIE/THEE-INLOOPOCHTEND OP WOENSDAGMORGEN 3 JANUARI

In het nieuwe jaar beginnen wij met de koffie/thee-inloopochtenden op woensdagmorgen 3 januari. Vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur staat de koffie/thee weer klaar. Iedereen is van harte welkom op deze eerste ochtend in het nieuwe jaar. Wij willen u ook alvast attenderen op het feit dat de tweede koffie/thee-inloopochtend op dinsdagmorgen is, op 16 januari dezelfde tijd. Wij hopen met elkaar weer veel gezellige koffiemorgens te hebben en weer veel mensen te kunnen begroeten. Wij wensen iedereen gezegende kerstdagen toe en een mooi en liefdevol 2014.

Van harte welkom en hopelijk tot ziens!

Contact: Janny de Dreu tel. 2801387

Kom je lunchen op 28 januari 2024?

Alhoewel iedereen nog druk bezig is voor de komende feestdagen, willen wij toch ook alvast wat vooruitkijken in het nieuwe jaar en attenderen op de lunch op 28 januari.

 In februari afgelopen jaar hebben wij gezellig met elkaar geluncht. Wij willen deze traditie, die wij toen weer hebben opgepakt graag voortzetten en daarom hebben wij opnieuw een datum in het nieuwe jaar geprikt. Wij willen graag na afloop van de dienst en het koffiedrinken op 28 januari 2024 een lunch organiseren voor de jongere gemeenteleden en iedereen die zich jong voelt. Voor de kinderen is er iets leuks te doen. Ook is er tijdens de kerkdienst kindernevendienst. We zorgen voor soep, drinken en iets lekkers. Daarnaast is het de bedoeling dat iedereen iets meeneemt dat we met elkaar kunnen delen. Daarbij geldt: neem mee wat jij/jullie ongeveer eten, zodat we niet te veel overhouden!                                                                                                                     

Als je mee wilt doen, vragen we je om je vóór woensdag 24 januari op te geven via lunchoase@gmail.com

Agenda.

24    december    Reguliere viering                                     09.30 uur

24    december    Kinderkerstdienst                                    19.00 uur

25    december    Kerstviering                                            09.30 uur

26    december    Evangelisatiekoor                                   10.00 uur

31    december    Reguliere viering                                     09.30 uur

3     januari          Koffieochtend                                         10.00 uur

7     januari          Nieuwjaarsbegroeting met koffiedrinken   09.00 uur

7     januari          Nieuwjaarsviering                                    09.45 uur

8     januari          Kernkerkenraad                                         19.30 uur

8     januari          Brede kerkenraad Nieuwjaarstreffen         20.00 uur

8     januari          College van Kerkrentmeesters                 19.30 uur

17    januari          Koffieochtend                                         10.00 uur

18    januari          College van Diakenen                             19.30 uur

22    januari          Algemene Kerkenraad                             19.30 uur

24    januari          Themamiddag                                         14.00 uur

28    januari          Jongerenlunch                                        12.00 uur

31    januari          Werkgroep Toerusting                              19.30 uur

(Wijzigingen voorbehouden).

Bij de diensten

Op zondag 10 december gaat onze oud-voorganger ds. D. G. Posthuma voor. De lezing van Kind op zondag is Johannes 1:19-28.

Op zondag 17 december mag ik voorgaan en wij vieren dan samen de maaltijd van de Heer. De lezing van deze zondag is Jesaja 65: 17-25.

Kindernevendienst in de adventsweken op weg naar kerst en de kinderkerstnachtdienst.

Als u dit lees is de eerste adventszondag al geweest. Tijdens de diensten op deze adventszondagen is er kindernevendienst en elke zondag is er bijzonder bezoek. Wij volgen het thema van Kind op Zondag: “Weet je hoe laat het is”? In de laatste Ruimte heeft onze predikant Ds. Anne Henk Boschma al een uitgebreide overdenking bij dit bijzondere tijdloze thema geschreven. In de adventsdiensten steken de kinderen de kaarsen aan, zingen we een projectlied en komt er elke week een bijzondere bezoeker langs.  

