Bij de diensten

Zondag 17 januari zal Ds. H. Post-Knol uit Dronrijp voorgaan.
Zondag 24 januari zal Ds. A. Terlouw uit Dronrijp voorgaan.

Nadat we op 20 december jl. de eerste online vering hebben gehouden in deze nieuwe lock down periode met strenge maatregelen kunnen we constateren dat de onlinediensten goed verlopen. Na een mooie viering op 1e kerstdag zijn we inmiddels ook het nieuwe jaar al gestart met een aantal online vieringen. Voorlopig blijven we hier mee verder gaan totdat er weer verruimende maatregelen worden afgekondigd. Nu de vaccinatie gestart is breekt er een periode van hoop aan met ook een perspectief dat we het virus kunnen bestrijden ook al zal dit nog wel enige maanden duren, waarbij we moeten blijven volhouden. In dat kader goed om de laatste regels aan te halen uit het mooie gedicht: “Er zal een ster zijn” wat u heeft ontvangen als kerst en nieuwjaarsgroet:

Er zal een ster zijn, naar een oud verhaal die zegt: “Houd moed, heb lief en wees niet bang, God is met ons, al duurt het nog zo lang!”

De wijkkerkenraad Leeuwarden Huizum-Oost

Beroepingscommissie

De beroepingscommissie is intussen enkele malen bijeen geweest, uiteraard met inachtneming van de Coronavoorschriften en wel op 25 november 2020, 9 december 2020 en 6 januari 2021. Van het mobiliteitsbureau van de PKN is een lijst met 13 namen van beroepbare predikanten ontvangen, die in het profiel van onze wijkgemeente passen.  Met deze namen zijn we aan de slag gegaan en hebben de eerste vijf gehoord. Nu is dat ‘horen’ anders dan vroeger gebeurde. Dat zal door de Corona wel duidelijk zijn. De huidige digitale middelen zijn ons daarbij behulpzaam. Binnenkort zullen opnieuw enkele mogelijk passende predikanten worden gehoord. Verder staat nog een trainingsprogramma van de PKN op het programma, wat vooreerst even wordt verschoven, ook al weer door Corona. De commissie hoopt over enkele weken weer bij elkaar te komen. Na het afronden van een paar noodzakelijke formaliteiten bij de PKN en mogelijk ook intern, zal een advertentie worden geplaatst in een paar bladen. De samenstelling van de beroepingscommissie is als volgt: dhr. C. de Dreu (voorzitter), dhr. M. Braam (secretaris), dhr. H. de Goede, dhr. L. Bouma, mw. S. Elgersma, mw. J. Wiebenga en dhr. A.K. Damstra. Tot slot nog dit, mocht u suggestie hebben voor een predikant, waarvan u denkt dat die geschikt is voor onze wijkgemeente dan zullen wij die graag in onze afwegingen meenemen. U kunt namen doorgeven aan dhr. M. Braam, telefoon 06-30275976 of e-mail miljenkobraam@hetnet.nl.

A.K. Damstra

Van de Beroepingscommissie

Beste gemeenteleden uit Huizum-Oost! Vanaf medio december 2020 is de beroepingscommissie in onze wijkgemeente actief. We hebben kennis gemaakt met elkaar, we hebben de nodige stukken doorgelezen en hebben ook de eerste namen genoemd van potentiële te benaderen predikanten voor Huizum-Oost. Mocht u, als lid van onze gemeente, nog namen hebben van predikanten die u graag onder de aandacht van de beroepingscommissie zou willen brengen, dan kun u mij mailen hierover. Mijn mailadres, als secretaris van de beroepingscommissie, is: miljenkobraam@hetnet.nl maar u kunt me ook altijd in de avonduren bellen: 06-30275976. Schroom niet, als u denkt: “Die predikant zou wel eens bij ons in de Oase passen!” Ik hoop wellicht van u te horen. Met een hartelijke groet, namens de beroepingscommissie Huizum-Oost,

Miljenko Braam

Pastoraat

2021, een heel nieuw jaar ligt voor ons. Een jaar met nieuwe kansen, mogelijkheden, maar ook onmogelijkheden, want er kan nog niet zoveel. Diverse activiteiten staan nog op een laag pitje, op de lange termijn iets plannen is nog lastig. Steeds opnieuw is het bekijken wat er mogelijk is. Ieder van ons zal met gemengde gevoelens het nieuwe jaar ingaan. Gevoelens van angst en onzekerheid zullen zeker een rol spelen, maar laten wij ook hoop en vertrouwen houden. Laten wij vooral elkaar niet vergeten en blijven omzien naar elkaar. Wat is het mooi, dat er tegenwoordig zoveel mogelijk is door de techniek. Wij willen ook nog even terugblikken: veel mensen zijn in de weken voor de kerst verrast met bloemen of een kerststuk. Vooral in de maand december hebben wij gemeend hier wat extra aandacht aan te moeten geven en wij willen dan ook de bloemengroep hartelijk bedanken voor hun extra inzet hiervoor.

Alle vrijwilligers hebben een lekkere kerstattentie gehad, want zonder het werk van de vele vrijwilligers kunnen wij niet. Jammer genoeg kon de jaarlijkse bedankavond voor de vrijwilligers niet doorgaan en als wijkkerkenraad wilden wij hier toch wel even bij stil staan.

Alle 70-plussers hebben een mooie kerstkaart en een Open Deur met mooie verhalen en gedichten ontvangen als kerstgroet nu wij niet naar de kerk kunnen.

