Paasgroet uit Vaida

“Ik ben degene die leef; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.” (Openbaring 1,18)

Lieve broeders en zusters van Leeuwarden!

Wij zijn bezig met voorbereidingen voor het feest – net als elke jaar. Maar iedereen weet het wel, dat deze keer het zal het wat anders zijn… Een heel bijzondere Paasfeest. Want wij beleven nu zulke dingen welke wij hebben niet gewacht of gerekend. Wij ervaren moeilijke tijden welke alleen de oudste mensen tussen ons midden hadden ooit meegemaakt toen ze kleine kinderen waren tijdens de tweede wereldoorlog…

Wat is kenmerkend voor de wereld vandaag bijna overal is: quarantaine, dichtgedane deuren, teruggetrokkenheid, onzekerheid en angst.

Maar was al deze dingen niet typerend voor de discipelen , na de kruisiging van hun lieve Meester op Goede vrijdag? Het was juist ook hun levensgevoel: Al hun dromen en plannen waren in een ogenblik  geruïneerd. Ze dachten dat alles is kapot. Al hun hoop was in rook vervliegen…  

Met deze donkere achtergrond misschien zal de kern van Pasen in een vollere en heldere  Licht voor ons stralen. De glorieuze openbaring en bericht dat Hij leeft! Hij was dood, maar toch hij leeft – want hij  is opgestaan door de kracht van God. Hij heeft de dood overgewonnen.

Dit is de evangelie welke men moet nooit van de oog verliezen – ook in de zwaarste en moeilijkste  omstandigheden.

Weliswaar  deze dagen wij kunnen niet samenkomen in onze kerken net als gewoonlijk dat wij doen.  De viering valt weg, maar toch de feest het gaat door. Die kunnen wij toch houden. Iedereen van ons in zijn eigen gezin, of in zijn of haar persoonlijke stille tijd met God. Thuis kunnen wij stilstaan, onszelf zich voor God vernederen, om hoog en binnen opletten. Al deze dingen kunnen wij doen – misschien nog beter dan andere keer… Zo zullen wij kunnen  alleen de blije boodschap weer luisteren: dat Christus leeft! Hij heeft gewonnen! Want Hij komt ook in ons midden – door zijn Woord en Heilige Geest, met zijn genade. Hij is degene wie breekt door de muren en de gesloten deuren van onze dichtgedane levens, om alle angst te verjagen. Hij is de Lam van God wie is geslacht voor ons om  onze zonden af te nemen, en ons verzoenen met God; Hij is de Leeuw van Juda, wie heeft overwonnen, want hij is machtiger dan al andere machten;  Hij is degene wie fluistert in onze harten: “Jij bent vergeven! Ga maar in vrede!” Zijn liefde is sterker, en niets in deze wereld kan ons scheiden van de liefde van God.

Christus openbaart zich ook vandaag voor zijnen als levende Heer, om onze twijfels en wanhoop af te nemen; dat wij zouden kunnen in de gezegende blije gemeenschap met Hem steeds – net als de apostelen en de christenen van alle tijden heen, en nu al de christenen in de hele wereld – in Nederland, in Partium (Roemenie) of in Hongarije – beleven en ervaren de onuitsprekelijke, hemelse vreugde van het Pasen.  

Met deze woorden wensen wij jullie iedereen gezegende Paasdagen!

Namens onze kerk van Biharvajda (Vaida),

In Christus verbonden,

ds. Endre Kondor

Actueel

Paasgroet uit Vaida

Eigen kerkdiensten beluisteren

In de berichtgeving van de classis die we ontvingen werden nog een aantal suggesties gedaan over vieringen, week-kerkdiensten, gebedsmomenten, kerkmuziek en podcasts die op allerlei momenten door de week en/of op zondag te bezien en te beluisteren zijn. De diensten worden van te voren opgenomen of “live gestreamd ‘vanaf kerkelijke of persoonlijke websites. Zoals www.kerkomroep.nl, www.kerkdienstgemist.nl en vanaf www.YouTube.com. Omrop Fryslan zendt op de komende zondagen 10.00 uur een kerkdienst uit vanuit de Martinikerk te Franeker en op Goede vrijdag wordt de Mattheuspassion in het Frysk uitgezonden. NPO2 zendt op de komende zondagen om 9.20 uur een kerkdienst uit met de synodescriba ds. Rene de Reuver.