Op de laatste adventszondag is er om 19.00 uur de kinderkerstnachtviering in de Oase. Een viering die tijdloos is, elk jaar terugkomt en dat al vele jaren, gedurende een lange tijd. Tijd is immers relatief en verwachten en hoopvol zijn past daarbij. Vertrouwen houden en met elkaar vieren dat er lichtpuntjes blijven en liefde altijd overwint.

Namens de kindernevendienst leiding,

Minke Koornstra

Zingen op de Kerstmorgen

Op de Eerste Kerstdag 25 december hopen wij samen een feestelijke dienst te houden. Het zou mooi zijn als er wat extra muzikale inbreng is in deze dienst. Wij willen daarom proberen met een groepje gemeenteleden te zingen. Iedereen kan/mag meedoen.

Wij hebben maar twee oefenmomenten, want het was zoeken naar een goed tijdstip. Wij passen het programma daarop aan.

Wij oefenen op zaterdag 16 en 23 december om 16.30 uur in de Oase.

Als het mogelijk is, wilt u zich dan even opgeven, dan kunnen wij inschatten hoeveel mensen er mee doen. Dat kan via de telefoon 06-4381409 of via de mail ah.boschma@hetnet.nl

Ik hoop dat het door kan gaan.

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

De bloemen uit de Oase gingen als een bemoediging op zondag 19 november naar Joke Hoekstra-Kuperus.

En op zondag 26 november kreeg Simon Hoekstra het boeket uit de kerk.

Namens de bloemengroep

Helma Feenstra

Agenda.

11    december    College van Kerkrentmeesters     19.30 uur

18    december    College van Diakenen                 19.30 uur

20    december    Koffieochtend                             10.00 uur

24    december    Kinderkerstdienst                        19.00 uur

26    december     Evangelisatiekoor                        10.00 uur

In memoriam Tiny Vaatstra

Op 1 november is ons gemeentelid Tiny Vaatstra (Franktina Avina Gros-Vaatstra) overleden in de leeftijd van 93 jaar. Zij woonde in Aldlânstate (appartement 625). Ze is gehuwd geweest met Gijs de Boer die overleed op 3 februari 1979 en met Oane Gros die overleed op 3 september 2009.

Tiny is op 3 augustus 1930 in Haren geboren. Ze verhuisde naar Veendam en later naar Burgum waar ze haar tienertijd doorbracht. Ze trouwde met Gijs de Boer en ze gingen in Bilgaard wonen. Ze kregen vier kinderen.

Het verdriet was groot toen hun jongste zoon Gerard op 8 jarige leeftijd om het leven kwam bij een ongeval. Dit had grote impact op heel het gezin.

Een aantal jaren later verhuisde het gezin naar Damwoude. Na een paar jaar was er weer verdriet toen haar man Gijs de Boer overleed. Hij was nog maar 50 jaar oud.

Ze vond steun bij haar buurman Oane Gros die zijn vrouw jong had verloren. Ze besloten om samen het leven voort te zetten.

Toen Oane overleed ging ze in Leeuwarden in Aldlânstate wonen. Ze deed daar mee aan allerlei activiteiten. Zo bleek dat zij zeer verdienstelijk kon schilderen. Heel wat mooie schilderijen heeft zij gemaakt.

De kinderen hadden in een hart op de rouwkaart de kenmerken van hun moeder, schoonmoeder en beppe gezet: Fries-Gronings, Eigenzinnig-bescheiden, sterk, humorvol, creatief, zelfredzaam, beschouwend.

In de laatste week van oktober werd ze in het ziekenhuis opgenomen. Haar lichaam gaf het op. Ik ben nog bij haar in het ziekenhuis geweest en mocht haar de zegen van God geven. God zou haar behoeden en bewaren in zijn liefde en genade. Die avond is zij overleden.

Op woensdag 8 november is de uitvaartplechtigheid gehouden in Damwoude. De kinderen en kleinkinderen schilderden in mooie en tere woorden het leven van hun moeder en beppe.  Wij spraken samen uit dat wij haar in vertrouwen uit handen gingen geven, in het geloof dat zij geborgen is in Gods handen. Daarna hebben wij haar op begraafplaats te ruste gelegd bij haar man Gijs de Boer.

Mogen de kinderen en kleinkinderen de nabijheid van God en mensen ervaren nu zij zonder hun moeder en beppe verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, wat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven:

Op 5 november naar Anneke, de partner van Arjen Nauta.