Op een paar woensdagmiddagen was er gelegenheid om een kaarsje aan te steken in de kerk. Een aantal mensen hebben daar gebruik van gemaakt.

Wij hebben overwogen om dit in januari door te zetten, maar aangezien de situatie met de corona nog zorgelijk is hebben wij besloten hier nog even mee te wachten.

Nu het vaccineren is begonnen geeft dit weer moed voor een toekomst met minder afstand en dat wij elkaar weer kunnen  ontmoeten op een normale manier.

Als afsluiting de mooie woorden van Dietrich Bonhoeffer als bemoediging voor het nieuwe jaar. Hij heeft deze opgeschreven in de meest donkere periode in zijn leven.

           Door goede machten trouw en stil omgeven,

           behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,

           zo wil ik graag met u, mijn liefsten leven

           en met u ingaan in het nieuwe jaar.

           In goede machten liefderijk geborgen

           verwachten wij getroost wat komen mag.

            God is met ons des avonds en des morgens,

            is zeker met ons elke nieuwe dag.

Namens de pastorale werkgroep.

Wij gedenken

Anje Zijlema (11-06-1934, Engwierum – 28-12-2020, Leeuwarden)

Op maandag 28 december overleed Anje Zijlema, in de leeftijd van 86 jaar. Lieve (schoon)moeder van Christiaan de Jong-Diaz en Thomas Diaz-de Jong, en moeder van Martinus, maar hij mocht slechts 5 jaar oud worden.

Anje heeft geen gemakkelijk leven gehad. Ze is geboren in Engwierum, en als oudste van de kinderen in een domineesgezin verloor ze op jonge leeftijd haar moeder. Zij, haar zusters en broer konden niet thuis blijven, ieder op zich kwam in een pleeggezin. Vader, die hertrouwde, overleed later ook onverwachts, ook niet oud. Bij volwassen worden zochten de kinderen elkaar weer op, en Anje speelde daarin een belangrijke rol, en ze bleven een warm contact met elkaar houden.

Zelf ging Anje de verpleging in, de interne opleiding in verschillende ziekenhuizen, en werd o.a. later nachthoofd in het Diakonessenhuis.

Ze trouwde in Leeuwarden, haar man was persfotograaf van de L.C., maar het huwelijk hield geen stand. Een kind verliezen en samen verdriet kunnen delen is extreem moeilijk, en eigen wegen werden gegaan. Chris ging op jonge leeftijd studeren in Rotterdam en kreeg daar zijn leven en bleef daar in de omgeving wonen en werken.

Anje ervoer en wist dat haar leven bestond uit veel afscheid nemen.

Ze bleef met heel veel liefde haar werk doen, was een geliefde zuster en collega, betrokken moeder en oudste zus. En met enkele vriendinnen had ze een nauw contact, al bleef ze ‘op haar eigen afstand’ en was het huis op de Hoornbloem 21 haar veilige plaats.

Ze vond haar geloof (terug) in de gemeente van de Oase. Daar voelde ze zich geborgen, met lieve mensen om haar heen en waar ze deelnam aan meditatiegroep, stiltegroep, leesgroep, bibliodrama en later ook de eetgroep en de koffieochtenden. En op zondag trouw naar de kerk, op dezelfde plaats, naast Neel. Geloof en liefde. Ja, ‘dankbaar voor het leven wat ze heeft mogen vieren’, kon op de rouwkaart staan, naast ‘de kracht zit in de liefde’.

Innemend en open naar buiten toe wie haar ontmoette, haar eigen vertrouwdheid en ingetogenheid thuis .Zo verdrietig dat in deze ‘corona’-tijd, in een opgedrongen beslotenheid waar elkaar opzoeken toch moeilijk was, Chris en Thomas niet meer bij leven afscheid van moeder konden nemen, bij haar plotselinge opname en overlijden in het MCL.

Op dinsdag 5 januari namen we in een dienst in de Noorderhof in kleine kring afscheid.

Een vriendin, een nicht en Chris spraken lieve, warme woorden, er werden liederen gehoord, ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’, Psalm 23 gelezen en woorden van troost en nabijheid.

Op de Noorderbegraafplaats gaven we haar uit handen en vertrouwden haar toe aan Gods herderlijke zorg en liefde. We zullen haar missen en bidden voor wie achterblijven, de kinderen, de naaste familie en vrienden, om troost en aanwezigheid van de Heer in lieve mensen om hen heen.

ds. Douwe Posthuma

We kunnen terugkijken op goede vieringen op de zondagen in de afgelopen weken.  De inschrijving vooraf en ook het afstand houden werd goed opgevolgd. Wij vinden het n.a.v. de aangescherpte maatregelen en de lock down vanwege het Covid virus nu echter belangrijk dat ook wij ons houden aan de adviezen om zoveel mogelijk contacten te vermijden. Afgelopen zondag, 20 december jl. hebben we onze zondagse viering online gehouden. Ook de komende zondagen zijn de vieringen in de Oase online evenals op 1e kerstdag.

Op 1e kerstdag gaat Ds. D. Posthuma voor en op 27 december Ds. E. van der Veen. Lectoren, organisten en de vaste zangers werken ook mee aan deze vieringen. U kunt de online vieringen volgen via kerkomroep.nl. Wij wensen u allen in deze bijzondere tijd Gods nabijheid en licht toe met de volgende woorden uit lied 601:

Licht stoot ons aan

Overdek ons

Vuur ons aan

Zodat ieder op de wereld gezien wordt

En in het licht mag staan.

