Vanuit het moderamen

Terwijl ik deze kopij uitwerk valt op de achtergrond bij een gesprek op de televisie het woord dilemma. Het woord valt me op omdat ik ook zelf het woord dilemma tegenwoordig regelmatig gebruik. Deze bijzondere tijd waarin we het hebben over het: “Nieuwe Normaal” zit vol met dilemma’s. Dilemma’s zijn er altijd in het leven en ook in onze geloofsbeleving maar we worden er in deze bijzondere tijd nu nadrukkelijker mee geconfronteerd. Dilemma’s niet uit de weg gaan is ook verrijkend en maakt je bewust van waar het in het leven echt om gaat. Dilemma’s leiden ook tot het stellen van vragen aan elkaar en vragen aan onszelf. Dat we daarbij niet altijd de antwoorden hebben is niet erg en mag. Er is niet altijd een antwoord op “Het Waarom?” en “Leven doen we voorwaarts terwijl we het leven achterwaarts pas echt begrijpen”. Een levenswijsheid van de protestantse Deense theoloog Soren Kierkegaard die me erg aanspreekt. Maar ook het omgekeerde zou gezegd kunnen worden: “Het leven wordt achterwaarts begrepen maar voorwaarts geleefd”. Bewustwording van dilemma’s kunnen verrijkend zijn en horen erbij. In deze Coronatijd heeft het moderamen in de week voor Hemelvaart een aantal zaken besproken. Dilemma’s hebben geleid tot keuzes en standpuntbepaling. We komen ook in juni nog niet bij elkaar voor kerkdiensten in de Oase. We hopen dat we in juli wel vorm kunnen geven aan onze vieringen op zondag. Hier gaan we verder over nadenken en bekijken we hoe we vorm kunnen geven aan de anderhalve meter richtlijnen in de vieringen op zondag.

Afgelopen zondag is Ds. Madelon Vroonland officieel bevestigd in een aangepaste kerkdienst in Westmaas en daarmee is per 17 mei formeel een eind gekomen aan haar dienstverband in onze wijkgemeente. We hebben inmiddels Ds. D.G. Posthuma bereid gevonden om het consulentschap op zich te nemen. Dit betekent dat hij voor advisering van de wijkkerkenraad en de begeleiding van uitvaarten beschikbaar is. Daarnaast zijn wij in overleg over de pastorale taken met een kerkelijk werker. Daarover in de volgende Geandewei meer.

In het op te starten beroepingstraject wordt gewerkt aan de profielschets van een nieuw te benoemen predikant en het zoeken van leden voor de beroepingscommissie. Evenals de afgelopen weken zijn er weer boeketten bloemen namens de gemeente bezorgd bij o.a. de heer en mevrouw Jan en Janny Elzinga, mevrouw Hoekstra en de heer Edema.

Scriba, Minke Koornstra

Lockdown

Als u deze Geandewei leest dan zijn we inmiddels al wel twee maanden in een lockdown situatie. Er werd in de afgelopen weken veel van eenieder gevraagd en vooral van alle mensen die alleen zijn en/of in de tehuizen wonen en ook geen bezoek mogen ontvangen. Op het moment van schrijven wordt er gesproken over versoepeling van maatregelen en het bieden van perspectieven. Het blijft echter volhouden als het gaat om maatregelen en afstand houden en een kwestie van de lange adem waarbij we hopen op het blijvend uitbannen van het virus in afwachting van een vaccin. Daarin blijven we ook naar elkaar omkijken en dat verzacht soms de eenzaamheid.

Scriba Minke Koornstra, wijkkerkenraad Huizum-Oost

Wel en wee

Bloemengroet

In de afgelopen weken zijn er bloemengroeten van ons allen gegaan naar diverse gemeenteleden. Verder zijn er bloemen gegaan naar Dicky Algra, als dank voor alle inzet om alle preekbeurten die nu openvielen door het vertrek van Ds. Madelon Vroonland alsnog in te vullen. Erg fijn dat dit gelukt is. Zodra we weer samen mogen komen zijn er voor de diensten in ieder geval ook predikanten beschikbaar.

Ik wil afronden met nog te noemen dat ik als scriba ook zelf vorige week de bloemen mocht ontvangen. Een prachtig boeket waarvoor dank.