En op 12 november naar mevr. Mies Koster.

Jubilea

Vier echtparen uit onze gemeente mogen in de komende weken een bijzonder jubileum vieren.

Op 19 november hoopt echtpaar T. Dijkstra-E. Walthuis te vieren dat zij  65 jaar getrouwd zijn.

Op 22 november hoopt echtpaar L. Groeneweg-C. Homberg  te vieren dat zij 50 jaar getrouwd zijn.

Op 29 november hoopt echtpaar D.G. van der Zee-J. Waardenburg  te vieren dat zij 50 jaar getrouwd zijn. 

Op 3 december hoopt echtpaar  S. ten Brug-D. Reehoorn te vieren dat zij 60 jaar getrouwd zijn.

Namens onze gemeente willen wij deze vier echtparen van harte feliciteren met hun bijzonder huwelijksjubileum. Wij hopen dat jullie een hele fijne en feestelijke dag mogen hebben. Alle goeds gewenst voor de toekomst.

Wij gedenken

In de dienst op  zondag 26 november gedenken wij de mensen die ons het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn en noemen wij de namen. Wij willen als gemeente staan om hen die verdriet hebben. Wij tasten samen naar woorden van hoop en nabijheid. Samen schuilen bij het Woord van God en bij elkaar.

De volgende namen zullen wij in deze dienst noemen:

5 november       Wim Stallinga                                    88 jaar

16 november Hanni Gaakeer-Rollema     91 jaar

13 januari           Alie Ferwerda-Rekker     83 jaar

25 januari           Jan Koerts                                           74 jaar

1 februari            Antje van der Veen-Wijkstra       80 jaar

1 februari            Antje Hoekstra-Strikwerda          99 jaar

28 februari         Jan Lilipaly                                          89 jaar

28 februari         Wieger Greidanus                           91 jaar

6 maart                Sippie Wijma-de Boer    88 jaar 

8 maart                Gerrit Visser                                      98 jaar

24 maart             Kees de Jong                                     92 jaar

11 april                Bennie Sikkes                                    90 jaar

11 mei Udomien van Halsema-Tuntler   87 jaar

20 mei Ytje Klaaske Greidanus-Stroosma             92 jaar

19 juli                   Anna Hoekstra-Broersma             83 jaar

24 juli                   Jan Bouwma                                      94 jaar

30 juli                   Ineke de Lange-Pronk    64 jaar

13 augustus       Jikke Bouwma-Visser                     95 jaar

Gedicht: Als jouw naam klinkt

Als jouw naam klinkt zie ik even hoe je liep en wat je zei
wat er altijd is gebleven van jouw leven diep in mij.
Als jouw naam klinkt stroomt er water uit mijn ogen, door mijn ziel. 
Onze dromen, plan voor later, tijd die in het water viel.
Nu jouw naam klinkt komt tot leven hoe jij mij hebt meegemaakt, 
me geschapen, weggegeven, mijn bestaan hebt aangeraakt.
Nu jouw naam klinkt verwacht ik onder onze levens eens een hand 
ook al voelt nu alles zonder, God brengt ons weer in verband.

(tekst: Michiel de Zeeuw)

Ds. Anne Henk Boschma

Themagespreksgroep op woensdagmiddag 29 november.

Ondertussen zijn wij al een paar keer bij elkaar geweest en hebben wij mooie gesprekken gehad aan de hand van “Kaarten op tafel” Diverse onderwerpen kwamen aan bod, die te maken hebben met kerk en geloof.

De laatste keer hebben wij gevraagd waar eventueel de interesses liggen. O.a. werd het gebed genoemd. De volgende keer hopen wij daarmee aan de slag te gaan.

Wij komen bij elkaar in de Oase in de Vijverzaal.

Tijd: 14.00 uur tot 15.30 uur.

Van harte welkom!

Ds. Anne Henk Boschma

Janny de Dreu

Koffie/thee-inloopochtend op woensdagmorgen 1 december vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur.

Iedereen is van harte welkom op woensdagmorgen 1 december om even binnen te lopen in de Oase voor een gezellig kopje koffie/thee en een praatje. Vooral in deze donkere tijd is het fijn om elkaar zo te kunnen ontmoeten en even contact te hebben met anderen. Dan is er nog één keer koffiedrinken in het oude jaar en wel op woensdagmorgen 20 december, omdat het dan al bijna kerst is willen wij daar een extra gezellig kersttintje aan geven.