De Wijkkerkenraad Huizum-Oost

Zondag, 20 december a.s. zal er geen kerkdienst in de Oase zijn. In de afgelopen weken hebben we het prima kunnen regelen voor de kerkdiensten op de zondagen met de inschrijving vooraf en ook het afstand houden werd goed opgevolgd. Wij vinden het n.a.v. de aangescherpte maatregelen en de lock down vanwege het Covid virus nu echter belangrijk dat ook wij ons houden aan de adviezen om zoveel mogelijk contacten te vermijden. We maken dan voor de komende zondag de keuze voor het alternatief van een online viering.  Ds. Beintema gaat voor in een online dienst die u via internet kunt volgen via kerkomroep ,rechtstreeks of op een later moment. Het is fijn dat ook de organist, de heer H. Visser  en onze vaste zangers hun medewerking verlenen. Er volgt nog aanvullende informatie over de viering op 1e kerstdag en de zondagen in de komende weken.
De wijkkerkenraad Huizum-Oost.  

Bij de diensten

Zondag 20 december 4e advent zal Ds. P.R. Beintema uit Leeuwarden voorgaan. Deze dienst is alleen online te beluisteren via kerkomroep.


Vrijdag 25 december 1e Kerstdag zal Ds. D.G. Posthuma uit Burgum voorgaan.
Zondag 27 december zal Ds. E.P. van der Veen uit Emmeloord voorgaan.
De dienst op oudejaarsavond komt te vervallen.
Zondag 3 januari zal Ds. P.R. Beintema uit Leeuwarden voorgaan.
Zondag 10 januari zal Ds. E. van ´t Slot uit Zwolle voorgaan.

Kerkdiensten

Wij blijven de komende weken onze werkwijze met inschrijving handhaven. Helaas hebben we in de afgelopen weken de besmettingscijfers weer zien oplopen. Verruimende maatregelen zijn daardoor niet in zicht. Mocht er aanleiding zijn om nog zaken aan te passen rondom de organisatie van de kerkdiensten dan is actuele informatie altijd te vinden op de website www. kerkhuizumoost.nl. Nog even op een rijtje hoe u zich wekelijks tot 12.00 uur kunt aanmelden voor de kerkdienst.

1.         Via de mail naar het scribaat met het verzoek om uw naam en telefoonnummer daarbij te vermelden. Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com

2.         Via de contactpagina van de website: www.kerkhuizumoost.nl

3.         Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526 waar op u bij niet opnemen uw naam en telefoonnummer kunt inspreken. U wordt na inspreken niet teruggebeld tenzij er al 30 gemeenteleden staan opgegeven.

Kinderkerstnachtdienst & oudjaarsavond

Al meer dan 40 jaar is het in de Oase een traditie om de kinderkerstnachtdienst met elkaar te vieren. Helaas hebben we moeten besluiten om deze bijzondere viering niet door te laten gaan.

Ook de viering op oudjaarsavond komt te vervallen. Wel zijn er de vieringen op 1e kerstdag en zondag 3 januari is de eerste viering in het nieuwe jaar.

Open huis

In deze donkere dagen wil de kerk ook haar deuren openen op een doordeweekse dag en wel op woensdagmiddag 16 december en op woensdag middag 23 december vanaf 15.00 uur tot 16.30 uur. Loop gerust even binnen! U mag een kaarsje aansteken of een praatje maken, er is koffie, thee en warme chocolademelk. Juist in deze donkere dagen voor Kerst en in deze moeilijke tijd waar wij te maken hebben met corona is er behoefte aan warmte en Licht. Vanuit de kerk willen wij graag wat van die warmte en dat Licht doorgeven door onze deuren te openen voor iedereen. Van harte welkom!

Coördinatie Janny de Dreu, tel. 2801387

Amnesty International

Op 20 december liggen achter in de Oase voorbeeldbrieven van Amnesty. Anders dan anders, geen kant-en-klare brieven, geen postzegels, geen enveloppen. Het oude handwerk: zelf (over)schrijven (gelukkig hebt u tijd) en zelf versturen (of bij mij in de bus doen, Hoornbloem 17, dan zorg ik voor verzending). Als het niet anders kan, dan kom ik de brief halen (058-2882508). Nassima al-Sada, Saudi-Arabië, gevangen omdat ze opkomt voor vrouwen. Idris Khattak, Pakistan, vast omdat hij misdrijven van de overheid openbaarde. Melike Balkan en Özgür Gür, Turkije, celstraf omdat ze opkomen voor lhbti-rechten. Khaled Drareni, Algerije, in de cel, omdat hij verslag deed van een demonstratie tegen politieoptreden. Gustavo Gatica, Chili, blind door politiegeweld. Jani Silva, Colombia, bedreigd omdat ze de Amazone beschermt. Paing Phyo Min, Myanmar, opgesloten voor het beledigen van het leger in zijn poëzie. Popi Qwabe en Bongeka Phungula (Zuid-Afrika), verkracht en vermoord, de dader gaat vrijuit. Germain Rukuki, Burundi, 32 jaar cel voor mensenrechten-activisme. De El Hiblu 3 (Malta), drie tieners gevlucht uit Libië ten onrechte aangeklaagd voor het kapen van een tanker. Dit jaar worden er geen kaarsen en kaarten verkocht in de kerk.

