Collecten in coronatijd

Nu het er helaas naar uit ziet dat er de komende tijd geen wekelijkse erediensten gehouden kunnen worden gaan er diverse suggesties rond wat je intussen met je collectegeld zou kunnen doen. Een suggestie is om het ‘op te sparen’ en zodra het weer kan het geld alsnog in de collectezakken te doen. Een andere suggestie is om het geld zo af en toe over te maken op de bekende bankrekeningen.

Voor uw kerkelijke collectegeld is dat NL55INGB0000885707 t.n.v. Protestantse Gem. Leeuwarden-Huizum te Leeuwarden, onder vermelding van ‘Collectegeld voor de kerk’.

Voor uw diaconale collectegeld is dat NL31INGB0000849376 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Leeuwarden-Huizum te Leeuwarden, onder vermelding van ‘Collectegeld voor de diaconie’.

Voor de werkgroep Roemenië is dat NL76INGB0005154105 t.n.v. Diaconie Prot. Gem Lwd-Huizum (Roemenië), onder vermelding van ‘Roemenië’.

En voor de Malawi-werkgroep is dat NL60INGB0000520315 t.n.v. Diaconie Prot. Gem Lwd-Huizum, onder vermelding van ‘Malawi’.

De suggesties zijn warm aanbevolen. De colleges zijn u er dankbaar voor.

De colleges van kerkrentmeesters en van diakenen

Actuele berichten

Wel en wee

Wij gedenken Sjoukje van der Meulen

Op zaterdag 28 maart overleed Sjoukje van der Meulen in de leeftijd van 98 jaar. Ze was moeder van 5 kinderen, beppe en oerbeppe en woonde op de Nijlânsdyk 85. Toch nog onverwacht is die kleine, sterke vrouw heengegaan, maar gelukkig waren twee dochters bij haar, ze is niet alleen gestorven.

Ze had voor haar overlijden alles geregeld, opgeschreven. Er zou een dienst gehouden worden in de Oase, waarna ze op het kerkhof in Noardburgum begraven zou worden. Door de ‘corona’-tijd, waar toch in klein familieverband afscheid moest worden genomen, werd de dienst daarom ook gehouden in de Protestantse kerk in Noardburgum, het dorp waar ze was geboren en waar ze begraven wilde worden in haar ouders graf.

Velen van ons kennen haar als mw. Douma, een trouw kerkgangster, eerst jaren in de Kurios, later de Oase. En na afloop van de diensten, toen het voor haar nog mogelijk was, aanwezig bij de koffie, maar daarvoor ook altijd koffiedrinken bij haar thuis met andere kerkgangers/vriendinnen. Je kon haar altijd ontmoeten bij de Malawi-bazaar, ze heeft zich altijd zelf goed kunnen redden, met lieve mensen om zich heen, vriendinnen en betrokken kinderen. In Noardburgum is ze geboren en opgegroeid, in Burgum getrouwd en heel wat jaren gewoond, waarna er verhuisd werd naar Leeuwarden, waar haar man nieuw werk kreeg. Toen is er in haar huwelijk iets verschrikkelijk misgegaan. Oude foto’s laten zien dat er veel van elkaar is gehouden, de kinderen zijn ook in liefde geboren. Ze hield de naam van haar ex-man, maar bij haar overlijden wilde ze haar eigen naam weer hebben.

Op vrijdag 3 april hebben we in de kerk Sjoukje in liefde en dankbaarheid herdacht, een lang leven. We zongen bekende en door haar uitgezochte liederen en haar trouwe huishoudelijke hulp van de laatste jaren speelde op het orgel. Een dochter en een kleinzoon spraken lieve woorden. In de 40 dagentijd met het zicht op Pasen lazen we haar Psalm 23 en in geloof en vertrouwen van de dichter horen: ‘ik sil in fêst plak hawwe yn it hûs fan de Heare, salang’t de dagen duorje’. We zullen Sjoukje missen, mem, beppe, vriendin, gemeentelid, een kind van God, en wensen wie achterblijven de troost en aanwezigheid van de Heer in lieve mensen om hen heen.

Bloemengroet gemeente

In het paasweekend zijn er weer bloemen bij een aantal gemeenteleden bezorgd als groet van ons allen. Janny Fokkema en Helma Feenstra hebben in het paasweekend zelfs bij vier adressen bloemen bezorgd.