Iedereen alvast een fijne Adventstijd toegewenst en wij hopen u te ontmoeten op één van onze koffie/thee-inloopochtenden. Tot ziens!

De medewerkers van de koffie-ochtenden.

Informatie: Janny de Dreu, tel. 2801387

Adventsperiode

Op zondag 3 december begint de adventstijd. In de kerk volgen wij het project van Kind op Zondag. Het thema is: “Weet jij hoe laat het is?”  In elke dienst komt de Klokkenmaker samen met ons naar de tijd kijken. Wij speuren naar tekenen van hoop. Wij lezen in de Bijbel over mensen met “voor uitziende blik”.  Zij speuren naar toekomst, naar Licht, naar hoop en vrede. Zij blikken niet terug, maar zoeken toekomst en zoeken naar God en hoop in dit bestaan en willen medemens zijn voor elkaar. Wij hebben in onze tijd zo sterk “vooruitzieners” nodig. Dat gaan wij in de Adventsperiode en met Kerst samen delen.

Gezegende vieringen gewenst,

Ds. Anne Henk Boschma

Verslag brede kerkenraadsvergadering van 6 november 2023.

Zonder berichten van verhindering opent de voorzitter de vergadering met het lezen van de verzen 1 t/m 9 uit het boek Spreuken. Na het openingsgebed wordt de agenda ongewijzigd gevolgd. De notulen van de vergadering van de kernkerkenraad op 2 oktober worden zonder inhoudelijke wijzigingen goedgekeurd en ondertekend. De actiepuntenlijst bevat 6 punten, die alle als afgehandeld kunnen worden afgevoerd. Ook de ingekomen- en uitgegane stukken leveren geen grote discussie op. Geëvalueerd wordt de vrijwilligersavond op 12 oktober met een warm buffet, die een groot succes is geworden, mede door de grote opkomst en de verhalenverteller. De wijkavond op 1 november is eveneens als geslaagd ervaren. Het was nuttig om met elkaar over allerlei facetten van het kerk-zijn in gesprek te gaan. Voor 2024 is weer een wijkbegroting opgesteld. Enkele posten zijn aangepast en er zijn ook een paar toegevoegd. Deze begroting wordt door de brede kerkenraad goedgekeurd en zal nu worden doorgestuurd aan het College van Kerkrentmeesters. Het gebruik van videocamera’s bij onze aansluiting op Kerkomroep is in een volgende fase beland. De opdracht voor de aanschaf en de installatie van de apparatuur is verleend, nadat voor de afzonderlijke groep bedieners voldoende aanmeldingen waren binnengekomen. De kerkenraad bespreekt nog enkele praktische punten over de verdere aanpak. We zien terug op de kerkdiensten van de afgelopen periode en noteren daarvoor positieve ervaringen met de gastpredikanten van 29 oktober en 5 november, die nuttig kunnen zijn bij het opstellen van het preekrooster voor 2024. De aanwezige wijkouderlingen en ds. Boschma geven enkele zaken door die vallen onder het wijkpastoraat. Voor de Kinderkerstdienst op zondagavond 24 december wordt definitief als aanvangstijd 19.00 uur aangehouden. Er is dit jaar geen kerstwandeling door de wijk. Dat doen we twee jaarlijks en dus in 2024. Wel zal er weer een zingende ontvangst bij de Oase zijn.  Bij de mededelingen ontbreken die van het College van Kerkrentmeesters. De diakenen melden uit het College van Diakenen de jaarlijkse kerstlunch op 15 december in de Kurioskerk. De vergadering van de Algemene Kerkenraad die op 16 oktober zou plaatsvinden, is niet doorgegaan door te veel afmeldingen. Dit wordt betreurd, omdat er wel urgente agendapunten zijn te behandelen. Als nieuwe datum is nu 27 november in beeld. Voor de rondvraag resteren enkele punten. In verband met de instelling van de nieuwe verwarming gaat er een overzicht met activiteiten naar koster D. Droogsma. De nieuwe Jaargids 2023-2024 ligt klaar. Deze zal met het adventsnummer van ‘Ruimte’ worden verspreid. De scriba leest ter afsluiting het gedicht van Marinus van den Berg met de titel ‘Mensen hebben mensen nodig’. De voorzitter sluit daarna de vergadering om 21.30 uur. Met een door mw. Tromp uitgedeelde waarderingsroos gaan de aanwezigen blij huiswaarts. De volgende vergadering zal als kernkerkenraad worden gehouden op 4 december 2023.