Beleidsplan wijkgemeente Huizum-Oost

De wijkkerkenraad heeft in haar bijeenkomsten gewerkt aan het bijstellen van het beleidsplan.  Er is nu een nieuw beleidsplan voor de periode 2021-2024. We hopen uiteraard dat in het komende jaar weer wijkavonden georganiseerd kunnen worden. We kunnen dan op een wijkavond er met elkaar over in gesprek gaan. Het beleidsplan kunt u vinden op de website. In de eerste uitgave van “Ruimte” in het nieuwe jaar zullen we een verkorte versie publiceren. Uiteraard is het ook mogelijk om via de mail een versie van het beleidsplan te ontvangen. U kunt dit aangeven bij het scribaat.

Verslag wijkkerkenraadsvergadering 7 december

De vergadering van de wijkkerkenraad wordt zoals langzamerhand gebruikelijk is, weer gehouden in de Vijverzaal. Er is één bericht van verhindering binnengekomen.  Na de verwelkoming leest de voorzitter uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1 de verzen 1 t/m 12 met als bovenliggende titel “Het woord is mens geworden” als thema voor deze adventstijd en de komende kerstdagen. Daarna gaat hij voor in gebed. De agenda bevat drie extra punten en wordt ongewijzigd in de aangegeven volgorde afgehandeld. De notulen van de vergadering van 2 november worden met een kleine aanpassing goedgekeurd en ondertekend.

De actiepuntenlijst bevat veertien punten, die worden doorgenomen en waarvan drie blijven staan. De lijst met poststukken bevat geen te bespreken onderwerpen en kan snel worden afgehandeld. Het beroepingswerk is officieel gestart met de installatie van de beroepingscommissie op 25 november. De commissie bestaat uit 7 personen, waarvan de namen binnenkort zullen worden gepubliceerd. Van het PKN mobiliteitsbureau in Utrecht is een lijst ontvangen met 13 namen van beroepbare predikanten, die in het profiel van onze wijkgemeente passen. Deze lijst is aan de leden van de beroepingscommissie overhandigd. Genoemde commissie zal een voorzitter en een secretaris uit hun midden benoemen en komt bijeen op woensdag 9 december. Net als voor leden van een kerkenraad, is ook voor een beroepingscommissie de geheimhoudingsplicht van toepassing. Vervolgens buigt de wijkkerkenraad zich over het nieuwe Beleidsplan voor de periode 2021-2024. In het laatste concept worden nog ‘enkele punten en komma’s’ verbeterd, maar er wordt inhoudelijk niets meer gewijzigd, zodat het plan kan worden vastgesteld. Afgesproken wordt om het beleidsplan op de website te zetten en een verkorte versie op te nemen in ons wijkblad ‘Ruimte’. De leden van onze wijkgemeente kunnen op aanvraag de volledige versie krijgen. Omdat in december slechts één nummer van Geandewei verschijnt, bespreekt de wijkkerkenraad het te plaatsen wijknieuws in dat nummer. Bij het agendapunt Wijkpastoraat wordt het wel en wee van enkele gemeenteleden besproken. Ook komt de speciale kerst-/nieuwjaarsactie voor onze 70+ gemeenteleden en onze vrijwilligers aan de orde. Hiervoor worden de laatste afspraken gemaakt. De uitgebreide bijlage met de mededelingen wordt behandeld, waarbij een aantal items al op de agenda voorbij zijn gekomen. Bij de diaconale punten vraagt de invulling van enkele vacatures de nodige aandacht. Gezocht worden personen die of diaken willen worden dan wel diaconale taken voor hun rekening willen nemen. Op enkele wijkgemeenteleden, die op ons lijstje staan, zal binnenkort een dringend beroep worden gedaan. De problematiek van de vacatures zal in de vergadering van januari uitgebreid aan de orde komen. Het CvK heeft een aantal mededelingen geformuleerd, zoals de afwikkeling van de komende Actie Kerkbalans, de iets verhoogde abonnementsprijs voor Geandewei en het afhaken van twee kerkrentmeesters. Een pastoraal punt is verder de geslaagde operatie van ds. S. Cnossen-Hoekzema en het extra inspringen hierna door ds. D.G. Posthuma, met de dankbare constatering dat het zo mooi is opgevangen. Het bezoekwerk in de Coronatijd is en blijft improviseren. Bij de tehuizen worden de toegangseisen veelvuldig gewijzigd, zodat het lastig blijft de daar verblijvende wijkgemeenteleden te bezoeken, terwijl juist zij daaraan zo’n behoefte hebben. Naar aanleiding van de terugblik op kerkdiensten, wordt ook gekeken naar de resterende diensten in december en wat daarbij speelt. Besloten om bij de kerstviering geen kribbe op te stellen, maar wel de kerstboom te plaatsen. Verder wordt afgezien van de Oudejaarsdienst, waarvoor nog geen predikant kon worden ingeroosterd. Van de rondvraag wordt geen gebruik meer gemaakt, zodat mw. T. van der Zee ter afsluiting het gedicht ‘Vrees niet’ kan voorlezen van Frits Deubel uit het boekje ‘Een uitgestoken hand’. De voorzitter sluit daarna de vergadering om 21.30 uur met de beste wensen tijdens de nu anders te vieren feestdagen.