Overig nieuws

Tenslotte…

Zo eindigde ik mijn kopij altijd… “tenslotte”… Nu is het definitief. Wat is het een ongekende manier van afscheid nemen van u als gemeente! Inmiddels heb ik honderd telefoongesprekken kunnen voeren, waardoor ik velen van u toch nog persoonlijk ‘telefonisch de hand kon drukken’. Daarnaast kreeg ik vele kaarten vanuit de gemeente, waarvoor veel dank! Bijzonder, dat we elkaar zo op een alternatieve manier toch het beste hebben kunnen wensen!

Zoals u weet hebben we een nieuwe datum geprikt voor het ‘echte’ afscheid: 23 augustus. Aan een kant lijkt het nog ver weg: nog vier maanden… Tegelijkertijd komen af en toe ook vraagtekens boven: is dat wel haalbaar? Het is op dit moment niet in te schatten, het is afwachten. Hoe dan ook, ik hoop u in de toekomst, op 23 augustus of wanneer dan ook, te ontmoeten, zodat we elkaar dan het goede voor de toekomst kunnen wensen, waarbij we elkaar dan weer aan kunnen kijken! Mocht u eens na deze coronatijd in de buurt zijn van Westmaas, weet u dan van harte welkom! Op verzoek hierbij mijn nieuwe adresgegevens: Smidsweg 10A, 3273LK Westmaas. Ik wil eindigen met het vers dat op veel van uw kaarten werd geciteerd: Ga met God en Hij zal met u en jullie allen zijn!

Ds. Madelon Vroonland

Koffie/thee inloopochtenden

Het ziet er voorlopig naar uit dat wij niet bij elkaar kunnen komen. Het is voor iedereen een moeilijke tijd. Wij missen de contacten en de gezelligheid met elkaar. Maar ondanks dat weten wij ons verbonden met elkaar. Namens de medewerkers aan de koffie/theemorgens wil ik iedereen veel sterkte en geduld toewensen. Wij blijven hopen en vertrouwen dat wij elkaar in de toekomst weer kunnen ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee. Wanneer dit weer zal zijn weten wij nu nog niet, maar via de Geandewei houden wij u op de hoogte. De bijeenkomsten op de koffie/thee morgens sluiten wij altijd af met een mooi gedicht of verhaal ter bemoediging. Omdat wij dat nu niet kunnen doen, wil ik dit hierbij doen met lied 416:1 en 4 Dit lied vind ik wel heel toepasselijk voor deze tijd.

Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn.

Contactpersoon Janny de Dreu

ACTIE VOEDSELBANK

De voorraad bij de Voedselbank slinkt snel en de nood is hoog!  Omdat we al wekenlang niet in de gelegenheid zijn om levensmiddelen in te zamelen voor de Voedselbank i.v.m. de verplichte sluiting van onze kerken hebben we op dinsdag 21 april en woensdag 22 april een inzamelingsactie gehouden voor de Voedselbank in/bij de Oase. Vooraf hebben we geprobeerd om in de omgeving zo veel mogelijk publiciteit te maken en een aankondiging gezet in  Geandewei. Ook mochten we ons gelukkig prijzen met een brede aandacht van Omrop Fryslân. Het resultaat was onvoorstelbaar! Uit alle windstreken kwam men aan met tassen vol levensmiddelen en ook de financiële bijdragen waren fantastisch. Al met al een groot succes. Namens de Voedselbank heel hartelijk dank!!!!

Auke, Bouwe en Fetze.

Twee acties voor mensen die het nog moeilijker hebben …..

1) actie Voedselbank
Omdat we voorlopig geen kerkdiensten kunnen houden, staat ook de aanvoer van producten voor de Voedselbank stil; daarom willen we op dinsdag 21 april van 10 – 12 uur en van 14 – 16 uur en op woensdag 22 april van 10 – 12 uur een inzamelingsactie houden in de OASE, Weideflora 142.
Graag doen we een dringend beroep op u om op deze dagen de volgende producten te brengen: houdbare melk, koffie 250 gram, koffiemelk, chocopasta, hagelslag, macaroni 500 gram, spaghetti 500 gram, tomatenpuree pak/blik, wereldgerechten, rijst 400 gram, ham/smack in blik, soep in blik 1000cc.

