Bericht van ds. Vroonland

Vandaag, het is 17 juni, ben ik precies een maand aan de slag in de PG Nieuwland en dus ben ik nu ook een maand niet langer ‘de predikant van Huizum-Oost’. Ik kijk terug op een fijne eerste kennismakingsmaand met diensten op 17 en 31 mei, fietstochtjes voor het opdoen van plaatselijke kennis, de eerste vergaderingen in de kerk, digitaal of bij mij in de achtertuin, eerste kennismakingsgesprekken, telefoontjes naar alle 85plussers en kennismakingmomenten met de kinderen (bij een digitale bingo) en tieners (bij een barbecue). Doordat gekeken wordt naar wat wel kan, is het zo toch goed mogelijk om de gemeente steeds beter te leren kennen. Maar iedere keer dat ik achter m’n bureau zit, zie ik ook u als gemeente. De kaarten staan nog in de vensterbank. Een warm uitzicht! Inmiddels is en wordt de verzameling aangevuld met kaarten vanuit de Hoeksche Waard. Wat was het fijn om zo toch wat alternatief afscheid te kunnen nemen alvast! Alvast, want gelukkig komt er nog een moment om elkaar te zien, voor het afscheid, het weekend van 23 augustus staat gereserveerd in mijn agenda. Dat duurt nog twee maanden, maar het ziet er gelukkig hoopvol uit dat het door kan gaan, net als mijn bevestiging en intrede op de 30ste. Voor nu wens ik u en jullie allen een goede zomer toe, met hopelijk oog voor wat wel kan in deze roerige tijd.

Ds. Madelon Vroonland

Verslag wijkkerkenraadsvergadering 10 juni

De preses opent deze eerste vergadering in het Coronatijdperk met een woord van welkom en leest daarna uit 1 Korintiërs 3 de verzen 9 t/m 18, waarboven staat ’Het apostelschap van de gemeente’. Daarna gaat hij voor in gebed. Er is één lid van de wijkkerkenraad afwezig. De agenda is tamelijk vol en bevat vijf extra bespreekpunten, namelijk de controle van de wijkkas, de organisatie van kerkdiensten vanaf 1 juli, beroepingszaken, een vrijwilligersavond en de afscheidsdienst door ds. Vroonland. De notulen van de laatste vergadering in maart worden behandeld, goedgekeurd en ondertekend. De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en afgehandeld. Van de dertien punten kunnen er slechts drie worden afgevoerd. Bij de ingekomen stukken zijn geen belangrijke zaken die besproken moeten worden. Door de huidige omstandigheden kon de controle van de wijkkas nog niet plaatsvinden. Dit zal binnenkort gebeuren. Het mogelijk hervatten van de kerkdiensten in de Oase leidt tot een uitvoerige discussie. Hoe gaan we met onze verantwoordelijkheden naar onze kerkgemeenschap om. De conclusie is dat wij het niet verantwoord vinden om voorlopig bv. tot 1 september geen kerkdiensten te houden. Daarom wordt besloten vanaf juli weer vieringen te houden, nadrukkelijk binnen de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de PKN. In juni zal aan de hand van het beschikbare protocol het gebruiksplan voor de Oase worden opgesteld. Verder worden de mogelijkheden besproken hoe de muzikale invulling kan worden gedaan, omdat zingen niet kan (neuriën mag overigens wel). De werkgroep die een en ander zal voorbereiden zal bestaan uit de heren F. Elgersma, A. Halma, A.K. Damstra, mw. T. van der Zee en koster P. Bekker. Vanuit het wijkpastoraat worden verschillende gevallen van zieke gemeenteleden besproken. Hieraan gekoppeld is en wordt het bezorgen van bloemen door de diakenen. Daarover zijn positieve reacties ontvangen. Dank wordt uitgesproken aan de diakenen. De mededelingen, die schriftelijk zijn aangeleverd, geven geen aanleiding tot verdere bespreking. In het traject van de beroepingszaken zijn weer enkele stappen gezet. Nadat het consulentschap kon worden ingevuld met de toezegging van ds. D.G. Posthuma, zijn wij bezig met de invulling van de bijstand in het pastoraat. Hier zijn nu goede vooruitzichten op het aantrekken van een predikant. Binnenkort hopen we een afsluitend gesprek met de betrokkene te hebben. Nu er een concept ligt voor de profielschets van een te beroepen predikant, moet de beroepingscommissie worden ingevuld. Meestal is dat lastig, zoals ook nu het geval blijkt te zijn. Er circuleren weliswaar meerdere namen, maar het verloopt moeizaam. Vanwege de noodzaak is een oproep tot bereidheid hier op zijn plaats. Op vrijdag 21 augustus is een vrijwilligersbijeenkomst gepland, waar onze vertrokken wijkpredikant aanwezig hoopt te zijn om afscheid van hen te kunnen nemen. Afgewacht moet worden of Corona nog roet in het eten gaat gooien. Het zelfde geldt voor de uitgestelde afscheidsdienst op zondag 23 augustus, die ’s middags om 15.00 uur zal plaatsvinden. Bij de rondvraag wordt ter sprake gebracht dat mw. P. Mulder graag assistentie wil hebben bij het schrijven van de smeekgebeden nu wij zonder wijkpredikant zitten. Ook hiervoor een oproep. Hoe het de komende tijd komt met de vieringen in Erasmus is nog een open vraag. Tenslotte wordt gevraagd hoe het komt met de seizoenstart op 19 en 20 september. Dit punt zal worden aangekaart in de volgende vergadering van de Algemene Kerkenraad. Ter afsluiting leest dhr. F. Elgersma een gedicht van Henri Nouwen voor met als titel ‘Toch blijven leven’. De voorzitter sluit vervolgens de vergadering om 22.00 uur en komt tot de conclusie dat het goed was om elkaar weer te ontmoeten.