Scriba Minke Koornstra, wijkkerkenraad Huizum-Oost

In Memoriam Reijer Gerrit Oud

Op 1 april 2020 is in Veenwouden broeder Reijer Gerrit Oud overleden. Hij is 85 jaar geworden. Geboren op 25 augustus 1934 in Landsmeer als enig kind van Gerrit Oud en Geertje Dobber verhuisde hij in 1936 met zijn ouders naar Amsterdam, waar zijn vader werkte als timmerman. De oorlogsjaren in Amsterdam-Zuid maakten zijn jeugd niet gemakkelijk. Na zijn opleiding aan het Barlaeusgymnasium studeerde hij geneeskunde aan de UvA. Tegen het einde van zijn studie maakte hij kennis met en werd verliefd op Dieuwke Faber. Zij verloofden zich op Hemelvaartsdag 1959. In 1962, het jaar waarin zij trouwden, werd hij apotheekhoudend huisarts in Zuid-Scharwoude, waar Dieuwke hem in de apotheek assisteerde. Zelf deed hij in het ziekenhuis in Alkmaar de bevalling van hun beide zoons, Gerrit en Reyer Gerrit. In 1967 besloten zij terug te keren naar Amsterdam, waar hij zich ging specialiseren tot gynaecoloog. Het was voor beiden een periode van hard werken, bovendien was Dieuwke in de weekenden vaak alleen thuis met hun twee jonge kinderen. In 1972 verhuisde het gezin naar Leeuwarden. Hier vestigde Reijer zich als gynaecoloog in het ziekenhuis Triotel (later MCL), waar hij zijn praktijk voerde tot aan zijn pensionering in 1993. Ook in die praktijk hielp Dieuwke waar zij kon, onder andere met de administratie. In de jaren die volgden na zijn pensionering, heeft hij samen met zijn vrouw Dieuwke mogen genieten van reizen en vrienden, maar vooral van hun kinderen en kleinkinderen. Dat ‘samen’ heeft bijna tot aan zijn overlijden mogen duren. Ondanks het afnemende vermogen van zijn geheugen heeft Reijer nog heel lang thuis de liefdevolle verzorging mogen ontvangen van ‘zijn’ Dieuwke, ‘zonder wie mijn leven leeg zou zijn’, zo schreef hij zelf. Maar toen de verzorging voor Dieuwke te belastend werd, moest hij in november 2019 opgenomen worden in het Talmahuis “Elkander” in Veenwouden. Dat was een moeilijke periode voor zijn vrouw en hun kinderen. Voor hen blijft echter, naast dierbare herinneringen, een diep gevoel van dankbaarheid voor al het goede dat zij samen hebben beleefd en ervaren.

In de dankdienst voor het leven van broeder Oud op maandag 6 april jl. in het crematorium in Goutum, hebben wij stil gestaan bij de trouwtekst van Reijer en Dieuwke: “dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt” (Joh 15:12). Door de impact van de maatregelen tegen het covid-19 virus was het slechts een enkeling die Dieuwke en haar kinderen terzijde kon staan in dit afscheid. Passend werd deze dankdienst beëindigd met de slotkoor uit Bachs Mattheus Passion ”wir setzen uns in Tränen nieder”. Na het slotwoord van mevrouw Oud klonk nog het lied “Ere zij God”. Dit was het lied dat Reijer Oud nog mee kon zingen bij het laatste gevierde kerstfeest in het Talmahuis.

Aansluitend hebben wij zijn lichaam overgegeven om te worden verast. Wij wensen zijn vrouw Dieuwke, zijn kinderen Gerrit, Reijer en Bea met hun kinderen en de verdere familie veel kracht om dit verlies te dragen nu zij verder moeten zonder hun geliefde Reijer Gerrit Oud.

Wij bidden dat God hen allen deze kracht mag geven om dit gemis te dragen.

Ds. P.R. Beintema

50 jaar getrouwd

Op 27 mei hoopt het echtpaar van Munster–Wiersma hun 50-jarig huwelijk te vieren. Van harte gefeliciteerd.

Bedankt

Mevrouw B. de Groot–Jaarsma was zeer verrast door de bloemengroet namens de Oase gemeente. Heel hartelijk dank voor dit warme gebaar.

Collecten in coronatijd

Nu het er helaas naar uit ziet dat er de komende tijd geen wekelijkse erediensten gehouden kunnen worden gaan er diverse suggesties rond wat je intussen met je collectegeld zou kunnen doen. Een suggestie is om het ‘op te sparen’ en zodra het weer kan het geld alsnog in de collectezakken te doen. Een andere suggestie is om het geld zo af en toe over te maken op de bekende bankrekeningen.

