Beleidsplan Sixma

Protestantse Sixma-Stichting te Leeuwarden-Huizum

Beleidsplan 2015 – 2018 van de Protestantse Sixma-Stichting

Inleiding
De Protestantse Sixma-Stichting heeft sinds 28 april 2011 als doelstelling: het bevorderen van de zorgverlening ten behoeve van ouderen woonachtig binnen de grenzen van de Protestantse gemeente te Leeuwarden-Huizum zoals vastgesteld door de classicale vergadering en waarvan blijkt uit de plaatselijke regeling, alles in de ruimste zin des woords.
Visie
Het bestuur van de Protestantse Sixma-Stichting verwacht door de instandhouding van het te beheren vermogen van de Stichting voor langere tijd activiteiten ten behoeve van ouderen te kunnen blijven ontplooien waarmee de doelstelling kan worden gerealiseerd.
Middelen
Het bestuur beheert het beschikbare vermogen en binnen de kaders van het beleidsplan stelt het bestuur jaarlijks de begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan de algemene kerkenraad. Het financiële beleid is gericht op de instandhouding van het vermogen van de stichting. De stichting beschikt over financiële middelen met daarbij de constatering dat de rentebaten van het beschikbare vermogen nodig zijn om de jaarlijkse exploitatie dekkend te krijgen. Gezien het feit dat er telkens met (kleine) negatieve resultaten gerekend moet worden is het een vereiste dat het rentegevend vermogen zoveel mogelijk in stand wordt gehouden.
ANBI-regeling
In het kader van het voldoen aan de randvoorwaarden waaraan het beleidsplan ten behoeve van de ANBI-regeling (Algemeen Nut Beogende Instelling) moet voldoen wordt hierbij vastgelegd dat de Protestantse Sixma-Stichting te Leeuwarden-Huizum als rechtspersoon onderdeel uitmaakt van een kerkgenootschap als bedoeld in artikel 2 boek 2 van het burgerlijk wetboek. De Protestantse Sixma-Stichting te Leeuwarden-Huizum behoort tot het kerkgenootschap de Protestantse Kerk in Nederland en valt derhalve onder de aan deze kerk afgegeven groepsbeschikking. De Protestantse Sixma-Stichting te Leeuwarden-Huizum heeft als kerkelijke instelling geen winstoogmerk. Het werk dat de Protestantse Sixma-Stichting te Leeuwarden-Huizum doet is de onder punt 2 verwoorde ‘Visie’ uitdragen in de meest ruime zin van het woord. De instelling werft geld door middel van het verkrijgen van rentebaten op het uitstaande en belegde vermogen. De situatie met betrekking tot het vermogen van de gemeente is verwoord onder punt 3 ‘Middelen’. Het beheer van het vermogen vindt plaats door de daartoe aangewezen personen binnen de aangegeven kaders van beleidsplan en begroting, waarbij het een vereiste is dat het rentegevend vermogen zoveel mogelijk in stand wordt gehouden. Dit geeft tevens aan dat de besteding van het vermogen van de Protestantse Sixma-Stichting te Leeuwarden-Huizum uitsluitend ten behoeve van de instandhouding van de jaarlijkse activiteiten mag zijn, gericht op het bevorderen van de zorgverlening ten behoeve van ouderen woonachtig binnen de grenzen van de Protestantse gemeente te Leeuwarden-Huizum zoals vastgesteld door de classicale vergadering en waarvan blijkt uit de plaatselijke regeling, alles in de ruimste zin des woords.

Communicatie
Het bestuur zal voor zover nodig verslag doen van de activiteiten van de stichting. Belangrijke voornemens of besluiten worden schriftelijk aan de algemene kerkenraad bekend gemaakt en, waar nodig, aan de leden van de gemeente.

Externe contacten
De Stichting onderhoudt geen verdere externe contacten.

Evaluatie
Conform ordinantie 4-8-5 van de kerkorde bestrijkt dit beleidsplan een periode van vier jaren (2015 – 2018).

Vastgesteld in de vergadering van 28 oktober 2015, na het college van kerkrentmeesters en de algemene kerkenraad gehoord te hebben.