A.K. Damstra, preses

Agenda.

4     december    Kernkerkenraad                           19.30 uur

6     december    Koffieochtend                             10.00 uur

11    december    College van Kerkrentmeesters     19.30 uur

18    december    College van Diakenen                 19.30 uur

20    december    Koffieochtend                             10.00 uur

24    december    Kinderkerstdienst                        19.00 uur

26    december     Evangelisatiekoor                        10.00 uur

Bij de diensten

Op zondag 12 november mag ik voorgaan en volg ik weer het rooster. Wij lezen dan

Matteüs 25:14-30, de gelijkenis van de talenten

In memoriam

Anna Imke Hoekstra-Bouma   9 september 1930 – 22 oktober 2023

Zondagochtend, 22 oktober, overleed rustig in haar kamer in Parkhoven mevrouw Anna Imke (Anneke) Hoekstra-Bouma op de leeftijd van 93 jaar. “Je mag nu rusten, je bent nu vrij. Niet meer hier, maar voor altijd dichtbij” schreven haar kinderen op de kaart.

Met haar man Melle Hoekstra woonde ze op verschillende adressen in Leeuwarden. Als jong gezin woonden ze aan de Jacob van Aakenstraat. Later, toen hun vierde kind in aantocht was, verhuisden ze naar de Curaçaostraat en daarna naar Ereprijs. Anneke en Melle kregen vier kinderen: Greetje, Sicco, Gerlof en Elly. Hun vijfde kindje, Remco, heeft helaas maar heel kort geleefd. Dat is altijd een stil verdriet geweest. De vier kinderen kregen hun eigen gezin en Anneke en Melle werden de trotse grootouders van acht kleinkinderen. Inmiddels zijn er ook vier achterkleinkinderen. 

Op 5 mei 2008 overleed Melle heel plotseling. Twee van de liederen die Anneke uitzocht om bij zijn afscheidsdienst te zingen, zijn ook bij haar eigen afscheid gezongen.

De laatste jaren van haar leven ging haar gezondheid op meerdere vlakken achteruit. Ze verhuisde naar Parkhoven waar ze nog goede jaren heeft gekend. Tot op 22 oktober het einde kwam waar ze zo naar verlangde.

De afscheidsdienst vond plaats in Crematorium Goutum, op 28 oktober. Haar kinderen deelden herinneringen en er klonk mooie muziek. Woorden uit Prediker 11 en 12 over de ouderdom werden gelezen. Prediker spoort ons aan om van het leven te genieten zolang dat kan. Prediker spreekt ook over de cirkelgang van ons leven. Dat we bij de eerste ademhaling ons leven ontvangen van God, en met het uitblazen van de laatste adem keert die adem weer terug naar God. God die “Ik ben” genoemd wordt. Daarover lazen we de tekst van Sytze de Vries: “Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. Ik ben de hand die al je tranen wist”. God ging met Anneke Hoekstra-Bouma mee in haar leven, zoals Hij met ons allemaal wil meegaan. Moge dat tot troost zijn voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, voor eenieder die haar dierbaar was.

Tineke Bosma 

Jubileum

Op 5 november hoopt echtpaar G. Geerds- H.J.T. Oldhoff te vieren dat zij 25 jaar getrouwd zijn. Namens onze gemeente van harte gefeliciteerd met deze bijzonder mijlpaal.

BLOEMENGROETEN

De bloemen uit de Oase gingen op 22 oktober met een hartelijke en meelevende groet

naar mevr. Martha Veldman en op 29 oktober. naar mevr. A Sinnema -Hoekstra.

Namens de bloemengroep Helma Feenstra

Verslag wijkavond van 1 november.