Actuele informatie in Coronatijd

In deze onwerkelijke weken volgen maatregelen en nieuwsberichten elkaar in een hoog tempo op. We merkten het al met de kopij voor Ruimte: wat vrijdag was aangeleverd, bleek maandagavond aangepast te moeten worden. Daar Geandewei eens per twee weken verschijnt met nog een week tussen aanleveren kopij en verschijning, is het niet mogelijk om Geandewei echt actueel te houden. Daarom zullen we op de website de meest actuele informatie plaatsen en dit de komende weken ook met extra zorg bijhouden. Indien u geen mogelijkheden hebt om de website te bekijken, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de wijkkerkenraad

Activiteiten afgelast

Naast het niet doorgaan van de kerkdiensten gaan ook verschillende activiteiten niet door. Dat betreft o.a. de koffieochtenden en het eetcafé. Moderamen wijkkerkenraad Huizum-Oost

Wel en wee

50 jaar getrouwd

Op 28 april hoopt het echtpaar Schuil – Lont hun 50-jarig huwelijk te vieren. Van Harte Gefeliciteerd.

Tenslotte

De dagen lijken in deze tijd soms om te kruipen… en op andere momenten vliegt de tijd. Zeker als ik me realiseer dat het op het moment van schrijven over iets meer dan drie weken zo ver is dat ik verhuizen zal… Ik wil u bedanken voor de lieve berichtjes en kaarten die ik in dat kader mocht ontvangen! In de tijd die ons samen rest, zal ik zoveel mogelijk gemeenteleden nog telefonisch proberen te bereiken. Het voelt vreemd, om u niet de hand te kunnen drukken. Hopelijk kunnen we dat op 21 of 23 augustus alsnog doen!

Voor nu zou ik willen afsluiten met een Paasgroet voor u allen, bij monde van lied 634:

Licht moge stralen in de duisternis, nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:

U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer!

Ds. M.E. Vroonland

Vanuit de wijkkerkenraad

Nu het naderend afscheid van Ds. Madelon Vroonland van onze gemeente dichterbij komt wordt er gewerkt aan het zoeken van een consulent voor onze wijkgemeente. De taak van een consulent is het adviseren van de kerkenraad en bij het beroepen van een predikant het begeleiden van het beroepingswerk. Ook wordt de consulent uitgenodigd voor de vergaderingen van de kerkenraad en heeft een adviserende stem. Daarnaast heeft ook de invulling van allerlei pastorale taken de aandacht. Er zijn inmiddels contacten over het consulentschap en de pastorale taken en we hopen u daarover in de 2e helft van april verder te kunnen informeren hoe een en ander in onze wijkgemeente wordt geregeld. Dit geldt ook voor het beroepingstraject. De eerste verkenningen over hoe we het beroepingstraject in gaan richten zijn in de wijkkerkenraad onderwerp van gesprek. Ook daarover hopen we u binnenkort verder te informeren. Nu we als wijkkerkenraad geen reguliere bijeenkomsten hebben in deze bijzondere tijd vraagt de communicatie en besluitvorming enkele aanpassingen die maken dat onderling overleg iets meer tijd vraagt.

In de laatste Geandewei schreven we ook over het afscheid van Ds. Madelon Vroonland en de zoektocht naar alternatieve data. Inmiddels zijn er nieuwe data. De Vrijwilligersbijeenkomst waarbij we ook het afscheid van Ds. Vroonland willen markeren staat nu gepland op vrijdag 21 augustus. De kerkdienst waarin we afscheid nemen staat gepland voor zondagmiddag 23 augustus om 15.00 uur. De intrede en bevestiging van Ds. Vroonland in de PKN gemeente Nieuwland is op zondag 30 augustus om 14.30 uur.

Nu we geen reguliere kerkdiensten hebben is het idee ontstaan om wel in samenwerking met de bloemencommissie gemeenteleden een bloemetje te brengen.  Daarbij zijn de afgelopen twee zondagen zelfs meerdere boeketten als groet van ons allen gegaan naar: Mevr. B. Miedema – Jongbloed Fam. Kuperus, ; Mevr. Ineke de Lange-Pronk en familie, ; De heer en mevrouw Rieks en Riemmy Timmerman, De familie Timmerman wil graag ook nog extra haar dank uitbrengen voor de ontvangen bloemen en daarnaast ook nog voor het ontvangen van een paaskaars en kaart via bezoekdame mevrouw Mies Koster.

Vanuit de wijkkerkenraad willen we hierbij ook extra benadrukken dat het erg fijn is dat allerlei vrijwilligers in onze gemeente omkijken naar gemeenteleden middels kaartjes en belletjes of bezoekjes op afstand. Hartverwarmend en dank voor alle steun voor en omzien naar elkaar!!

