Kindernevendienst en kinderoppas

 
De kindernevendienst is op de eerste en derde zondag van de maand. 
Gemeente zijn betekent ook aandacht voor kinderen en hun geloofsbeleving. De kindernevendienst in de Oase wil daar haar bijdrage aan leveren. Gedurende een deel van de kerkdienst vertellen we ook aan onze jongste kinderen de Bijbelverhalen en werken we vanuit het verhaal aan een verwerking veelal in de vorm van iets creatiefs. Waar het in essentie in het Bijbelverhaal om gaat krijgt dan ook nog vorm in een creatieve verwerking. Tevens sluiten we in onze verhalen en verwerking aan bij het leesrooster wat ook in de kerk gevolgd wordt.
Als we met de kinderen in de kerk terug komen vertellen we meestal nog iets over waar we met de kinderen over hebben gesproken en wat we gemaakt hebben. Dat geeft verbinding en op die manier voelen we ook dat er een brug is tussen de gemeente en de kindernevendienst.
Leiding van de kindernevendienst: Minke Koornstra en Anna Frouk Hoogsteen
 
 

Werkgroep toerusting

Wat doet de werkgroep Toerusting?
De werkgroep Toerusting Leeuwarden-Zuid bestaat uit enkele mensen uit Huizum-Oost en de RK parochie. Zij stellen, samen met de predikanten een programma op dat wordt meegenomen in de stadsbrede toerustingsgids die in september en januari wordt verspreid.
De informatie over het toerustingswerk in de stad is tevens te vinden op: www.geloveninleeuwarden.nl
De werkgroep bestaat uit:
Liesbeth van Asperen
Harry Berg
ds. Helmer le Cointre
Hinke Koelmans
ds. Douwe Posthuma
Hans Willems

Werkgroep Roemenië

Werkgroep Leeuwarden-Huizum helpt Roemenië (zie ook http://werkgroeplhhr.nl/)

roemenie

 

De werkgroep

Onder verantwoordelijkheid van de diaconie is de werkgroep opgericht om steun te verlenen in Roemenie. Zelfs na de toetreding van dit land tot de Europese Unie is er met name op het platteland nog een grote achterstand in vergelijking met ons rijke westen. Veel gezinnen lijden onder de armoede. De werkgroep verleent in schrijnende gevallen financiële en materiële steun.

Werkgebied

De werkgroep is actief in het westen van Roemenië en wel in Vaida en directe omgeving. Vaida is een klein dorp zonder voorzieningen. De bevolking leeft een beetje van de landbouw, is gepensioneerd of werkeloos. Zij die wel werk hebben, doen dat in de grote stad bijvoorbeeld Oradea. De jongeren trekken meestal weg.

Projecten

Er lopen lang durende projecten die door de werkgroep worden ondersteund. Genoemd kunnen worden het houtproject, waarmee een dertigtal arme gezinnen financieel in de gelegenheid wordt gesteld hout te kopen om de meestal strenge winters door te komen.

Oudergezinnen ontvangen bij de geboorte van een kind een babypakket en een geldbedrag om de eerste onkosten te kunnen betalen.

In schrijnende gevallen springt de werkgroep bij om het woonklimaat te verbeteren door bijvoorbeeld het herstel van een woonhuis mogelijk te maken. Ook heeft de werkgroep het mogelijk gemaakt dat een hartpatiënt de dringend noodzakelijke operatie kon ondergaan.

Ook participeert de werkgroep is een Warm Eten Project, waardoor oudere dorpsbewoners en jonge schoolkinderen regelmatig een warme maaltijd krijgen. De ouderen krijgen het thuisbezorgd en de kinderen eten in het kerkelijk centrum.

 

Giften

De werkgroep ontvangt graag giften voor haar humanitaire werk. Deze kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer 5154105 ten name van Werkgroep Roemenië Leeuwarden-Huizum, van Harinxmaplein 139 te Leeuwarden.