A.K. Damstra, preses

Koffie/thee inloopmorgen

Langzamerhand komen er weer wat activiteiten op gang. Gelukkig dat dit weer mogelijk is. Daarom kunnen wij ook weer nadenken om de koffie/theemorgens op te starten. In juli wordt er begonnen met kerkdiensten in de Oase en in augustus hopen wij dan met elkaar weer een keer koffie te kunnen drinken. De eerste datum staat gepland op woensdagmorgen 5 augustus. Dit is iets waar wij weer naar uit kunnen kijken. Wij hopen elkaar dan weer in gezondheid te kunnen ontmoeten. Namens de gastvrouwen en gastheer van de koffiemorgens wensen wij iedereen een mooie zomer toe.

Contact: Janny de Dreu, tel. 2801387

Actie Voedselbank 2

Op 9 en 10 juni hebben we voor de tweede keer een inzamelingsactie gehouden voor de Voedselbank bij onze “Kerk in de Wijk” de Oase. De “voedselbankkar” stond prominent en uitnodigend op de stoep van de kerk. Ook deze keer kwamen er weer heel veel mensen met tassen en dozen vol met levensmiddelen. Het resultaat mocht er zijn: 14 grote volle kratten en 3 dozen met pakken melk. Geweldig!!!! Namens de Voedselbank Leeuwarden heel hartelijk dank!!!