Wijkkerkenraad Huizum-Oost

Op het spoor van bevrijding

Op het spoor van bevrijding, Vrijheid toen, vrijheid nu. Met deze titel is een boekje uitgegeven. Dit boekje is het verslag van een speurtocht. Wat levert langdurig intensief optrekken met Dietrich Bonhoeffer op als je denkt aan vrijheid nu? Schilder, dichter, theatermaker, componist, songwriter, geleerde: ze vertellen er allemaal over. Tussendoor ook zorgeloze foto’s (omdat het goede leven nooit uit het oog verloren wordt) en citaten. De gedichten van Bonhoeffer, geschreven in de gevangenis, zijn het vertrekpunt. De Roos van Culemborg en de Protestantse Kerk in Nederland willen velen meenemen op deze tocht langs de 9e april (sterfdatum van Bonhoeffer 75 jaar geleden) en de bevrijdingsmaand 2020. Er zijn een aantal van deze boekjes ontvangen en gratis aan te vragen via Kees en Janny de Dreu, tel. 2801387, of mail: dreudec@gmail.com Uiteraard is een vrijwillige bijdrage in de kerkcollecte van harte welkom.

Wees waakzaam

In deze onzekere tijd waar we te maken hebben met mogelijke besmetting door het Coronavirus, werd ik geraakt door het Bijbelgedeelte uit Matteüs 25 met de gelijkenis van de 10 meisjes, die met hun olielampen de bruidegom tegemoet te gaan. Ook de veertigdagentijdkalender 2020 schenkt hier aandacht aan. Het is treffend hoeveel Bijbelgedeelten naadloos blijken te passen in het tijdsbeeld van nu, bijvoorbeeld in Exodus.

Het gebrandschilderde raam in het noordtransept van de St. Bonifatiuskerk in Leeuwarden (nr. 29) brengt dit mooi in beeld. Het raam is in 1916 geplaatst en is gemaakt door Frits Geuer (*1879 – †1961).

Eerst de gelijkenis volgens de NBG vertaling: “Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep: ‘Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet’. Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: ‘Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit’. De wijze meisjes antwoordden: ‘Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zij gingen met de bruidegom naar binnen voor het bruiloftsfeest waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: ‘Heer, heer, laat ons binnen!’ Maar hij antwoordde: ‘Ik ken jullie werkelijk niet.’ Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.” (Matteüs 25). In het boek Openbaring lezen we: “Ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam. Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan. Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een engel.” (Openbaring 21).

Laten we het raam eens nauwkeuriger bekijken. De poorten van de bruiloftszaal en het hemelse Jeruzalem zijn halverwege het raam uitgebeeld. Aan de ingang van de bruiloftszaal en de stad staat de bruidegom met aan zijn rechterhand het nieuwe Jeruzalem, ‘gereed als een bruid die zich voor haar man heeft getooid.’ Hier loopt de tekst van Openbaring over in de woorden van Matteüs over het Rijk der hemelen: ‘Dan zal het gaan als met de tien meisjes die op weg gingen de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas en vijf wijs.’ Wij zien hen op de voorgrond. De vijf dwaze meisjes zien we links van de bruidegom en de vijf wijze rechts. Laten we elkaar bemoedigen met de woorden uit deze Bijbelgedeelten en elkaar, helaas nu zonder de vieringen in de Oase, een gezegende tijd toewensen op weg naar Pinksteren.

A.K. Damstra

Slot herdenking 500 jaar Reformatie in Wittenberg

Met de avondzegen op de marktplaats in de Lutherstad Wittenberg kwam op 10 september 2017 de laatste dag van de wereldtentoonstelling Reformatie ten einde. Deze dag werd begonnen met een afsluitende kerkdienst in de open lucht op de marktplaats die door meer dan 2.000 mensen werd gevierd, waaronder ook wij. Margot Käßmann benadrukte in haar preek dat de reformatiezomer 2017 een signaal voor openbreken voor de kerk is. De wereldtentoonstelling Reformatie heeft veel stimulansen gegeven voor de vernieuwing van kerk en samenleving, zo verheugde de ambassadeur voor de Reformatie van de Raad van de Protestantse kerk in Duitsland (EKD) zich: “Angst voor veranderingen moet na deze zomer niemand meer hebben.” “2017 hebben we niet Duits-nationaal gevierd, maar internationaal, oecumenisch en gericht op de toekomst”, zo vatte zij de sinds 20 mei 16 weken lang durende wereldtentoonstelling samen: “in een tijd, waarin zovelen in Europa, in de Verenigde Staten en elders het nationalisme uit de mottenballen van de geschiedenis willen halen, zeggen wij: Nee! Wij zijn een kerk die boven nationale grenzen uitstijgt.”