2) buurvrouw en buurvrouw-bus
De mensen van de ‘buurvrouw en buurvrouw bus’ koken in eerste instantie 3 maal in de week, waarvan 2 maal voor mensen die bij Zienn komen maar niet in de nachtopvang slapen/eten. Daarbij kunnen ze ook mensen eten brengen die wij kennen. Het gaat dus met name om de groep thuislozen! De daklozen die in beeld zijn worden o.i. redelijk goed verzorgd. Zij kunnen iedere week spullen gebruiken zoals: bakjes waar eten in weg gegeven kan worden (yogurtemmertjes, ijsbakken)

  • roerbakgroentes
  • vlees
  • pasta
  • rijst

Dit kan iedere dag (behalve zondag) in grote bakken gelegd worden bij:
–    Peugeot Haaima, Coronaweg 2 of
–    Engelsma en Wijnia, Leo Twijnstrastraat 2
Heb je verse waren dan graag even bij de balie melden zodat het koel bewaard kan worden.
U mag deze spulletjes ook 21 en 22 april bij de Oase brengen (zie boven), dan zorgen wij dat ze op de adressen worden bezorgd.

Kijk ook op facebook bij ‘buurvrouw en buurvrouw bus‘!
Diaconie

Bij de diensten

Kerkdienstenoverzicht

Vanwege de maatregelen die bekend zijn gemaakt op 23 maart jl., waaronder een verbod op samenkomsten tot 1 juni, zullen de kerkdiensten die gepland staan in april en mei niet doorgaan. Op 12 april 9:30 zal er een meditatief moment via www.kerkomroep.nl worden uitgezonden. Deze uitzending kunt u ook op een later moment terugluisteren evenals het meditiatief moment van 5 april of een eerdere kerkdienst. Bekijk hier de liturgie van de dienst van 12 april.

Paasgroet uit Vaida

“Ik ben degene die leef; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.” (Openbaring 1,18)

Lieve broeders en zusters van Leeuwarden!

Wij zijn bezig met voorbereidingen voor het feest – net als elke jaar. Maar iedereen weet het wel, dat deze keer het zal het wat anders zijn… Een heel bijzondere Paasfeest. Want wij beleven nu zulke dingen welke wij hebben niet gewacht of gerekend. Wij ervaren moeilijke tijden welke alleen de oudste mensen tussen ons midden hadden ooit meegemaakt toen ze kleine kinderen waren tijdens de tweede wereldoorlog…

Wat is kenmerkend voor de wereld vandaag bijna overal is: quarantaine, dichtgedane deuren, teruggetrokkenheid, onzekerheid en angst.

Maar was al deze dingen niet typerend voor de discipelen , na de kruisiging van hun lieve Meester op Goede vrijdag? Het was juist ook hun levensgevoel: Al hun dromen en plannen waren in een ogenblik  geruïneerd. Ze dachten dat alles is kapot. Al hun hoop was in rook vervliegen…  

Met deze donkere achtergrond misschien zal de kern van Pasen in een vollere en heldere  Licht voor ons stralen. De glorieuze openbaring en bericht dat Hij leeft! Hij was dood, maar toch hij leeft – want hij  is opgestaan door de kracht van God. Hij heeft de dood overgewonnen.

Dit is de evangelie welke men moet nooit van de oog verliezen – ook in de zwaarste en moeilijkste  omstandigheden.

Weliswaar  deze dagen wij kunnen niet samenkomen in onze kerken net als gewoonlijk dat wij doen.  De viering valt weg, maar toch de feest het gaat door. Die kunnen wij toch houden. Iedereen van ons in zijn eigen gezin, of in zijn of haar persoonlijke stille tijd met God. Thuis kunnen wij stilstaan, onszelf zich voor God vernederen, om hoog en binnen opletten. Al deze dingen kunnen wij doen – misschien nog beter dan andere keer… Zo zullen wij kunnen  alleen de blije boodschap weer luisteren: dat Christus leeft! Hij heeft gewonnen! Want Hij komt ook in ons midden – door zijn Woord en Heilige Geest, met zijn genade. Hij is degene wie breekt door de muren en de gesloten deuren van onze dichtgedane levens, om alle angst te verjagen. Hij is de Lam van God wie is geslacht voor ons om  onze zonden af te nemen, en ons verzoenen met God; Hij is de Leeuw van Juda, wie heeft overwonnen, want hij is machtiger dan al andere machten;  Hij is degene wie fluistert in onze harten: “Jij bent vergeven! Ga maar in vrede!” Zijn liefde is sterker, en niets in deze wereld kan ons scheiden van de liefde van God.

Christus openbaart zich ook vandaag voor zijnen als levende Heer, om onze twijfels en wanhoop af te nemen; dat wij zouden kunnen in de gezegende blije gemeenschap met Hem steeds – net als de apostelen en de christenen van alle tijden heen, en nu al de christenen in de hele wereld – in Nederland, in Partium (Roemenie) of in Hongarije – beleven en ervaren de onuitsprekelijke, hemelse vreugde van het Pasen.  

Met deze woorden wensen wij jullie iedereen gezegende Paasdagen!