ANBI Diaconie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

  1. Algemene gegevens.
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeentete Leeuwarden-Huizum
Telefoonnummer: 058 – 2883117
RSIN/Fiscaal nummer: 82.41.43.097
Website adres: www.kerkhuizumoost.nl en www.kerkhuizumwest.nl 
E-mail: rieks.timmerman@chello.nl
Adres: Zenegroen 111
Postcode: 8935KC
Plaats: Leeuwarden
Postadres: Zenegroen 111
Postcode: 8935KC
Plaats: Leeuwarden

De Protestantse gemeente te Leeuwarden-Huizum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden-Huizum.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de algemene kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de algemene kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 10 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.  Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan 2014-2019 van de diaconie van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom ‘begroting’ inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom ‘rekening’ geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

       
   begroting rekening rekening
  2016 2016 2015
       
baten      
       
 Opbrengsten uit bezittingen  €    4.000  €  8.590  €  7.003
 Bijdragen gemeenteleden  €  27.600  € 17.168  € 19.028
Totaal baten  €  31.600  € 25.758  € 26.031
       
lasten      
        
 Bijdragen Diaconaal werk (plaatselijk-landelijk en wereldwijd  €  40.100  € 54.957  €  70.811
 Bestedingen Diaconaal Pastoraat (predikant en kerkelijk werker)  €            –  €        15  €       102
 Bestedingen Kerkdiensten Catechese en Gemeentewerk  €       300  €      210  €       173
 Bijdragen Organen binnen de kerk  €    2.550  €   2.367  €    2.512
 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen  €            –  €           –  €            –
 Salarissen (koster-organist e.d.)  €       100  €           –  €         41
 Lasten Beheer en Administratie (bankkosten en rente)  €       650  €     650  €    1.293
Totaal lasten  €  43.700  €   58.199  €   74.932
       
Resultaat (baten – lasten)  €  -12.100  €   -32.441  €  -48.901

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

ANBI

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

 A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Leeuwarden-Huizum
Telefoonnummer (facultatief): 058 2127117
RSIN/Fiscaal nummer: 0025.43.503
Website adres: www.kerkhuizumoost.nl en www.kerkhuizumwest.nl
E-mail: henk.veldhorst@kpnmail.nl
Adres: Sudermuda  25
Postcode: 8931 HC
Plaats: Leeuwarden
Postadres: Julianalaan  38
Postcode: 8932 AA
Plaats: Leeuwarden

De Protestantse gemeente te Leeuwarden-Huizum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Leeuwarden-Huizum.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de algemene kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de algemene kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland 

Het beleidsplan 2014-2019 van onze gemeente.

 E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom ‘begroting’ in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom ‘begroting’ inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom ‘rekening’ geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten      
       
   begroting rekening rekening
  2016 2016 2015
       
Baten      
       
 Opbrengsten uit bezittingen  €   124.850  €  130.969  €   122.795
 Bijdragen gemeenteleden  €   239.000  €  241.825  €   241.405
 Subsidies en overige bijdragen van derden  €               –  €               –  €              –
Totaal baten  €   363.850  €  372.794  €   364.200
       
Lasten      
           
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  €   152.000  €  141.553  €   146.784
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €     23.000  €    23.333  €     18.183
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €     24.800  €    21.565  €     22.319
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  €     92.400  €  112.494  €   114.014
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €     77.150  €    72.823  €     71.419
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €     51.500  €    51.203  €     44.260
 Lasten overige eigendommen en inventarissen  €   -35.400  €  -42.037  €   -34.940
Totaal lasten  €  385.450  €  380.934  €   382.039
       
Resultaat (baten – lasten)  €   -21.600  €  -8.140 €   -17.839


Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Zie ook:

Staat van baten en lasten 2015

Staat van baten en lasten 2015

Het college van kerkrentmeesters van Leeuwarden-Huizum maakt hierbij de voorlopig vastgestelde staat van baten en lasten 2015 bekend. 