Bestuur

Het bestuur van de werkgroep bestaat momenteel uit 5 leden en uitbreiding zou mooi zijn. Mocht men interesse hebben om  onze gelederen te versterken dan kan men contact opnemen met de voorzitter, telefoon 058-2884434.

Nieuwsbrief

Twee maal per jaar geeft de werkgroep een nieuwsbrief uit om haar sponsoren op de hoogte te houden van de lopende en de nieuwe projecten. Van deze nieuwsbrief wordt voor nieuw geïnteresseerden een klein aantal op de leestafels van de kerken van de protestantse gemeente Leeuwarden-Huizum gelegd.

Zustergemeente

De Protestantse gemeente Leeuwarden-Huizum onderhoudt nauwe contacten met de Reformatorische gemeente (Parohia Reformata) in Vaida. Er vinden regelmatig uitwisselingen plaats in de vorm van bezoeken en kanselboodschappen.

Meer informatie op http://werkgroeplhhr.nl/

Diaconie

De Diaconie Leeuwarden-Huizum is de gezamenlijke diaconie van de Kurioswijk en de Oasewijk.

Het moderamen bestaat uit:
Annie Plantinga, voorzitter: g.plantinga@chello.nl; 058-2129832 (Kurios)
Goff Spoelstra, secretaris/tijdelijk voorzitter: gl.spoelstra@gmail.com; 058-2882508 (Oase)
Rieks Timmerman, penningmeester: rieks.timmerman@chello.nl; 058-2883117 (Oase)
Mirna van de Lageweg, lid Kurioswijk: h.vandelageweg1@telfort.nl; 058-2452287 (Kurioskerk)

Hieronder vindt u informatie over de commissies en aandachtsgebieden van de diaconie van Leeuwarden-Huizum.

1. HET GEMEENTEDIACONAAT:

De Diaconie Leeuwarden–Huizum organiseert een aantal activiteiten voor gemeenteleden:

De eerste zondag van de maand november is het Oogstdienst. De diakenen, met hulp van vele gemeenteleden, bezorgen bloemen bij gemeenteleden die ouder zijn dan 85 jaar of bij gemeenteleden die ziek zijn (geweest). 

In de derde week van december organiseert de Diaconie de Kerstbroodmaaltijd voor gemeenteleden vanaf 70 jaar van de twee wijken,  afwisselend in de Oase en in de Kurios. Er is samenzang, een korte overdenking, een koor of een muzikale groep zorgt voor muzikale ondersteuning. De bijeenkomst is een informeel en gezellig samenzijn in de Adventstijd. Informatie vindt u in Geandewei, Ruimte, Zondagsbrief (Oase) en Nieuwsbrief (Kurios).

In het voorjaar en rond kerst organiseert de Diaconie een gezellige middag voor gemeenteleden vanaf 70 jaar. Ook deze middag vindt in een van de twee kerken plaats. Ze staat los van een kerkelijke feestdag. Er wordt bijvoorbeeld een zanggroep uitgenodigd of een of meer gasten met andersoortig optreden. Het is bedoeld als een gezellig samenzijn. Informatie vindt u in Geandewei, Ruimte, Zondagsbrief (Oase) en Nieuwsbrief (Kurios).

Het gemeentediaconaat organiseert elke eerste woensdagochtend van de maand een koffieochtend en in de zomermaanden (als er geen Eetcafé is) twee keer in de maand (dan ook op de derde woensdagochtend).
Informatie: Janny de Dreu (058-2801387).

Via de diaconie kunnen ouderen op vakantie.
Het vervoer van en naar uw vakantie bestemming, wordt verzorgd door de Diaconie. Wilt u ook dit jaar genieten van een heerlijk onbezorgde vakantie, dan kunt u zich aanmelden bij: Mirna van de Lageweg tel. 058-2542287 (Kurios); Seppie Elgersma tel. 058-2881380 (Oase).