Namens onze kerk van Biharvajda (Vaida),

In Christus verbonden,

ds. Endre Kondor

Actueel

Paasgroet uit Vaida

Eigen kerkdiensten beluisteren

In de berichtgeving van de classis die we ontvingen werden nog een aantal suggesties gedaan over vieringen, week-kerkdiensten, gebedsmomenten, kerkmuziek en podcasts die op allerlei momenten door de week en/of op zondag te bezien en te beluisteren zijn. De diensten worden van te voren opgenomen of “live gestreamd ‘vanaf kerkelijke of persoonlijke websites. Zoals www.kerkomroep.nl, www.kerkdienstgemist.nl en vanaf www.YouTube.com. Omrop Fryslan zendt op de komende zondagen 10.00 uur een kerkdienst uit vanuit de Martinikerk te Franeker en op Goede vrijdag wordt de Mattheuspassion in het Frysk uitgezonden. NPO2 zendt op de komende zondagen om 9.20 uur een kerkdienst uit met de synodescriba ds. Rene de Reuver.

Actuele informatie in Coronatijd

In deze onwerkelijke weken volgen maatregelen en nieuwsberichten elkaar in een hoog tempo op. We merkten het al met de kopij voor Ruimte: wat vrijdag was aangeleverd, bleek maandagavond aangepast te moeten worden. Daar Geandewei eens per twee weken verschijnt met nog een week tussen aanleveren kopij en verschijning, is het niet mogelijk om Geandewei echt actueel te houden. Daarom zullen we op de website de meest actuele informatie plaatsen en dit de komende weken ook met extra zorg bijhouden. Indien u geen mogelijkheden hebt om de website te bekijken, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de wijkkerkenraad

Activiteiten afgelast

Naast het niet doorgaan van de kerkdiensten gaan ook verschillende activiteiten niet door. Dat betreft o.a. de koffieochtenden en het eetcafé. Moderamen wijkkerkenraad Huizum-Oost

Wel en wee

50 jaar getrouwd

Op 28 april hoopt het echtpaar Schuil – Lont hun 50-jarig huwelijk te vieren. Van Harte Gefeliciteerd.

Tenslotte

De dagen lijken in deze tijd soms om te kruipen… en op andere momenten vliegt de tijd. Zeker als ik me realiseer dat het op het moment van schrijven over iets meer dan drie weken zo ver is dat ik verhuizen zal… Ik wil u bedanken voor de lieve berichtjes en kaarten die ik in dat kader mocht ontvangen! In de tijd die ons samen rest, zal ik zoveel mogelijk gemeenteleden nog telefonisch proberen te bereiken. Het voelt vreemd, om u niet de hand te kunnen drukken. Hopelijk kunnen we dat op 21 of 23 augustus alsnog doen!

Voor nu zou ik willen afsluiten met een Paasgroet voor u allen, bij monde van lied 634:

Licht moge stralen in de duisternis, nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:

U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer!

Ds. M.E. Vroonland

Vanuit de wijkkerkenraad

Nu het naderend afscheid van Ds. Madelon Vroonland van onze gemeente dichterbij komt wordt er gewerkt aan het zoeken van een consulent voor onze wijkgemeente. De taak van een consulent is het adviseren van de kerkenraad en bij het beroepen van een predikant het begeleiden van het beroepingswerk. Ook wordt de consulent uitgenodigd voor de vergaderingen van de kerkenraad en heeft een adviserende stem. Daarnaast heeft ook de invulling van allerlei pastorale taken de aandacht. Er zijn inmiddels contacten over het consulentschap en de pastorale taken en we hopen u daarover in de 2e helft van april verder te kunnen informeren hoe een en ander in onze wijkgemeente wordt geregeld. Dit geldt ook voor het beroepingstraject. De eerste verkenningen over hoe we het beroepingstraject in gaan richten zijn in de wijkkerkenraad onderwerp van gesprek. Ook daarover hopen we u binnenkort verder te informeren. Nu we als wijkkerkenraad geen reguliere bijeenkomsten hebben in deze bijzondere tijd vraagt de communicatie en besluitvorming enkele aanpassingen die maken dat onderling overleg iets meer tijd vraagt.

In de laatste Geandewei schreven we ook over het afscheid van Ds. Madelon Vroonland en de zoektocht naar alternatieve data. Inmiddels zijn er nieuwe data. De Vrijwilligersbijeenkomst waarbij we ook het afscheid van Ds. Vroonland willen markeren staat nu gepland op vrijdag 21 augustus. De kerkdienst waarin we afscheid nemen staat gepland voor zondagmiddag 23 augustus om 15.00 uur. De intrede en bevestiging van Ds. Vroonland in de PKN gemeente Nieuwland is op zondag 30 augustus om 14.30 uur.