A.K. Damstra, preses WK

Het licht

Nu de kortste dag van het jaar nabij is en de omstandigheden door een donkere rand worden omgeven, kunnen we ons sterken met woorden uit Johannes 1, waar hij de betekenis van dat andere Licht beklemtoont (vers 4 en 5). ‘In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen’. Ook de herders werden, toen een engel aan hen verscheen, omgeven door het stralende licht van de Heer (Lukas 2, vers 9). Veel kunstenaars werden geïnspireerd door dit licht. Voorbeelden zijn bv. Lukas Cranach de oudere met zijn schilderij van Maria met kind, dat te zien is in het Mauritshuis in Haarlem. Hij creëerde maar liefst 120 schilderijen met Maria. Naast Hans Holbein moet hier ook de beroemde Sixtijnse Madonna van Rafael worden genoemd, te zien in de Gemälde Galerie Alte Meister te Dresden. Veel dichterbij is een mooi gebrandschilderd raam te bewonderen in de Sint Bonifatiuskerk in Leeuwarden. Dit raam is gemaakt in het atelier van Frans Nicolas en zonen in Roermond. Frans Nicolas was een beroemde glasschilder, die samenwerkte met de eveneens bekende architect Pierre Cuypers, ontwerper van de kerk. Het raam werd in 1914 aangebracht in de noordoostelijke zijbeuk. De afbeeldingen refereren naar het Bijbelgedeelte in Lucas 2, de verzen 3 tot en met 11.

Sint Bonifatiuskerk Leeuwarden – Raam 13

“Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl zij daar waren brak de dag van de bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en ze werden omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer’.” (Lucas 2).

Links zien we de knielende Maria met daarachter een os. Deze os verwijst mogelijk naar het offer van Zacharias. Jozef staat rechts afgebeeld met een brandende lamp als symbool voor het licht der wereld in de figuur van het geboren Kind. Naast de kribbe is rechts een engel te zien.  Boven Maria zijn twee engelen afgebeeld met als lofzang in de tekstband ‘Gloria in excelsis Deo’ oftewel ‘Ere zij God in de hoge’. We zien hiermee dat het licht veel kunstenaars heeft geïnspireerd en wij hopen, dat het ook ons in moeilijke tijden zal bemoedigingen, persoonlijk, maar ook met elkaar als leden van onze wijkgemeente rond de Oase.

A.K. Damstra

Bij de diensten

In deze Adventstijd zal op zondag 6 en zondag 13 december Ds. D.G. Posthuma uit Burgum voorgaan.

Kerkdiensten

Als u deze berichten in Geandewei leest moeten we melden dat er nog geen verruimende maatregelen zijn voor de kerkdiensten. Wij blijven daarom onze werkwijze met inschrijving handhaven. Mocht er aanleiding zijn om nog zaken aan te passen rondom de organisatie van de kerkdiensten dan is actuele informatie altijd te vinden op de website www. kerkhuizumoost.nl. Nog even op een rijtje hoe u zich wekelijks tot 12.00 uur kunt aanmelden voor de kerkdienst.

1.         Via de mail naar het scribaat met het verzoek om uw naam en telefoonnummer daarbij te vermelden. Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com

2.         Via de contactpagina van de website: www.kerkhuizumoost.nl

3.         Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526 waar op u bij niet opnemen uw naam en telefoonnummer kunt inspreken. U wordt na inspreken niet teruggebeld tenzij er al 30 gemeenteleden staan opgegeven.

Terugblik op Eeuwigheidszondag

We kunnen terugkijken op een bijzondere viering van eeuwigheidszondag, 22 november jl. Wij herdachten 13 overleden gemeenteleden en van een aantal overleden gemeenteleden was de naaste familie aanwezig. Kaarsjes voor alle overledenen werden aangestoken door familieleden of de ouderling van dienst, de heer Eddy de Boer.

De bloemencommissie had weer een prachtige opstelling gemaakt zoals u ook op de afgedrukte foto kunt zien. De dienst werd geleid door onze voormalige predikant Ds. Madelon Vroonland. Arjen Nauta bespeelde het orgel en naast de mooie zang van een aantal inmiddels vaste zangers was er ook prachtige orgelmuziek waaronder de melodie “There is the land of pure delight”. Na de overdenking werd het prachtige lied “Door de wind”, op CD afgespeeld met een tekst van Stef Bos en gezongen door Sanne Hans. In de dienst staken we ook kaarsen aan voor eerder overleden gemeenteleden, hen die ons buiten de gemeente zijn ontvallen en degenen van wie de naam nergens genoemd worden. De namen van eenieder zullen voor altijd in de palm van Gods hand gegrift blijven staan. 

Wel en wee

In memoriam Hilly Kuperus-Klaver

16 november is Hilly Kuperus-Klaver na een verblijf van 3 weken in het MCL overleden. Met haar man Gerrit woonde ze aan het Raaigras 121.