De Diaconie kan ook mensen helpen die in financiële moeilijkheden zijn geraakt. Bijvoorbeeld met een lening of een gift. Natuurlijk waken we over uw privacy. Info: Rieks Timmerman (058-2883117)

2. ZENDING, WERELDDIACONAAT EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING.

Drie keer per jaar collecteren de diakenen voor een Z.W.O.-doel. Hierbij vraagt de Diaconie speciaal aandacht voor onze medemens verder bij ons vandaan. Een voorbeeld is een project van de presbyteriaanse kerk in Uganda.
Naast deze collectes zijn er ook geregeld extra collectes voor Werelddiaconaat, voor Binnenlands Diaconaat en voor Zending. 

3. HET VAKANTIEHUISJE IN EXLOO.

De Diaconie beheert en onderhoudt een vakantiehuisje in Exloo. Gemeenteleden, maar ook anderen met een smalle beurs, kunnen het huisje reserveren. Dat kan gedurende het gehele jaar; dus niet alleen in de zomermaanden. Voor informatie kunt u contact opnemen met Rieks Timmerman (058-2883117).

4. HET DIACONAAL PLATFORM LEEUWARDEN.

In december 2011 is het Diaconaal Platform Leeuwarden opgericht. Dit platform dient als springplank voor activiteiten van de diaconieën van verschillende kerken in Leeuwarden. Doel van het Diaconaal Platform is mensen in onze stad te helpen die financieel, rechtspositioneel of anderszins in moeilijkheden zitten. Het Platform heeft een aantal coaches die deze mensen bij proberen te staan. Wilt u meer weten over het Platform, dan kunt u contact opnemen met Rieks Timmerman (058-2883117).

5. DE KERKRADIO.

De twee kerken in onze wijk zijn verbonden met de kerkradio. Bent u niet meer zo mobiel om een van de kerkdiensten te bezoeken, dan kunt u een kastje thuis krijgen waarmee u op zondagen rechtstreeks de diensten kunt beluisteren. Contactpersoon is Rieks Timmerman (058-2883117).

6. HET COLLECTEROOSTER EN TWEE AANDACHTSGEBIEDEN HIERBIJ.

Elk jaar stelt de Diaconie in november voor het jaar erna een collecterooster vast. 
In de diensten van onze kerkelijke gemeente houden we twee collectes: een voor een diaconaal doel en een voor de instandhouding van de kerkelijke eredienst. In Geandewei en op de Zondagsbrieven worden de doelen van speciale collectes vermeld.

7. HET EETCAFE

Elke derde woensdag van de maand is in de Oase het Eetcafé. Als u niet alleen wilt eten, of de gezelligheid van de groep wilt meemaken, dan kunt u komen eten. De kosten bedragen € 5,- per keer. Om 17.30 uur is de inloop (u kunt dan een drankje krijgen). Om 18.00 uur wordt de maaltijd geserveerd. Na afloop zingen we een aantal liederen. Omstreeks 20.00 uur gaat een ieder weer naar huis.
Voor meer informatie en opgave: Bouwe van der Zee (058-2881704) of Miljenko Braam (058-2889989)

8. HET AANLOOPHUIS

De gezamenlijke kerken in Leeuwarden hebben aan de Bagijnestraat 36 in de Leeuwarder binnenstad het Aanloophuis. Dak- en thuislozen kunnen hier in het weekeinde terecht. Het Aanloophuis wordt door een groep vrijwilligers gerund.
Voor informatie kunt u terecht op de website van het huis: www.aanloophuisleeuwarden.nl.
Voor Leeuwarden-Huizum zit Wim Wiebenga in het bestuur (058-2572306)

9. STICHTING AMURANG

De Diaconie steunt via de Stichting Amurang van de Leeuwarder Ritsko van Vliet sinds 2015 twee studentes in Indonesië, Christy Mogal, die theologie studeert aan een christelijke faculteit, en Lidya Sondankh, die verpleegkunde studeert. Ze hopen over een jaar af te studeren.

