Jaarthema

heading_jaarthema

Bouw een brug

 

Bruggen zijn belangrijke bouwsels. Een brug verbindt de ene oever van een rivier of zee-engte met de andere. Mensen zijn fenomenale bruggenbouwers. De Golden-gate bridge in San Francisco, de Galata brug in Istanbul, de soms kilometers lange bruggen naar schiereilanden; het zijn indrukwekkende bouwwerken. Mensen zijn ook verbijsterende vernielers van bruggen. Als bruggen eraan gaan, dan weet je: het is oorlog.

De brug is niet alleen een bouwwerk van mensenhanden. Het is ook een symbool voor de mogelijkheid voor mensen om elkaar te bereiken. De brug staat voor: een kans op contact en op ontmoeting. Een brug brengt mensen tot elkaar. Dat dit niet vanzelfsprekend is, weten we uit eigen ervaring. Contact en ontmoeting zijn ook kwetsbaar. Een brug is gemakkelijker beschadigd of kapot gemaakt dan opgebouwd. Dat geldt ook tussen mensen. Wanneer ik mijn leven overzie, kan ik momenten aanwijzen waarop ik bruggen naar een ander ophaalde of zelfs kapot maakte.

Maar zoals een kapotte brug kan worden gerepareerd, kunnen ook intermenselijke contacten worden hersteld. Daar is wel een inspanning voor nodig. Je komt met een bloemetje of probeert iets vriendelijks te zeggen.

Je laat merken dat je die ander nog steeds ziet staan en ‘herstelwerkzaamheden’ wilt verrichten.

Wat zouden wij zijn zonder mensen die de kloven en breuklijnen die er zijn, proberen te slechten. Wat zouden we zijn, zonder ‘bruggenbouwers’? In onze gezinnen en families, in de straat, de buurt, op het werk of op school, in de samenleving als geheel…

Misschien was Jezus wel de grootste bruggenbouwer aller tijden. Een leven lang heeft hij zich ingezet om beschadigde mensen te brengen bij hun kracht, armen bij hun rijkdom en rijken bij hun armoe, om kapotte relaties te helen, om vereenzaamde lieden in contact te brengen met een ander, en met de ‘Eeuwige Ander’. In zekere zin was hij zelf een brug. Dé brug, zeggen Christenen, die mensen in staat stelt zichzelf, de ander en God werkelijk te ontmoeten.

Wat betekent het om vandaag in zijn voetspoor ‘bruggenbouwers’ te zijn of te worden? Waar zie jij, ziet u, kloven en breuken die erom vragen ‘overbrugd’ te worden? Hoe kunnen jij en u en ik daar bouwen aan een brug?

Komend seizoen zijn we in de Protestantse Gemeente met deze vragen bezig. We zijn altijd benieuwd naar uw gedachten en ervaringen. Wilt u die delen; graag!

Muziek

Cantorij Huizum – Oost

De Cantorij bestaat uit een klein, maar uiterst enthousiast, groepje leden. De Cantorij werkt het seizoen 2011- 2012 ook weer een paar keer mee aan een eredienst. Hiervoor wordt er vier keer gerepeteerd op de woensdagavond van 19.30 – 20.30 uur in de Oase. Onder leiding van Cantor Olchert Clevering worden dan de liederen voor de komende eredienst ingestudeerd.

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om geheel vrijblijvend een avond te komen [kijken, luisteren] en meezingen. Toongevoel en enige kennis van muzieknotatie zijn vereist.

Hierbij doen wij een dringend beroep op mensen [vrouwen en mannen] die van zingen houden om eens een keer    te komen kijken en om met ons mee te doen!

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 

 Piety v.d.Mossel-de Boer, telnr. 0517 – 852279 en e-mail: pietydeboer@hotmail.com


 

Liturgie & kerkmuziek

Sfeer

De diensten op zondagmorgen in de Oase kenmerken zich door een ontspannen sfeer en een grote inbreng van gemeenteleden. Er wordt aandacht besteed aan symbolen en rituelen. De muzikale begeleiding varieert: orgel, piano, orkest of speelgroep.

Aanvang

De zondagmorgendiensten beginnen doorgaans om 9.30.

Orde van dienst

Tijdens de dienst hanteren we de zogenaamde Oecumenische orde van dienst,. We beginnen met het aansteken van de Paaskaars en een moment van stilte. Na welkom, openingsgebed en eerste lied gaan we verder met een gebed om ontferming, door een gemeentelid (lector), waarbij de gemeente antwoord met een gesproken of gezongen Kyrië (Heer ontferm U). Dan volgt doorgaans de lofzang (Gloria) en begint vervolgens het gedeelte waarin de Bijbel centraal staat (Dienst van het Woord). Dan komt de predikant aan het woord. Na de lezing en de uitleg van de bijbeltekst van de zondag en daarbij behorende liederen, komt de diaken aan het woord met mededelingen, worden de collecten gehouden en volgen de gebeden, slotzang, heenzending en zegen.

Daarna

Dan is er koffie en de werkgroep Amnesty staat elke derde zondag achter in de Oase om informatie te geven en brieven te verkopen die naar regeringen gestuurd kunnen worden.

Cantorij Huizum – Oost

De Cantorij bestaat uit een klein, maar uiterst enthousiast, groepje leden.

De Cantorij hoopt ook in 2016 weer een paar keer mee te kunnen werken aan een eredienst.

Hiervoor wordt er 4 keer gerepeteerd op de woensdagavond van 19.30-20.30 uur in De Oase.

Onder leiding van Olchert Clevering worden dan de liederen voor de komende eredienst ingestudeerd.

Belangstellende worden van harte uitgenodigd om geheel vrijblijvend een avond te komen kijken, luisteren en meezingen.

Toongevoel en enige kennis van muzieknotatie zijn vereist.

Alle mensen, vrouwen en mannen, die van zingen houden worden van harte uitgenodigd om eens een keer te komen kijken en om met ons mee te doen!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piety v.d.Mossel-de Boer,

telnr. 0517 – 852279 en e-mail: pietydeboer@hotmail.com