Na de goed bezochte vesperdienst op de dankdag voor Gewas en Arbeid gingen een veertigtal kerkgangers naar de Vijverzaal om de tweede wijkavond van dit jaar bij te wonen. Koffie, thee en oranjekoek vormde de aanloop naar deze avond. Het eerste deel bestond zoals gebruikelijk uit het doorgeven van informatie uit de wijkkerkenraad. Het tweede gedeelte werd gevuld met het nadenken over het thema ‘’Waarom ga je naar de Oase”? De voorzitter van de wijkkerkenraad stond stil bij de urgente vacature van een ouderling-kerkrentmeester en wees op het belang van de invulling ervan. Verder noemde hij de nieuwe Plaatselijke Regeling, de modernisering van het gedachtenispaneel waarvoor de Taakgroep Bloemendienst met een voorstel zal komen, de nieuwe Jaargids 2023-2024 die met het Adventsnummer van ‘Ruimte’ zal worden verspreid, de nieuwe verwarming van de Oase die nu voor het hele gebouw functioneert, de nieuwe energiezuinige verlichting van de kerkzaal die een aanmerkelijke verbetering vormt en tenslotte het videoproject voor de kerkomroep, dat nu kan worden gerealiseerd. Kees de Dreu vertelde hierna iets over het onlangs gesloten Convenant Groene Kerken, waaraan onze wijk ook deelneemt.

Na de pauze met een hapje en drankje leidde ds. Anne Henk Boschma het thema van deze avond in aan de hand van onze sterke en zwakke punten o.a. in de vieringen. Als basis diende de bezinningsbijeenkomst van de wijkkerkenraad eind september in Boksum. Per tafel konden de aanwezigen hun suggesties en opmerkingen vastleggen. Het resultaat, genoteerd op vijf grote vellen papier werd per tafel toegelicht en liet zien dat er duidelijk een rode draad te bekennen is, waarmee de wijkkerkenraad aan de slag kan. De samenvatting zal in een komende kerkenraadsvergadering aan de orde komen en worden teruggekoppeld aan de gemeente. De voorzitter noemde in het kort enkele in het oog springende zaken en kon mooi op tijd om 22.00 uur deze geslaagde wijkavond afsluiten met de mededeling dat er op de volgende wijkavond op woensdag 13 maart 2024 waarschijnlijk weer een luchtige invulling op het programma zal staan.

A.K. Damstra, voorzitter

 Agenda.

13     november    College van Kerkrentmeesters     19.30 uur

15     november    Koffieochtend                                     10.00 uur

15     november    Eetcafé                                                   17.30 uur

16     november    College van Diakenen                       19.30 uur

4       december    Kernkerkenraad                                 19.30 uur

6       december    Koffieochtend                                     10.00 uur

11     december    College van Kerkrentmeesters     19.30 uur

18     december    College van Diakenen                       19.30 uur

20     december    Koffieochtend                                     10.00 uur

24     december    Kinderkerstdienst                              19.00 uur

26     december    Evangelisatiekoor                              10.00 uur                                                                                                                   

(Wijzigingen voorbehouden).

Adventskalender 2023

De Protestantse Kerk Nederland heeft voor de komende Adventsperiode weer een mooie Adventskalender gemaakt met het thema “GA MEE!”. We hebben een aantal exemplaren besteld en deze liggen achter in de kerkzaal van de Oase en bij de uitgang. U mag deze gratis meenemen. Als u niet in de gelegenheid bent om de kerkdienst in de Oase te bezoeken en graag een adventskalender wilt hebben mag u contact opnemen met Fetze Elgersma, telefoon 058-2881380.  Van harte aanbevolen!

Bijbelse Dagkalender 2024

Er zijn weer Bijbelse Dagkalenders voor het nieuwe jaar beschikbaar. De boekjes liggen achter in de Kerkzaal van de Oase en bij de uitgang. Als u niet in de gelegenheid bent om de kerkdienst in de Oase te bezoeken en toch een boekje wilt hebben mag u contact opnemen met Fetze Elgersma, telefoon 058-2881380. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van €6,00 per boekje. (De gegevens  vindt u in het boekje). Van harte aanbevolen!

Bij de diensten

Op dankdag 1 november vieren wij een vesper voorafgaande aan de gemeenteavond. De dankdag wordt uiteraard gekleurd door alles wat er gaande is op deze wereld. Wij gaan Deuteronomium 31: 1-8 dan lezen en overdenken.