Ze werd geboren 3 maart 1941 te Leeuwarden en groeide op met een zus en twee broers. De ziekte van haar moeder heeft veel impact gehad op haar lagere school periode. Daardoor was het moeilijk om vriendschappen op te bouwen.  Ze ging naar de kleuterkweek, maar de Hema werd haar werkgever en ze mocht mee helpen bij het inrichten van nieuwe filialen. Op 18 mei 1966 trouwde ze met haar buurjongen Gerrit Kuperus en kwamen ze te wonen in Hempens bij de werkplaats van bouwbedrijf Visser. Door de geboorte van Gerben in 1967, Gerda in 1969 en Margo in 1973 pakte ze de moederrol op. Ze zat met een kopje thee klaar als de kinderen uit school kwamen. In 1969 verhuisden ze naar de Tijnjedyk. ’s Avonds ging ze naar het kerkkoor van Pniël of kaarten met vrienden en dan waren er nog de toneelavonden in Tivoli. Bloemschikken was haar grote hobby, ze gaf workshops en deed mee aan wedstrijden. Ze is jarenlang vrijwilliger geweest bij de rommelmarkt voor Malawi. Haar eigengemaakte bloemstukjes werden daar goed verkocht. Ze maakte met de kinderen kerststukjes die rondgebracht werden naar de oudere en alleenstaande mensen. Later werd kaarten maken haar passie. In 1994/95 is ze, als een soort herintreedster, koster geworden van de Schranskerk. Ze voelde zich als een vis in het water. Het werd haar kerk en zij had het laatste woord. In 2000 werd de Schranskerk gesloten. Ze was toen gelukkig ook al koster van de Oase. Ze stopte toen ze 67 was. Er werden zes kleinkinderen geboren. Wat een verrijking. Ze organiseerde voor haar verjaardag een kinderfeestje met koekhappen, spelletjes en lekker snoepen. Hilly was een open boek: als ze lachte was ze blij, maar als iets haar niet zinde, zei ze het ook. Dat kon vooral bij mensen die haar niet kenden wel eens bot of directief overkomen. Een zorg was de gezondheid van Gerrit. Automatisch werd ze mantelzorger en het gevolg was dat ze minder vaak van huis ging. Maar ze klaagde nooit. Stilzwijgend werd aangenomen dat Gerrit vanwege zijn kwetsbare gezondheid als eerste zou gaan. Het was een hele schrik toen Hilly 26 oktober met ernstige klachten werd opgenomen in het MCL en ze een tumor in de longen met uitzaaiingen naar de hersenen ontdekten. Behandelen was niet meer mogelijk. Bijna drie weken waren Gerben, Gerda en Margo om de beurt overdag bij mem en deden ze dagelijks verslag aan heit. Met beeldbellen hadden Gerrit en Hilly zo nu en dan contact. 16 november is ze rustig ingeslapen. En dat was goed.

Op 20 november hebben we in besloten kring afscheid genomen in een dankdienst voor haar leven in de Oase. Wat was het fijn dat de voorzangers in deze coronatijd de liederen hebben gezongen en de kleinkinderen kaarsen voor beppe hebben aangestoken met het licht van de Paaskaars. Dankbaarheid leeft er in de harten van haar dierbaren voor alles wat Hilly in haar leven heeft gedaan. Ze is velen tot zegen geweest. We hebben daarom stilgestaan bij de woorden uit Mattheus 25, die bekend zijn geworden als de werken van barmhartigheid. En ook bij de woorden van Jezus uit Johannes 14 die op de rouwkaart stonden: In het huis mijn Vaders zijn vele woningen. Gerrit voelde op het moment dat Hilly op de brancard hun huis werd uitgedragen dat ze niet weer terug zou komen. In de week daarna gingen die woorden van Jezus met hem mee. Ineens was daar de Kracht van Gods liefde die Gerrit zo nodig had tijdens die laatste weken: Hilly in een ziekenhuiskamer en hij in de woonkamer aan het Raaigras. Het was hem duidelijk: er wordt een kamer voor Hilly gereedgemaakt.  Hilly is van haar aardse kamer naar het huis van de Vader met de vele kamers gegaan. Na de dienst hebben we haar begraven op de Huizumer Begraafplaats. Dat Gerrit, de kinderen, kleinkinderen en allen die haar dierbaar waren de draagkracht van Gods Liefde mogen ervaren als het duister zijn best doen het Licht te keren. Vandaag, morgen en alle dagen van het leven tot in eeuwigheid. 

Ds. Siena Cnossen-Hoekzema

Pastoraat

Activiteiten op een laag pitje

Op dit moment ziet het er naar uit, dat de situatie rond het coronavirus niet veel veranderd. Dit betekent dat diverse activiteiten op een heel laag pitje staan. Voorlopig is het dan ook nog niet mogelijk om koffie/theeochtenden te houden. Wij dachten eerst dat het misschien mogelijk zou zijn om in kleine groepjes iets te ondernemen, maar dat zit er ook in december nog niet in. Voorzichtigheid blijft geboden. Ook het bezoekwerk wordt in beperkte mate gedaan.

Omzien naar elkaar

Uit wat ons ter ore komt blijkt wel, dat wij elkaar niet vergeten. Zo op de achtergrond wordt er wel om elkaar gedacht, worden door diverse mensen kaarten gestuurd of er wordt eens een bloemetje gebracht en er worden diverse telefoontjes gepleegd. Soms wordt er ook voor elkaar gebakken of even een bakje lekkere soep gebracht bij iemand. Op velerlei manieren kunnen wij toch wat licht brengen in deze donkere tijd.

Advent op weg naar het Licht

Na eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarbij wij ook hebben stilgestaan bij degenen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen, zitten wij nu in Advent en zijn wij op weg naar Kerst, het feest van het Licht. Het Licht, dat wij op dit moment zo hard nodig hebben. Wij maken het gezellig in onze huizen, kaarsen worden aangestoken. Door een kaars(je) aan te steken kunnen wij ons verbonden voelen met elkaar, met mensen die in onze harten leven.