Auke, Bouwe en Fetze

Wij gedenken Jikke Reinsma

Op zondag 21 juni overleed in een hospice bij Sassenheim, waar ze een goede week is verpleegd, Jikke Reinsma in de leeftijd van 83 jaar. Ze was moeder van Johan (en Sandra, in Sassenheim), Peter (en Christina, in San José Californië) en Corinne, groot- en overgrootmoeder en woonde op de Antillenweg 36-4. Jikke, een bewogen leven. Geboren in Gytsjerk, getrouwd in Andijk, waar ze kleuteronderwijzeres was, haar liefde vond, in het bloembollenexportbedrijf van haar man hard meewerkte, en waar hun kinderen werden geboren. Een gelukkige tijd, maar ze werd daar heel ziek, verbleef lange tijd uit huis, kreeg een wonderlijk maar traag herstel, en bleef blijvende klachten houden, wat haar huwelijk niet goed deed. Een scheiding, zo verdrietig. En daarom kwam Jikke terug in Friesland, in Leeuwarden, op de Antillenflat, eerst nog met haar dochter, later alleen en moest een ander, nieuw leven beginnen. Haar kinderen kwamen ver(der) weg te wonen. De zonen in afstand, de dochter in omgaan. En lichamelijk bleef ze vaak ‘te moe’ om zelf te gaan, en bij ouder worden kwam er toch altijd iets tussen om de reis naar ‘Amerika’ niet te doen, ook niet meer naar Sassenheim. Ze moest opgehaald worden om te gaan. Zo ging het tenslotte ook met de kerkgang. Ze had en kreeg heel goede vrienden/vriendinnen: Uit Oldenburg, Hoorn en dichtbij, in Leeuwarden en vanuit de kerk. Haar zonen kwamen veel en trouw, voor zover ze daarvoor in staat waren. De laatste weken van haar leven is ze niet alleen geweest. Jarenlang was zij scriba van de Parkgemeente. Tot voor kort deed ze veel op de fiets. Ze was thuis op de Antillenflat, de woning die goed om haar heen paste. En dat kwam ook naar voren na die ‘balkonramp’ in 2011 (die ze voor haar ogen zag voltrekken!), waar ze een jaar lang een flat kreeg toegewezen op de Amelanderhof. Daar had ze een moeilijk jaar, ze wilde zo graag weer terug naar haar eigen flat. Op zaterdag 27 juni was er een afscheidsdienst in de Noorderhof. We lazen een loflied (“Wij loven U o God, belijden U als Heer”), een tekst uit Jesaja 41,10: “Wees niet bang, want Ik ben bij je. Vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen”, we hoorden liederen ‘Abide with me’, maar ook Udo Jürgens (ze hield van deze zanger) in een profaan lied, maar zo passend in geloof in haar Heer, ‘Gib mir deine Angst’, wat we kennen in: “Geef mij nu je angst, ik geef er hoop voor terug, geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug”! Alles zelf uitgekozen, opgeschreven. Johan sprak liefdevol van zijn moeder. En we wisten de lach op haar gezicht en haar vertrouwende geloof in ‘geborgen te zijn in Gods hand’. In Gytsjerk is Jikke daarop begraven, bij haar ouders. We zullen haar missen, gemeentelid, een kind van God, en bidden wie achterblijven de troost en aanwezigheid van de Heer in lieve mensen om hen heen.

ds. Douwe Posthuma

Rectificatie

In tegenstelling tot wat in de Geandewei stond, verblijft mevrouw van der Molen- van Kleef niet in het Hospice. Ze is thuis.

En mevrouw Gerda Tolk gaat vanwege omstandigheden pas per 26 juni a.s. naar Nieuw Mellens en niet zoals eerder is aangekondigd per 10 juni. Zij kan geen bezoek ontvangen. Uiteraard is telefonisch contact wel mogelijk.

Vieringen vanaf 5 juli

De wijkkerkenraad Huizum-Oost heeft besloten om vanaf 5 juli a.s.  weer vieringen te organiseren in de Oase op de zondagmorgen vanaf 9.30 uur. Zij zal de regelgeving volgen en mochten er wijzigingen in de voorschriften worden aangekondigd dan kan dit tot nieuwe besluitvorming leiden. 

De stilte doorbreken …………

Ondertussen zijn wij een aantal weken verder in coronatijd en zijn de maatregelen iets versoepeld, maar voorzichtigheid blijft geboden. In de tehuizen wordt mondjesmaat weer iets mogelijk qua bezoeken, maar veel ouderen zijn nog veel alleen en het is erg stil om hen heen. Vanuit onze gemeente proberen wij af en toe de stilte wat te doorbreken en willen wij laten weten, dat er aan hen gedacht wordt. Zowel in april als in mei zijn door diverse mensen kaarten verstuurd en in de weken voor de Pinkster zijn er in de tehuizen bloemen bezorgd, hetzij tulpen of rozen met een hartje eraan om de mensen een hart onder de riem te steken. Houd vol en heb lief is de bemoediging die de kerk graag door wil geven op deze manier. Daarnaast willen wij niet vergeten, dat er onderling veel telefonisch contact is.

Laten wij naar elkaar om blijven kijken op wat voor manier dan ook in deze moeilijke tijd, waar er veel van ons geduld wordt gevraagd!!!!!!

Vanuit de werkgroep pastoraat: Janny de Dreu

Vanuit de gemeente

Stilte is er om te doorbreken en ook om te bezinnen. Bezinnen betekent ook ons zelf vragen stellen over hoe we met ons geloof in God en met elkaar verbondenheid kunnen blijven voelen. Juist ook een kaartje, een gebaar en bloemetje, het omzien naar elkaar in welke vorm dan ook kan maken dat we ons aangeraakt voelen. We hebben het juist in deze voor velen moeilijke tijd waarin zoveel is weggevallen nodig. Daarom blijven we bloemen brengen als groet en bemoediging van ons allen. Ook in de afgelopen weken zijn er weer bloemen gebracht bij verschillende gemeenteleden.