Nu we geen reguliere kerkdiensten hebben is het idee ontstaan om wel in samenwerking met de bloemencommissie gemeenteleden een bloemetje te brengen.  Daarbij zijn de afgelopen twee zondagen zelfs meerdere boeketten als groet van ons allen gegaan naar: Mevr. B. Miedema – Jongbloed Fam. Kuperus, ; Mevr. Ineke de Lange-Pronk en familie, ; De heer en mevrouw Rieks en Riemmy Timmerman, De familie Timmerman wil graag ook nog extra haar dank uitbrengen voor de ontvangen bloemen en daarnaast ook nog voor het ontvangen van een paaskaars en kaart via bezoekdame mevrouw Mies Koster.

Vanuit de wijkkerkenraad willen we hierbij ook extra benadrukken dat het erg fijn is dat allerlei vrijwilligers in onze gemeente omkijken naar gemeenteleden middels kaartjes en belletjes of bezoekjes op afstand. Hartverwarmend en dank voor alle steun voor en omzien naar elkaar!!

Wijkkerkenraad Huizum-Oost

Op het spoor van bevrijding

Op het spoor van bevrijding, Vrijheid toen, vrijheid nu. Met deze titel is een boekje uitgegeven. Dit boekje is het verslag van een speurtocht. Wat levert langdurig intensief optrekken met Dietrich Bonhoeffer op als je denkt aan vrijheid nu? Schilder, dichter, theatermaker, componist, songwriter, geleerde: ze vertellen er allemaal over. Tussendoor ook zorgeloze foto’s (omdat het goede leven nooit uit het oog verloren wordt) en citaten. De gedichten van Bonhoeffer, geschreven in de gevangenis, zijn het vertrekpunt. De Roos van Culemborg en de Protestantse Kerk in Nederland willen velen meenemen op deze tocht langs de 9e april (sterfdatum van Bonhoeffer 75 jaar geleden) en de bevrijdingsmaand 2020. Er zijn een aantal van deze boekjes ontvangen en gratis aan te vragen via Kees en Janny de Dreu, tel. 2801387, of mail: dreudec@gmail.com Uiteraard is een vrijwillige bijdrage in de kerkcollecte van harte welkom.

Wees waakzaam

In deze onzekere tijd waar we te maken hebben met mogelijke besmetting door het Coronavirus, werd ik geraakt door het Bijbelgedeelte uit Matteüs 25 met de gelijkenis van de 10 meisjes, die met hun olielampen de bruidegom tegemoet te gaan. Ook de veertigdagentijdkalender 2020 schenkt hier aandacht aan. Het is treffend hoeveel Bijbelgedeelten naadloos blijken te passen in het tijdsbeeld van nu, bijvoorbeeld in Exodus.

Het gebrandschilderde raam in het noordtransept van de St. Bonifatiuskerk in Leeuwarden (nr. 29) brengt dit mooi in beeld. Het raam is in 1916 geplaatst en is gemaakt door Frits Geuer (*1879 – †1961).

Eerst de gelijkenis volgens de NBG vertaling: “Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep: ‘Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet’. Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: ‘Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit’. De wijze meisjes antwoordden: ‘Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zij gingen met de bruidegom naar binnen voor het bruiloftsfeest waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: ‘Heer, heer, laat ons binnen!’ Maar hij antwoordde: ‘Ik ken jullie werkelijk niet.’ Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.” (Matteüs 25). In het boek Openbaring lezen we: “Ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam. Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan. Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een engel.” (Openbaring 21).

Laten we het raam eens nauwkeuriger bekijken. De poorten van de bruiloftszaal en het hemelse Jeruzalem zijn halverwege het raam uitgebeeld. Aan de ingang van de bruiloftszaal en de stad staat de bruidegom met aan zijn rechterhand het nieuwe Jeruzalem, ‘gereed als een bruid die zich voor haar man heeft getooid.’ Hier loopt de tekst van Openbaring over in de woorden van Matteüs over het Rijk der hemelen: ‘Dan zal het gaan als met de tien meisjes die op weg gingen de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas en vijf wijs.’ Wij zien hen op de voorgrond. De vijf dwaze meisjes zien we links van de bruidegom en de vijf wijze rechts. Laten we elkaar bemoedigen met de woorden uit deze Bijbelgedeelten en elkaar, helaas nu zonder de vieringen in de Oase, een gezegende tijd toewensen op weg naar Pinksteren.

A.K. Damstra