Voor uw kerkelijke collectegeld is dat NL55INGB0000885707 t.n.v. Protestantse Gem. Leeuwarden-Huizum te Leeuwarden, onder vermelding van ‘Collectegeld voor de kerk’.

Voor uw diaconale collectegeld is dat NL31INGB0000849376 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Leeuwarden-Huizum te Leeuwarden, onder vermelding van ‘Collectegeld voor de diaconie’.

Voor de werkgroep Roemenië is dat NL76INGB0005154105 t.n.v. Diaconie Prot. Gem Lwd-Huizum (Roemenië), onder vermelding van ‘Roemenië’.

En voor de Malawi-werkgroep is dat NL60INGB0000520315 t.n.v. Diaconie Prot. Gem Lwd-Huizum, onder vermelding van ‘Malawi’.

De suggesties zijn warm aanbevolen. De colleges zijn u er dankbaar voor.

De colleges van kerkrentmeesters en van diakenen

Actuele berichten

Wel en wee

Wij gedenken Sjoukje van der Meulen

Op zaterdag 28 maart overleed Sjoukje van der Meulen in de leeftijd van 98 jaar. Ze was moeder van 5 kinderen, beppe en oerbeppe en woonde op de Nijlânsdyk 85. Toch nog onverwacht is die kleine, sterke vrouw heengegaan, maar gelukkig waren twee dochters bij haar, ze is niet alleen gestorven.

Ze had voor haar overlijden alles geregeld, opgeschreven. Er zou een dienst gehouden worden in de Oase, waarna ze op het kerkhof in Noardburgum begraven zou worden. Door de ‘corona’-tijd, waar toch in klein familieverband afscheid moest worden genomen, werd de dienst daarom ook gehouden in de Protestantse kerk in Noardburgum, het dorp waar ze was geboren en waar ze begraven wilde worden in haar ouders graf.

Velen van ons kennen haar als mw. Douma, een trouw kerkgangster, eerst jaren in de Kurios, later de Oase. En na afloop van de diensten, toen het voor haar nog mogelijk was, aanwezig bij de koffie, maar daarvoor ook altijd koffiedrinken bij haar thuis met andere kerkgangers/vriendinnen. Je kon haar altijd ontmoeten bij de Malawi-bazaar, ze heeft zich altijd zelf goed kunnen redden, met lieve mensen om zich heen, vriendinnen en betrokken kinderen. In Noardburgum is ze geboren en opgegroeid, in Burgum getrouwd en heel wat jaren gewoond, waarna er verhuisd werd naar Leeuwarden, waar haar man nieuw werk kreeg. Toen is er in haar huwelijk iets verschrikkelijk misgegaan. Oude foto’s laten zien dat er veel van elkaar is gehouden, de kinderen zijn ook in liefde geboren. Ze hield de naam van haar ex-man, maar bij haar overlijden wilde ze haar eigen naam weer hebben.

Op vrijdag 3 april hebben we in de kerk Sjoukje in liefde en dankbaarheid herdacht, een lang leven. We zongen bekende en door haar uitgezochte liederen en haar trouwe huishoudelijke hulp van de laatste jaren speelde op het orgel. Een dochter en een kleinzoon spraken lieve woorden. In de 40 dagentijd met het zicht op Pasen lazen we haar Psalm 23 en in geloof en vertrouwen van de dichter horen: ‘ik sil in fêst plak hawwe yn it hûs fan de Heare, salang’t de dagen duorje’. We zullen Sjoukje missen, mem, beppe, vriendin, gemeentelid, een kind van God, en wensen wie achterblijven de troost en aanwezigheid van de Heer in lieve mensen om hen heen.

Bloemengroet gemeente

In het paasweekend zijn er weer bloemen bij een aantal gemeenteleden bezorgd als groet van ons allen. Janny Fokkema en Helma Feenstra hebben in het paasweekend zelfs bij vier adressen bloemen bezorgd.

Overig nieuws

Tenslotte…

Zo eindigde ik mijn kopij altijd… “tenslotte”… Nu is het definitief. Wat is het een ongekende manier van afscheid nemen van u als gemeente! Inmiddels heb ik honderd telefoongesprekken kunnen voeren, waardoor ik velen van u toch nog persoonlijk ‘telefonisch de hand kon drukken’. Daarnaast kreeg ik vele kaarten vanuit de gemeente, waarvoor veel dank! Bijzonder, dat we elkaar zo op een alternatieve manier toch het beste hebben kunnen wensen!