Christy Mogot

PROJECTEN IN VAIDA, ROEMENIË

 1. Het warmetenproject. Kinderen en ouderen die niet dagelijks een warme maaltijd krijgen, wordt dagelijks een maaltijd verstrekt
 2. Medicijnen. Die zijn in Roemenië heel duur. De Diaconie koopt hier goedkoop medicijnen in (voornamelijk pijnstillers) en stuurt ze naar Vaida
 3. Happy Baby Service. Een pakket met babyspullen en een bedrag voor onkosten gaat naar gezinnen die een baby hebben gekregen
 4. Reisgeld voor kinderen die moeten reizen om naar het voortgezet onderwijs gaan
 5. Een arm gezin wordt de winter doorgeholpen
 6. Het rampenfonds. Er wordt geld gereserveerd voor onvoorziene omstandigheden.

Contactpersoon: Goff Spoelstra (zie boven)

11. Onder de Diaconie Leeuwarden-Huizum valt een min of meer zelfstandig opererende werkgroep:

De Werkgroep Malawi steunt het ziekenhuis van Mulanje in Malawi (Afrika).
Ze organiseert jaarlijks (in 2018 op 10 maart, vanaf 9.30 uur) een bazaar in de Kurioskerk en vrijwilligers halen elke maand het oudpapier op in de wijken: Aldlân, Wielenpôle en Huizum-dorp. 
De opbrengsten van de werkgroep Malawi gaan vooral naar de aankoop, het transport en het uitdelen van medicijnen in het ziekenhuis.

TEN SLOTTE

Bij zowel de Kurios als de Oase kunt u houdbare producten inleveren voor de Voedselbank Leeuwarden.
Voorbeelden: rijst, macaroni, spaghetti; mixkruiden voor bami, nasi, macaroni, spaghetti; zoet broodbeleg, suiker, houdbare melk, houdbare koffiemelk, soep, koffie, thee, vlees in blik, groenten in blik, bakboter, margarine.

Ook kunt u plastic doppen, cartridges, ansichtkaarten en postzegels achter in de kerk deponeren. Ook dat lever geld op!

Wilt u de diaconie steunen of een bepaalde activiteit steunen? NL 31 INGB 0000 8493 76 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden-Huizum in Leeuwarden.
ANBI (Hier vindt u relevante gegevens voor uw belastingaangifte als u een gift aan de diaconie heeft gedaan)
Jaarrekening 2016

Wilt u meer weten over de activiteiten en aandachtsgebieden van de diakenen uit Leeuwarden-Huizum, dan kunt u contact opnemen met een lid van het Moderamen (zie boven).

Vacatures

heading_vacatures

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque lacinia consequat felis, quis rhoncus turpis egestas eget. Nulla sodales tempus massa et consequat. Donec eget velit risus, non consectetur dolor. Donec neque urna, euismod ac iaculis vel, dignissim ut neque. Sed congue porttitor pretium. In ac velit velit. Proin erat ipsum, laoreet ut laoreet id, malesuada eu mauris. In hac habitasse platea dictumst. Aenean a ante quam. Morbi pellentesque semper augue nec auctor. Donec malesuada scelerisque mattis. Cras suscipit feugiat eros id dapibus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Quisque elementum, lacus eget euismod rutrum, felis ante aliquam sem, vel elementum eros libero et ligula. Vestibulum non arcu sed magna gravida auctor id sit amet orci. Praesent sodales bibendum tellus id iaculis. Phasellus dapibus porttitor arcu, nec feugiat dolor euismod sed. Duis eu nisi ut ante tincidunt viverra.