Een kaarsje aansteken in de kerk

In de Oase willen wij graag de deur openzetten voor iedereen, die graag een kaarsje aan wil steken, even in de kerk wil zijn om stilte te ervaren of misschien even iemand te spreken om wat gedachten te delen met elkaar. Hiervoor willen wij één keer per week op een doordeweekse dag de gelegenheid geven. Iedereen is van harte welkom op woensdagmiddag 9 december tussen 15.00 uur tot 16.30 uur. Wij willen dit herhalen op 16 december en 23 december rond dezelfde tijd.

Groet

De pastorale werkgroep wenst iedereen een goede adventstijd toe in deze bijzondere tijd. Onze gedachten zijn vooral bij die mensen, die ziek zijn en veel alleen door het coronavirus. Veel sterkte gewenst en Gods liefde en nabijheid. Laten wij elkaar niet vergeten!

Voedselbankactie

Op 15 en 16 december zal de diaconie in samenwerking met hogeschool NHL Stenden een voedselbankactie organiseren; én in de Oase én in de Kurioskerk.

Beroepingswerk

De wijkkerkenraad heeft in haar vergadering van 2 november jl. de profielschets voor de nieuw te beroepen predikant vastgesteld. In deze bijzondere tijd is alles anders en was het niet mogelijk om deze profielschets op de wijkavond aan u als gemeenteleden voor te leggen. Inmiddels kunnen we u hier berichten dat de volledige profielschets op website te vinden is. Een verkorte versie is hier bijgevoegd. In de komende maanden zal de inmiddels geformeerde beroepingscommissie voortvarend haar werkzaamheden starten en we hopen u dan ook in de komende maanden regelmatig over de voortgang te informeren. Uiteraard heeft het een ieders voorkeur om dit een keer in een fysieke bijeenkomst te doen maar dat laat nog even op zich wachten. Wel vinden we het ook belangrijk om de namen van de leden van de beroepingscommissie hier te vermelden. De commissie besluit zelf wie welke taak op zich gaat nemen. We denken dan o.a. aan de rol van de voorzitter en secretaris. Vooralsnog zijn we blij dat een aantal gemeenteleden deze belangrijke taak op zich wil nemen. We wensen ze dan ook Gods nabijheid toe en uiteraard veel wijsheid bij hun werkzaamheden.

De beroepingscommissieleden zijn: 

  • De heer Miljenko Braam
  • De heer Kees de Dreu
  • Mevrouw Seppie Elgersma
  • De heer Harry de Goede
  • De heer en/of mevrouw Leo en Renske Bouma-Hengst
  • Mevrouw Jannie Wiebenga
  • De heer Ate Damstra

Lees hier meer over de profielschets

Bij de diensten

De laatste zondag van het kerkelijke jaar 21 november zal Ds. M.E. Vroonland voorgaan.

Zondag 29 november 1e Adventsdag zal Ds. P. Dijkstra uit Grou voorgaan.

Kerkdiensten

Als u deze berichten in Geandewei leest is er op dinsdag 17 november al weer een persconferentie geweest. Mocht er aanleiding zijn om nog zaken aan te passen rondom de organisatie van de kerkdiensten dan is actuele informatie altijd te vinden op de website www. kerkhuizumoost.nl. Nog even op een rijtje hoe u zich wekelijks tot 12.00 uur kunt aanmelden voor de kerkdienst. 

1.         Via de mail naar het scribaat met het verzoek om uw naam en telefoonnummer daarbij te vermelden. Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com

2.         Via de contactpagina van de website

3.         Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526 waar op u bij niet opnemen uw naam en telefoonnummer kunt inspreken. U wordt na inspreken niet teruggebeld tenzij er al 30 gemeenteleden staan opgegeven. (NB: Voor eeuwigheidszondag vraag ik u bij niet opnemen om opnieuw te bellen en niet in te spreken; zie ook eeuwigheidszondag)

Eeuwigheidszondag

Over de dienst op zondag 22 november a.s. hebben we ook in de vorige Geandewei geschreven. Wij herdenken 13 overleden gemeenteleden en van een aantal overledenen is de naaste familie aanwezig. Er zijn daardoor nog maar enkele beschikbare plaatsen in de kerk op deze zondag. Daarvoor kunt u zich aanmelden middels de hierboven beschreven procedure. Als alternatief om toch te herdenken bieden we u de mogelijkheid om deze zondagochtend op een later tijdstip naar de kerk te komen om alsnog een kaarsje aan te steken ter herinnering aan dierbare geliefden, familie of vrienden. Dit kan vanaf 11.15 tot 12.15 uur. U krijgt bij opgave dan een tijdsindicatie aangereikt. Arjen Nauta zal op het orgel spelen maar er is ook gelegenheid om in stilte te herdenken in de meditatieruimte.

Ook voor dit herdenken na de dienst moet u zich opgeven (zie bij kerkdiensten) omdat we dit ook zo veilig mogelijk willen laten verlopen.

Bijbelse Dagkalender 2021

Er zijn weer Bijbelse Dagkalenders voor het nieuwe jaar beschikbaar. De boekjes liggen op de tafel in de vijverzaal en bij de uitgang. Als u momenteel niet in de gelegenheid bent om de kerkdienst in de Oase te bezoeken en toch een boekje wilt hebben mag u contact opnemen met Fetze Elgersma, telefoon 058-2881380.  Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 5,00 per boekje. (De gegevens vindt u in het boekje). Van harte aanbevolen!