Zoals u weet hebben we een nieuwe datum geprikt voor het ‘echte’ afscheid: 23 augustus. Aan een kant lijkt het nog ver weg: nog vier maanden… Tegelijkertijd komen af en toe ook vraagtekens boven: is dat wel haalbaar? Het is op dit moment niet in te schatten, het is afwachten. Hoe dan ook, ik hoop u in de toekomst, op 23 augustus of wanneer dan ook, te ontmoeten, zodat we elkaar dan het goede voor de toekomst kunnen wensen, waarbij we elkaar dan weer aan kunnen kijken! Mocht u eens na deze coronatijd in de buurt zijn van Westmaas, weet u dan van harte welkom! Op verzoek hierbij mijn nieuwe adresgegevens: Smidsweg 10A, 3273LK Westmaas. Ik wil eindigen met het vers dat op veel van uw kaarten werd geciteerd: Ga met God en Hij zal met u en jullie allen zijn!

Ds. Madelon Vroonland

Koffie/thee inloopochtenden

Het ziet er voorlopig naar uit dat wij niet bij elkaar kunnen komen. Het is voor iedereen een moeilijke tijd. Wij missen de contacten en de gezelligheid met elkaar. Maar ondanks dat weten wij ons verbonden met elkaar. Namens de medewerkers aan de koffie/theemorgens wil ik iedereen veel sterkte en geduld toewensen. Wij blijven hopen en vertrouwen dat wij elkaar in de toekomst weer kunnen ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee. Wanneer dit weer zal zijn weten wij nu nog niet, maar via de Geandewei houden wij u op de hoogte. De bijeenkomsten op de koffie/thee morgens sluiten wij altijd af met een mooi gedicht of verhaal ter bemoediging. Omdat wij dat nu niet kunnen doen, wil ik dit hierbij doen met lied 416:1 en 4 Dit lied vind ik wel heel toepasselijk voor deze tijd.

Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn.

Contactpersoon Janny de Dreu

ACTIE VOEDSELBANK

De voorraad bij de Voedselbank slinkt snel en de nood is hoog!  Omdat we al wekenlang niet in de gelegenheid zijn om levensmiddelen in te zamelen voor de Voedselbank i.v.m. de verplichte sluiting van onze kerken hebben we op dinsdag 21 april en woensdag 22 april een inzamelingsactie gehouden voor de Voedselbank in/bij de Oase. Vooraf hebben we geprobeerd om in de omgeving zo veel mogelijk publiciteit te maken en een aankondiging gezet in  Geandewei. Ook mochten we ons gelukkig prijzen met een brede aandacht van Omrop Fryslân. Het resultaat was onvoorstelbaar! Uit alle windstreken kwam men aan met tassen vol levensmiddelen en ook de financiële bijdragen waren fantastisch. Al met al een groot succes. Namens de Voedselbank heel hartelijk dank!!!!

Auke, Bouwe en Fetze.

Twee acties voor mensen die het nog moeilijker hebben …..

1) actie Voedselbank
Omdat we voorlopig geen kerkdiensten kunnen houden, staat ook de aanvoer van producten voor de Voedselbank stil; daarom willen we op dinsdag 21 april van 10 – 12 uur en van 14 – 16 uur en op woensdag 22 april van 10 – 12 uur een inzamelingsactie houden in de OASE, Weideflora 142.
Graag doen we een dringend beroep op u om op deze dagen de volgende producten te brengen: houdbare melk, koffie 250 gram, koffiemelk, chocopasta, hagelslag, macaroni 500 gram, spaghetti 500 gram, tomatenpuree pak/blik, wereldgerechten, rijst 400 gram, ham/smack in blik, soep in blik 1000cc.

2) buurvrouw en buurvrouw-bus
De mensen van de ‘buurvrouw en buurvrouw bus’ koken in eerste instantie 3 maal in de week, waarvan 2 maal voor mensen die bij Zienn komen maar niet in de nachtopvang slapen/eten. Daarbij kunnen ze ook mensen eten brengen die wij kennen. Het gaat dus met name om de groep thuislozen! De daklozen die in beeld zijn worden o.i. redelijk goed verzorgd. Zij kunnen iedere week spullen gebruiken zoals: bakjes waar eten in weg gegeven kan worden (yogurtemmertjes, ijsbakken)

  • roerbakgroentes
  • vlees
  • pasta
  • rijst

Dit kan iedere dag (behalve zondag) in grote bakken gelegd worden bij:
–    Peugeot Haaima, Coronaweg 2 of
–    Engelsma en Wijnia, Leo Twijnstrastraat 2
Heb je verse waren dan graag even bij de balie melden zodat het koel bewaard kan worden.
U mag deze spulletjes ook 21 en 22 april bij de Oase brengen (zie boven), dan zorgen wij dat ze op de adressen worden bezorgd.