Baten en Lasten      
       
   begroting rekening rekening
  2015 2015 2014
       
Baten      
       
 Opbrengsten uit bezittingen  €   134.100  €  122.796  €   137.524
 Bijdragen gemeenteleden  €   237.500  €  241.405  €   259.503
 Subsidies en overige bijdragen van derden  €             –  €            –  €             –
Totaal baten  €   371.600  €  364.201  €   397.027
       
Lasten      
           
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  €   154.300  €  146.785  €   168.555
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €     22.000  €    18.183  €     17.998
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €     24.800  €    22.319  €     24.697
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  €     93.100  €  114.014  €   105.205
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €     74.600  €    71.419  €     73.191
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €     43.600  €    44.260  €     40.058
 Lasten overige eigendommen en inventarissen  €   -31.100  €  -34.940  €   -38.648
Totaal lasten  €  381.300  €  382.040  €   391.056
       
Resultaat (baten – lasten)  €    -9.700  €  -17.839 €        5.971
  nadelig nadelig voordelig


Toelichting

De ‘bestedingen pastoraat’ zijn ten opzichte van de begroting iets lager uitgekomen, terwijl de ‘lasten kerkelijke gebouwen’ iets hoger zijn uitgekomen.

Het college van kerkrentmeesters constateert met dankbaarheid dat het voortzetten van de doorvoering van de voorgestelde bezuinigingen tot resultaat leidt.

Voor diegenen die de cijfers wat meer in detail willen bekijken is er de mogelijkheid de officiële jaarrekeningen in te zien op het kerkelijk bureau aan de Julianalaan 38 op woensdag 31 augustus dan wel vrijdag 2 september 2016 ’s morgens van 09.00 tot 11.00 uur. Voor het maken van een afspraak op een ander tijdstip kan contact worden opgenomen onder 06 – 55 19 68 29 of 058 – 288 38 31.

Voor vragen over deze jaarrekening kunt u contact opnemen met de penningmeester van het college van kerkrentmeesters, de heer C. de Dreu, Keizerskroon 151, Tel. 058-280 13 87, mail: dreudec@gmail.com

Dorpskerk naar Alde Fryske Tsjerken (SAFT)

Dorpskerk naar Alde Fryske Tsjerken (SAFT)

{gallery}overdrachtDorpskerk{/gallery}

Op 29 november 2013 is de Dorpskerk tijdens een officiële bijeenkomst overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken. De SAFT is ingenomen met de 43ste kerk, het is de eerste stadskerk met een bijzonder gaaf interieur. De preekstoel is uniek en dateert nog van voor de Reformatie, een bijzondere overname!

Begin oktober 2013 is er een afscheidsdienst gehouden.

De Plaatselijke Commissie zal het beheer namens de SAFT overnemen. De plannen zijn ambitieus en gevarieerd.

Wij kunnen in dankbaarheid terug zien hoe deze Dorpskerk voor kerkelijk Huizum gedurende vele eeuwen belangrijk is geweest. Het is goed te constateren dat de SAFT zich inzet voor het behoud van monumentale gebouwen waarmee de Dorpskerk in vertrouwde handen is! Wij vertrouwen dat deze kerk nog lang voor het nageslacht behouden mag blijven. De Plaatselijke Commissie zal er hopelijk nog vele activiteiten organiseren.

Over de overdracht van de begraafplaats zijn de gesprekken nog niet afgerond.

College van Kerkrentmeesters Leeuwarden-Huizum

Jaarrekening 2016 Huizum

Downloaden: Jaarrekening van 2016

Voor diegenen die de cijfers wat meer in detail willen bekijken is er de mogelijkheid de officiële jaarrekeningen in te zien op het kerkelijk bureau aan de Julianalaan 38 op woensdag 11 oktober dan wel vrijdag 13 oktober 2017 ’s morgens van 09.00 tot 11.00 uur. Voor het maken van een afspraak op een ander tijdstip kan contact worden opgenomen onder 06 – 55 19 68 29 of 058 – 288 38 31.

Voor vragen over deze jaarrekening kunt u contact opnemen met de penningmeester van het college van kerkrentmeesters, de heer C. de Dreu, Keizerskroon 151, Tel. 058-280 13 87, mail: dreudec@gmail.com