 Minke Koornstra namens de wijkkerkenraad.

Actie Voedselbank juni

Na de succesvolle actie bij de Oase in april willen we nogmaals een beroep op u doen. Door de aanhoudende onzekere tijd is de vraag om hulp bij de Voedselbank weer gestegen (+ 8 %). Daarom willen we op dinsdag 9 juni en woensdag 10 juni weer een inzamelingsactie houden in/bij de Oase. Bijgaand lijstje geeft aan welke producten de voorkeur hebben. U kunt deze en andere producten brengen op Dinsdag 9 juni van 10–12 en 14-16 uur en op Woensdag 10 juni van 10–12 uur in/bij de OASE, Weideflora 142. De volgende producten hebben de voorkeur:

 • Houdbare melk,
 • Koffie 250 gram,
 • Koffiemelk,
 • Chocopasta,
 • Hagelslag,
 • Macaroni 500 gram,
 • Spaghetti 500 gram,
 • Tomatenpulp pak/blik,
 • Wereldgerechten,
 • Rijst 400 gram,
 • Ham/Smack in blik,
 • Soep in blik 1000 cc.

Alvast hartelijk dank!

Fetze Elgersma

Vanuit het moderamen

Terwijl ik deze kopij uitwerk valt op de achtergrond bij een gesprek op de televisie het woord dilemma. Het woord valt me op omdat ik ook zelf het woord dilemma tegenwoordig regelmatig gebruik. Deze bijzondere tijd waarin we het hebben over het: “Nieuwe Normaal” zit vol met dilemma’s. Dilemma’s zijn er altijd in het leven en ook in onze geloofsbeleving maar we worden er in deze bijzondere tijd nu nadrukkelijker mee geconfronteerd. Dilemma’s niet uit de weg gaan is ook verrijkend en maakt je bewust van waar het in het leven echt om gaat. Dilemma’s leiden ook tot het stellen van vragen aan elkaar en vragen aan onszelf. Dat we daarbij niet altijd de antwoorden hebben is niet erg en mag. Er is niet altijd een antwoord op “Het Waarom?” en “Leven doen we voorwaarts terwijl we het leven achterwaarts pas echt begrijpen”. Een levenswijsheid van de protestantse Deense theoloog Soren Kierkegaard die me erg aanspreekt. Maar ook het omgekeerde zou gezegd kunnen worden: “Het leven wordt achterwaarts begrepen maar voorwaarts geleefd”. Bewustwording van dilemma’s kunnen verrijkend zijn en horen erbij. In deze Coronatijd heeft het moderamen in de week voor Hemelvaart een aantal zaken besproken. Dilemma’s hebben geleid tot keuzes en standpuntbepaling. We komen ook in juni nog niet bij elkaar voor kerkdiensten in de Oase. We hopen dat we in juli wel vorm kunnen geven aan onze vieringen op zondag. Hier gaan we verder over nadenken en bekijken we hoe we vorm kunnen geven aan de anderhalve meter richtlijnen in de vieringen op zondag.

Afgelopen zondag is Ds. Madelon Vroonland officieel bevestigd in een aangepaste kerkdienst in Westmaas en daarmee is per 17 mei formeel een eind gekomen aan haar dienstverband in onze wijkgemeente. We hebben inmiddels Ds. D.G. Posthuma bereid gevonden om het consulentschap op zich te nemen. Dit betekent dat hij voor advisering van de wijkkerkenraad en de begeleiding van uitvaarten beschikbaar is. Daarnaast zijn wij in overleg over de pastorale taken met een kerkelijk werker. Daarover in de volgende Geandewei meer.

In het op te starten beroepingstraject wordt gewerkt aan de profielschets van een nieuw te benoemen predikant en het zoeken van leden voor de beroepingscommissie. Evenals de afgelopen weken zijn er weer boeketten bloemen namens de gemeente bezorgd bij o.a. de heer en mevrouw Jan en Janny Elzinga, mevrouw Hoekstra en de heer Edema.

Scriba, Minke Koornstra