Kijk ook op facebook bij ‘buurvrouw en buurvrouw bus‘!
Diaconie

Bij de diensten

Kerkdienstenoverzicht

Vanwege de maatregelen die bekend zijn gemaakt op 23 maart jl., waaronder een verbod op samenkomsten tot 1 juni, zullen de kerkdiensten die gepland staan in april en mei niet doorgaan. Op 12 april 9:30 zal er een meditatief moment via www.kerkomroep.nl worden uitgezonden. Deze uitzending kunt u ook op een later moment terugluisteren evenals het meditiatief moment van 5 april of een eerdere kerkdienst. Bekijk hier de liturgie van de dienst van 12 april.

Paasgroet uit Vaida

“Ik ben degene die leef; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.” (Openbaring 1,18)

Lieve broeders en zusters van Leeuwarden!

Wij zijn bezig met voorbereidingen voor het feest – net als elke jaar. Maar iedereen weet het wel, dat deze keer het zal het wat anders zijn… Een heel bijzondere Paasfeest. Want wij beleven nu zulke dingen welke wij hebben niet gewacht of gerekend. Wij ervaren moeilijke tijden welke alleen de oudste mensen tussen ons midden hadden ooit meegemaakt toen ze kleine kinderen waren tijdens de tweede wereldoorlog…

Wat is kenmerkend voor de wereld vandaag bijna overal is: quarantaine, dichtgedane deuren, teruggetrokkenheid, onzekerheid en angst.

Maar was al deze dingen niet typerend voor de discipelen , na de kruisiging van hun lieve Meester op Goede vrijdag? Het was juist ook hun levensgevoel: Al hun dromen en plannen waren in een ogenblik  geruïneerd. Ze dachten dat alles is kapot. Al hun hoop was in rook vervliegen…  

Met deze donkere achtergrond misschien zal de kern van Pasen in een vollere en heldere  Licht voor ons stralen. De glorieuze openbaring en bericht dat Hij leeft! Hij was dood, maar toch hij leeft – want hij  is opgestaan door de kracht van God. Hij heeft de dood overgewonnen.

Dit is de evangelie welke men moet nooit van de oog verliezen – ook in de zwaarste en moeilijkste  omstandigheden.

Weliswaar  deze dagen wij kunnen niet samenkomen in onze kerken net als gewoonlijk dat wij doen.  De viering valt weg, maar toch de feest het gaat door. Die kunnen wij toch houden. Iedereen van ons in zijn eigen gezin, of in zijn of haar persoonlijke stille tijd met God. Thuis kunnen wij stilstaan, onszelf zich voor God vernederen, om hoog en binnen opletten. Al deze dingen kunnen wij doen – misschien nog beter dan andere keer… Zo zullen wij kunnen  alleen de blije boodschap weer luisteren: dat Christus leeft! Hij heeft gewonnen! Want Hij komt ook in ons midden – door zijn Woord en Heilige Geest, met zijn genade. Hij is degene wie breekt door de muren en de gesloten deuren van onze dichtgedane levens, om alle angst te verjagen. Hij is de Lam van God wie is geslacht voor ons om  onze zonden af te nemen, en ons verzoenen met God; Hij is de Leeuw van Juda, wie heeft overwonnen, want hij is machtiger dan al andere machten;  Hij is degene wie fluistert in onze harten: “Jij bent vergeven! Ga maar in vrede!” Zijn liefde is sterker, en niets in deze wereld kan ons scheiden van de liefde van God.

Christus openbaart zich ook vandaag voor zijnen als levende Heer, om onze twijfels en wanhoop af te nemen; dat wij zouden kunnen in de gezegende blije gemeenschap met Hem steeds – net als de apostelen en de christenen van alle tijden heen, en nu al de christenen in de hele wereld – in Nederland, in Partium (Roemenie) of in Hongarije – beleven en ervaren de onuitsprekelijke, hemelse vreugde van het Pasen.  

Met deze woorden wensen wij jullie iedereen gezegende Paasdagen!

Namens onze kerk van Biharvajda (Vaida),

In Christus verbonden,

ds. Endre Kondor