Duis placerat, metus sit amet feugiat vehicula, odio ipsum volutpat est, vel ornare erat tortor sit amet turpis. Aliquam elementum elit et lacus posuere ut scelerisque lorem ultricies. Vestibulum in enim sed odio fringilla consequat vel et turpis. Donec velit nulla, lacinia ut vulputate sit amet, bibendum sed felis. Nullam rutrum ultricies dolor sed elementum. Praesent faucibus placerat tortor, in fermentum eros mollis eu. Mauris ut nibh id purus semper imperdiet. Donec non augue et quam elementum venenatis non a urna. In dictum dolor vel ante sagittis elementum sollicitudin mi dignissim. Nulla tincidunt mauris in orci consectetur tempus. Fusce accumsan, diam eu consectetur aliquam, diam augue interdum tortor, at tempus felis est quis lorem. Cras nec iaculis lorem. Nam arcu augue, rutrum vel imperdiet non, tempor sed enim. Proin nec feugiat tellus.

Identiteit

heading_identiteit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque lacinia consequat felis, quis rhoncus turpis egestas eget. Nulla sodales tempus massa et consequat. Donec eget velit risus, non consectetur dolor. Donec neque urna, euismod ac iaculis vel, dignissim ut neque. Sed congue porttitor pretium. In ac velit velit. Proin erat ipsum, laoreet ut laoreet id, malesuada eu mauris. In hac habitasse platea dictumst. Aenean a ante quam. Morbi pellentesque semper augue nec auctor. Donec malesuada scelerisque mattis. Cras suscipit feugiat eros id dapibus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Quisque elementum, lacus eget euismod rutrum, felis ante aliquam sem, vel elementum eros libero et ligula. Vestibulum non arcu sed magna gravida auctor id sit amet orci. Praesent sodales bibendum tellus id iaculis. Phasellus dapibus porttitor arcu, nec feugiat dolor euismod sed. Duis eu nisi ut ante tincidunt viverra.

Duis placerat, metus sit amet feugiat vehicula, odio ipsum volutpat est, vel ornare erat tortor sit amet turpis. Aliquam elementum elit et lacus posuere ut scelerisque lorem ultricies. Vestibulum in enim sed odio fringilla consequat vel et turpis. Donec velit nulla, lacinia ut vulputate sit amet, bibendum sed felis. Nullam rutrum ultricies dolor sed elementum. Praesent faucibus placerat tortor, in fermentum eros mollis eu. Mauris ut nibh id purus semper imperdiet. Donec non augue et quam elementum venenatis non a urna. In dictum dolor vel ante sagittis elementum sollicitudin mi dignissim. Nulla tincidunt mauris in orci consectetur tempus. Fusce accumsan, diam eu consectetur aliquam, diam augue interdum tortor, at tempus felis est quis lorem. Cras nec iaculis lorem. Nam arcu augue, rutrum vel imperdiet non, tempor sed enim. Proin nec feugiat tellus.

Geschiedenis

heading_geschiedenis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque lacinia consequat felis, quis rhoncus turpis egestas eget. Nulla sodales tempus massa et consequat. Donec eget velit risus, non consectetur dolor. Donec neque urna, euismod ac iaculis vel, dignissim ut neque. Sed congue porttitor pretium. In ac velit velit. Proin erat ipsum, laoreet ut laoreet id, malesuada eu mauris. In hac habitasse platea dictumst. Aenean a ante quam. Morbi pellentesque semper augue nec auctor. Donec malesuada scelerisque mattis. Cras suscipit feugiat eros id dapibus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Quisque elementum, lacus eget euismod rutrum, felis ante aliquam sem, vel elementum eros libero et ligula. Vestibulum non arcu sed magna gravida auctor id sit amet orci. Praesent sodales bibendum tellus id iaculis. Phasellus dapibus porttitor arcu, nec feugiat dolor euismod sed. Duis eu nisi ut ante tincidunt viverra.