Ds. Anne Henk Boschma

Wijkavond 1 november

Op woensdag 1 november a.s. wordt in de Oase weer onze wijkavond gehouden. Dit zal zijn in aansluiting op de vesper in het kader van de Dankdag voor Gewas en Arbeid. Op het programma staan de uitwisseling van informatie vanuit de wijkkerkenraad en een terugblik, maar ook het vooruit zien, naar aanleiding van een paar punten, die ons bezig hielden op de Bezinningsdag van de wijkkerkenraad. Deze keer dus geen luchtig onderwerp, maar iets serieuzer. Er zal voldoende gelegenheid zijn om uw mening op papier te zetten en vragen te stellen. Een levende gemeente richt haar blik immers ook op de toekomst, in dit geval de Oase, kerk in de wijk en van Huizum-Oost. We nodigen u van harte uit aanwezig te zijn in de Vijverzaal; dus graag tot dan.

Namens de wijkkerkenraad, A.K. Damstra, voorz.

Bloemengroet

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, wat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven: Op 8 oktober naar dhr. en mevr. D. Feenstra. En op 15 oktober naar het echtpaar Boxman.

Namens de bloemengroep

Helma Feenstra

Jubileum

Op 31 oktober hopen onze gemeenteleden Kor en Tine Reitsma-Wiersma te vieren dat zij 60 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal. Wij willen hen als gemeente een hele fijne en feestelijke dag toewensen.

Themagespreksmiddag

Op woensdag 8 november hebben wij weer een themagespreksmiddag om 14.00 uur in de Oase. De middagen kunnen los van elkaar gevolgd worden.  Iedereen is welkom.

Het thema van deze middag is weer “Kaarten op tafel”. Aan de hand van kaartjes gaan wij met elkaar in gesprek.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Liederen van Sytze de Vries

De commissie Vorming en Toerusting van de Oase organiseert op zondag 5 november een liederenmiddag met Sytze de Vries.

Sytze de Vries is theoloog en dichter en heeft veel liederen geschreven voor het Liedboek. Ook heeft hij vele Engelse Hymnes vertaald en toegankelijk gemaakt voor een breed publiek.  Bovendien is hij een geboren “Luwadder/Huzumer”.

Op deze zondagmiddag gaat hij zelf zijn liederen inleiden en vertellen over de achtergronden. Uiteraard gaan wij samen ook heel veel zingen.

Programma:

Inloop vanaf 15.00 uur (met koffie/thee)

15.30 uur: Eerste deel over liederen uit het Liedboek

16.15 uur: Pauze

16.30 uur: Over de liederen van “Overzee”

17.15 uur: Afsluiting.

Plaats: Oase, Weideflora 142, 8935 GV Leeuwarden

De toegang is gratis

Iedereen is van harte welkom

Herfstvakantie

Vanaf 23 t/m 30 oktober heb ik vakantie en ben ik dus afwezig. Als u in deze periode een predikant/pastor nodig hebt, kunt u contact opnemen met Siska Vellinga (ons pastoraal steunpunt/tel.06-33826822). 

Een hartelijke groet voor u allen, 

Ds. Anne Henk Boschma 

Pastoraat:

Ondertussen is de taakgroep pastoraat bij elkaar geweest en hebben wij diverse zaken besproken op het gebied van pastoraat. Een aantal activiteiten hebben inmiddels plaatsgevonden. Wij willen graag even een terugblik geven.

  •  Wat hadden wij een mooie startzondag, een mooie opmaat voor het nieuwe seizoen. Voor elk was er wat te doen. Dank aan alle mensen, die zich hiervoor hebben ingezet.
  • Daarna was er de bijzondere kinder/dierendagdienst op 8 oktober. De kinderen mochten een knuffel meenemen naar de dienst en hebben daar ook dankbaar gebruik van gemaakt. Dieren en ook met name de schepping stonden centraal in deze dienst. Franciscus kwam aan bod met het verhaal dat hij aan de dieren vertelde. Franciscus, die alles te maken heeft met het ontstaan van dierendag.