Het laatste weekeinde van de wereldtentoonstelling Reformatie bracht nog eens veel bezoekers in de Lutherstad aan de Elbe. Totaal zijn er daarmee rond 500.000 kaarten verkocht sinds de opening van het eerste paviljoen in oktober 2016, zo vat zakelijk leider Ulrich Schneider samen: Combi-kaartjes voor de totale wereldtentoonstelling, tickets voor afzonderlijke delen van de openluchttentoonstelling zoals het asisi Panorama Luther 1517, de tentoonstelling Luther und Avantgarde, de bijbeltoren bij het centrale station of de 46 grote concerten op de weide bij het slot. Omdat grote delen van de wereldtentoonstelling Reformatie zonder ticket toegankelijk waren, moet voor de tijd tussen 20 mei en 10 september met een aanzienlijk groter bezoekersaantal gerekend worden dan het aantal in dat tijdvak verkochte kaarten.

De wereldtentoonstelling in de Lutherstad Wittenberg heeft ruimte geopend voor vragen, voor nieuw denken, voor spiritualiteit, zwijgen, kerkdiensten en debatten, verklaarde Margot Käßman in haar preek. Zoveel heeft de tijd op de plaats van Martin Luther aangetoond: “Dat waren ontmoetingen met mensen. Maar het waren ook ontmoetingen met God”. En zij weet: “Wie dat meegemaakt heeft, was bevlogen.” Wij hebben daar ook het een en ander van mogen meebeleven. Meer informatie is te vinden op www.r2017.org. De dienst is terug te vinden op www.zdf.de\suche.

Kees en Janny de Dreu, Leeuwarden Huizum-Oost

{gallery}wittenberg{/gallery}

Begroting Leeuwarden-Huizum 2017

Het college van kerkrentmeesters van Leeuwarden-Huizum maakt hierbij de voorlopig vastgestelde begroting 2017 bekend. Deze moet nog door de Algemene Kerkenraad worden goedgekeurd.

                        VERZAMELSTAAT VAN BEGROTE BATEN EN LASTEN      

 OMSCHRIJVING                                              BEGROTING     BEGROTING      REKENING 
   2017                  2016                 2015
   Baten    
 Opbrengsten uit bezittingen    126.050  124.850  122.796
Bijdragen gemeenteleden 222.500 239.000 241.405
Subsidies en overige bijdragen van derden            0           0           0
Totaal baten (a):  348.550 363.850 364.201
       
  Lasten      
Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 153.200 152.000 146.785
Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 24.500 23.000 18.183
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk   21.600 24.800 22.319
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 81.500 85.200 109.041
 Salarissen (koster, organist, e.d.) 70.100 77.150 71.419
Beheer en administratie,bankkosten en rente 52.700 51.500 44.260
Lasten overige eigendommen en inventarissen  30.550-   28.200-   29.967-
Totaal lasten (b): 373.050 385.450 382.040
Totaal baten (a) – lasten (b)         24.500- 21.600- 17.839-
       
  nadelig nadelig  nadelig

Toelichting

Voor het jaar 2017 wordt een begroting aangeboden met een nadelig resultaat van € 21.600,-. Door een afname van de baten en een lichte toename van de lasten is het begrote resultaat meer negatief dan voor het voorgaande jaar. Rekening houdend met de stabilisering van de kosten voor onderhoud gebouwen, zoals deze in deze begroting zijn verwerkt, valt dit nadelige resultaat op zich wat tegen.

Voor diegenen die de cijfers wat meer in detail willen bekijken is er de mogelijkheid de officiële begrotingen in te zien op het kerkelijk bureau aan de Julianalaan 38 op woensdag 30 november dan wel vrijdag 2 december 2016 ’s morgens van 09.00 tot 11.00 uur. Voor het maken van een afspraak op een ander tijdstip kan contact worden opgenomen onder 06 – 55 19 68 29 of 058 – 288 38 31.

Voor vragen over deze begroting kunt u contact opnemen met de penningmeester van het college van kerkrentmeesters, de heer C. de Dreu, Keizerskroon 151, Tel. 058-280 13 87, mail: dreudec@gmail.com

Vluchtelingen opvang Leeuwarden

Door oorlog en geweld ontvluchten steeds meer mensen hun land 
 
Noodgedwongen. Ook Leeuwarden neemt verantwoordelijkheid en organiseert noodopvang. In onze opvanglocatie komen vanaf 16 oktober 2015 zo’n 600 mensen. Er wordt gezorgd voor een bed, maaltijden en sanitaire voorzieningen. En men krijgt de rust om op verhaal te komen. Maar deze mensen hebben ook behoefte aan ontspanning, aan beweging, aan contact. 
 
Dit vraagt van ons allemaal menskracht, middelen en ideeën. Deze worden voor een deel ingevuld door professionele organisaties die nauw samenwerken. Maar ook particulieren, bedrijven en verenigingen WILLEN WAT DOEN. Om de aangeboden hulp op de gewenste plek te krijgen hebben de samenwerkende organisaties een platform opgericht, inclusief de website WEWILLENWATDOEN.NL.