Duis placerat, metus sit amet feugiat vehicula, odio ipsum volutpat est, vel ornare erat tortor sit amet turpis. Aliquam elementum elit et lacus posuere ut scelerisque lorem ultricies. Vestibulum in enim sed odio fringilla consequat vel et turpis. Donec velit nulla, lacinia ut vulputate sit amet, bibendum sed felis. Nullam rutrum ultricies dolor sed elementum. Praesent faucibus placerat tortor, in fermentum eros mollis eu. Mauris ut nibh id purus semper imperdiet. Donec non augue et quam elementum venenatis non a urna. In dictum dolor vel ante sagittis elementum sollicitudin mi dignissim. Nulla tincidunt mauris in orci consectetur tempus. Fusce accumsan, diam eu consectetur aliquam, diam augue interdum tortor, at tempus felis est quis lorem. Cras nec iaculis lorem. Nam arcu augue, rutrum vel imperdiet non, tempor sed enim. Proin nec feugiat tellus.

Communicatie

heading_communicatie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque lacinia consequat felis, quis rhoncus turpis egestas eget. Nulla sodales tempus massa et consequat. Donec eget velit risus, non consectetur dolor. Donec neque urna, euismod ac iaculis vel, dignissim ut neque. Sed congue porttitor pretium. In ac velit velit. Proin erat ipsum, laoreet ut laoreet id, malesuada eu mauris. In hac habitasse platea dictumst. Aenean a ante quam. Morbi pellentesque semper augue nec auctor. Donec malesuada scelerisque mattis. Cras suscipit feugiat eros id dapibus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Quisque elementum, lacus eget euismod rutrum, felis ante aliquam sem, vel elementum eros libero et ligula. Vestibulum non arcu sed magna gravida auctor id sit amet orci. Praesent sodales bibendum tellus id iaculis. Phasellus dapibus porttitor arcu, nec feugiat dolor euismod sed. Duis eu nisi ut ante tincidunt viverra.

Duis placerat, metus sit amet feugiat vehicula, odio ipsum volutpat est, vel ornare erat tortor sit amet turpis. Aliquam elementum elit et lacus posuere ut scelerisque lorem ultricies. Vestibulum in enim sed odio fringilla consequat vel et turpis. Donec velit nulla, lacinia ut vulputate sit amet, bibendum sed felis. Nullam rutrum ultricies dolor sed elementum. Praesent faucibus placerat tortor, in fermentum eros mollis eu. Mauris ut nibh id purus semper imperdiet. Donec non augue et quam elementum venenatis non a urna. In dictum dolor vel ante sagittis elementum sollicitudin mi dignissim. Nulla tincidunt mauris in orci consectetur tempus. Fusce accumsan, diam eu consectetur aliquam, diam augue interdum tortor, at tempus felis est quis lorem. Cras nec iaculis lorem. Nam arcu augue, rutrum vel imperdiet non, tempor sed enim. Proin nec feugiat tellus.

Identiteit

Wie zijn wij?

De Protestantse Wijkgemeente Leeuwarden-Huizum-Oost

wil een Christelijke gemeenschap zijn die:

 

 • Open staat voor ieder die zoekt naar zin, geloof, hoop en liefde en daarom
 • ruimte schept voor veelkleurigheid,
 • Oecumenisch is ingesteld en dus
 • zich oefent in ontmoeting en dialoog, ook met anders gelovigen;
 • gericht wil werken aan behoud van de schepping, gerechtigheid en vrede en daartoe
 • concrete projecten steunt en activiteiten ontplooit (zie elders op de site);
 • zich wil oefenen in vrij worden voor God, jezelf en de ander en daarom
 • veel aandacht besteedt aan de liturgische viering van de bevrijdende liefde van God.

 

Versie 15 september 2010

Download de plaatselijke regeling

Geschiedenis

De Protestantse Wijkgemeente Huizum ontstond op 1 januari 2006 door de vereniging van de Gereformeerde Kerk te Leeuwarden-Huizum en de Hervormde Gemeente van Leeuwarden-Huizum. Vanaf medio mei 2009 kent de gemeente twee wijkgemeenten, met als begrenzing de Oostergoweg, elk met een eigen kerkgebouw en predikant(en). De kerkdiensten van Huizum-Oost worden in de Oase (aan de Weideflora) gevierd.