Verslag wijkkerkenraadsvergadering 2 november

De vergadering van de wijkkerkenraad wordt ook nu in verband met de aanhoudende Coronaomstandigheden gehouden in de Vijverzaal. De bijeenkomst bestaat uit twee delen, namelijk een gesprek met leden van de werkgroep ‘Mozaïek voor de toekomst’ en daarna de reguliere vergadering. Van de werkgroep zijn twee leden aanwezig, die geen zitting hebben in de wijkkerkenraad. Van de wijkkerkenraad zijn twee berichten van verhindering binnengekomen. Na zijn openingswoord leest de voorzitter uit het boek Prediker, hoofdstuk 2 de verzen 12 t/m 18a met als bovenliggende titel “Onderzoek naar wijsheid” en gaat voor in gebed. Besproken wordt de notitie van de werkgroep, waarin aan de orde komen de kerntaken en de aanbevelingen. Er zijn zeven kerntaken benoemd: ‘Rondom de eredienst’, ‘Diaconale kerntaken’, ‘Missionaire inzet’, ‘Pastorale kerntaken’, ‘Geestelijke vorming’, ‘Bestuurlijk organisatie’ en ‘Vrijwilligers in de wijkgemeente’. Bij al deze kerntaken zijn aanbevelingen vermeld. Deze worden doorgenomen en er worden een aantal centraal gesteld, zoals het weer opstarten van de werkgroep ‘Liturgie’, het opstellen van een handboek voor het pastoraat, het onderzoeken van de mogelijkheden om te komen tot een afgeslankte wijkkerkenraad en het nog actiever benaderen van vrijwilligers voor deeltaken. De werkgroep zal een eindrapport opstellen en dit zal uiteraard voor de wijkgemeente beschikbaar komen. De ongewijzigde agenda bevat vijf extra punten, welke in volgorde worden afgehandeld. De notulen van de vergadering van 5 november worden ongewijzigd goedgekeurd en ondertekend. Wel zal er een aanvulling in de nieuwe notulen worden opgenomen over stemgedrag in het CvK. De actiepuntenlijst bevat negen punten, waarvan zes worden afgevoerd. De controle van de wijkkas over 2018 en 2019 heeft plaats gevonden. De jaarrekeningen worden goedgekeurd en mw. A. Timmermans, alsmede de leden van de controlecommissie worden bedankt voor hun werk. Mw. H. v.d. Meulen wordt in de controle kommissie opgevolgd door de heer E. de Boer, terwijl de heer A. Halma aanblijft. De begroting van Huizum-Oost voor 2021 wordt eveneens ongewijzigd goedgekeurd. Het preekrooster voor 2021 wordt besproken en goedgekeurd. Over enkele zondagen worden vragen gesteld, zoals de inzetbaarheid van ds. S. Cnossen. Het beleidsplan van onze wijkgemeente loopt dit jaar af en moet voor de jaren 2021-2024 opnieuw worden vastgesteld. Een concept is inmiddels beschikbaar. Besloten wordt om suggesties voor wijzigingen tijdig aan te leveren, zodat de vaststelling in de decembervergadering of uiterlijk in januari kan plaatsvinden. Volgend jaar treden meerdere ambtsdragers af. Bij enkelen is het maximale ambtstermijn van 12 jaar bereikt. Omdat zij wel willen doorgaan, zal mede vanwege de predikantsvacature, door de scriba van de AK dispensatie worden aangevraagd. De beroepingscommissie is intussen compleet en kan van start gaan. Met een kleine wijziging wordt ook de profielschets goedgekeurd. Een verkorte profielschets zal in het wijkblad ‘Ruimte’ worden opgenomen met de samenstelling van de beroepingscommissie. Ook op de website zal die te vinden zijn, evenals de volledige tekst van de profielschets. De beroepingscommissie zal in de loop van november bijeen komen. Uit het wijkpastoraat worden enkele ziektegevallen gemeld. De werkgroep ‘Pastoraat’ komt op korte termijn in november bijeen. De mededelingen bevatten weinig nieuws voor zover dat buiten de agendapunten valt. De AK heeft de uitbreiding van het orgel goedgekeurd. De Diaconie zal enkele personen uit onze wijkgemeente benaderen voor een taak. Het muziekrooster voor het komende jaar is rond. Er kan ondanks het kleine aantal toehoorders worden teruggezien op goede diensten. Zo werd op 1 november afscheid genomen van ds. R. Nijendijk-Cnossen, die na 38 jaar werkzaam te zijn geweest als geestelijk verzorger waarvan het merendeel in MCL, eindelijk een passend afscheid kreeg vanuit de Oase. De voorbereidingen van de Eeuwigheidszondag zijn klaar. Op 22 november zal ds. M.E. Vroonland in deze dienst voorgaan. Afgesproken is dat maximaal twee familieleden na vooropgave de dienst kunnen bijwonen. Deze familieleden hebben voorrang op de wijkgemeenteleden. Waarschijnlijk zal daarvoor in verband met het maximale aantal van 30 kerkgangers weinig plaats over zijn. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, zodat mw. M. Koornstra tot besluit enkele citaten kan voorlezen uit een boek van Rutger Bregman genaamd ‘De meeste mensen deugen’. De voorzitter sluit daarna de vergadering om 22 uur.

A.K. Damstra, preses WK