Wij zongen ook over de dieren in de ark van Noach, terwijl de kinderen                              met hun mooie geknutselde dieren uit de kindernevendienst terugkwamen in de kerk. Knuffels betekenen veel voor kinderen, geven houvast en troost. Zo wil God er ook zijn voor ons allemaal, een houvast en troost vooral ook in deze donkere dagen van onrust en geweld.

  • Op 12 oktober was er een feestelijke bijeenkomst voor de vrijwilligers. Wat zijn er veel vrijwilligers, waar wij als kerkelijke gemeente heel blij mee zijn, want zonder deze vrijwilligers kunnen wij niet. Wij luisterden naar een mooie verhalenverteller en daarna konden wij genieten van een heerlijk buffet.
  • Helaas moesten wij het uitstapje voor de jongeren en jonge gezinnen uitstellen. Maar wij hopen dit zeker op een later tijdstip nog een keer in te halen.
  • Als u dit leest, hebben wij inmiddels ook onze kerkdienst op middag gehad. Fijn dat mensen van deze mogelijkheid gebruik maken en zo toch in de gelegenheid zijn om een kerkdienst mee te maken.
  • Wij kunnen ook terugkijken op goede wijkteambijeenkomsten, waar wij met elkaar ervaringen konden delen en het tweede gedeelte besteedden wij aan een inhoudelijk onderwerp op pastoraal gebied. Zo kunnen wij leren van en met elkaar.

Bij de laatste Ruimte in zaten vragenformulieren, waarop gemeenteleden hun wensen kenbaar konden maken. Een aantal gemeenteleden heeft hier gebruik van gemaakt. Wij willen deze mensen hartelijk bedanken daarvoor.

Mocht u alsnog denken, ik heb het niet ingevuld, maar ik heb toch nog vragen of opmerkingen of ik zou het toch nog fijn vinden om bezoek te krijgen, dan kunt u dit altijd nog weer doorgeven. In de hal staat nog een doos waar briefjes met vragen of wensen ingeleverd kunnen worden of het kan worden doorgegeven aan onze predikant of het pastoraal meldpunt.

Voor de komende periode zijn er weer een aantal activiteiten op het programma:

  1. Op 12 januari willen wij een bijeenkomst in Abbingahiem houden.
  2. Op 28 januari hopen wij een lunch voor jongeren en jonge gezinnen te organiseren na de kerkdienst.
  3. 16 februari staat als datum genoteerd voor onze volgende kerkdienst op middag.
  4.  Op donderdag 7 maart staat de pastorale/diaconale bijeenkomst in de agenda.

Janny de Dreu van der Laan

Koffie/thee-inloopmorgen op woensdagmorgen 1 november vanaf 10.00 uur.

Op woensdagmorgen 1 november is er weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee. Veel mensen weten inmiddels de weg te vinden naar de koffiemorgens, maar er is nog plaats voor meer. Dus loop gerust even binnen tussen 10.00 uur tot 11.30 uur. Ik vermeld ook alvast de volgende koffieochtend deze is op woendagmorgen 15 november.

Van harte welkom!!!!!

Contact : Janny de Dreu tel 2801387

Verslag Vrijwilligersavond 12 oktober

Voor onze vrijwilligers, en dat zijn er veel, werd op 12 oktober een gezellige avond belegd. Een zestigtal gemeenteleden waren in de volle Vijverzaal aanwezig om te luisteren naar de verhalenverteller dhr. Frank Belt, die ons meenam naar Harlingen, het Griend, Vlieland, Terschelling, Leeuwarden en Dantumawoude. Met hilarische volksverhalen werden we meegenomen in de tijd. Na een pauze stond een chinees buffet klaar, waar flink gebruik van werd gemaakt. De pauzes werden gevuld met drinken en de oranjekoek aan het beging ontbrak niet. Met elkaar beleefden een geanimeerde avond. De voorbereidingsgroep verdient daarom onze dank.

A.K Damstra, voorz.

Agenda

01 november     Koffiedrinken                               10.00 uur

01 november     Wijkavond                                   20.15 uur

06 November    Brede Kerkenraad                       19.30 uur

13 november     College van Kerkrentmeesters     19.30 uur

15 november     Koffiedrinken                               10.00 uur

15 november     Eetcafé                                      17.30 uur

16 november     College van Diakenen                  19.30 uur

(Wijzigingen voorbehouden).