Binnen de geografische grenzen van de wijk Huizum-Oost bevinden zich twee kerkgebouwen, en wel de Dorpskerk en de Oase. Als je de geschiedenis van beide gebouwen bekijkt, bestaat er nogal wat verschil. De uit de Middeleeuwen stammende Dorpskerk is dan ook heel wat ouder dan de 20e-eeuwse Oase. Over beide kerkgebouwen hierbij een stukje geschiedenis.

Oase

De geschiedenis van het kerkgebouw de Oase is zoals gezegd heel wat korter dan die van de Dorpskerk. Voor 2006 was de Oase een kerkgebouw van de Gereformeerde kerk Leeuwarden-Huizum. Op 19 september 1976 werd na een lange periode van voorbereiding het kerkelijk centrum Oase officieel in gebruik genomen.

Reeds in de jaren zestig waren er plannen voor de bouw van een kerk of kerkelijk centrum in de nieuwe wijk Aldlân. In eerste instantie heette de nieuwe wijk in opbouw Borniawijk en werd er gekerkt in de Schranskerk. De naam voor deze wijk was wel logisch als je bedenkt, dat ook de Borniastraat met de straten eromheen tot de wijk behoorde. Het was de bedoeling dat Goutum bij de Schranskerk zou blijven. Maar de wijkgemeente groeide bij de verdere huizenbouw snel en er was een nieuwe indeling nodig. Bij die indeling ontstond de wijk Aldlân-Goutum met kerkcentrum Oase en bleef de Borniastraat met omgeving bij de Schranswijk. Met Goutum en het kader dat daar woonde, beleefde de nieuwe wijk een periode van opbouw en bloei. Het was dan ook een flinke aderlating, toen Goutum in 1995 afscheid nam van de Oase.

Het in die tijd op gang gekomen overleg met de Hervormde Gemeente van Huizum, de Rooms-Katholieke Parochie, de Vrije Evangelische Gemeente en de Baptistengemeente liep jammer genoeg op niets uit. Daarna werden er met de eerste twee kerkgenootschappen gesprekken gevoerd over een op te richten wijkcentrum in Aldlân-Oost. Dit wijkcentrum zou het algemeen welzijn van de gehele nieuwe stadswijk moeten dienen, en daarnaast de kerken ruimte bieden. Gereformeerd Huizum wilde in een dergelijk centrum wel vergaderruimte, maar koos uiteindelijk wat de kerkdiensten betreft voor een eigen kerkgebouw. Nog weer later kwam er een aanbod van de Hervormde Gemeente om mee te doen aan al opgezette plannen. De trein reed echter al, de gereformeerden hadden reeds een tijdpad voor eigen voornemens uitgestippeld. Overigens zijn de plannen voor een dergelijk wijkcentrum niet gerealiseerd. Later werd dit vanuit de burgerlijke gemeente aangepakt en ontstond uiteindelijk wijkcentrum De Frosk.

Naam

De naam van het nieuwe kerkelijk centrum is niet, zoals vaak gebruikelijk is, het resultaat van een wedstrijd. Het was de architect, Jan van der Plas uit Purmerend, die verantwoordelijk was voor de zo treffend gekozen naam. Hij diende zijn plan namelijk in onder de naam Oase.

De Deputaten Kerkopbouw van het Landelijk Dienstencentrum adviseerden positief over het nut en het financieel verantwoord zijn van een nieuw kerkelijk centrum. Ze gaven evenwel meteen ook de raad om te kiezen voor een multifunctioneel gebouw, een gebouw dat voor meerdere doeleinden geschikt was. Dat dit laatste gelukt is, valt af te lezen aan de diverse activiteiten die in de loop van de tijd in de Oase zijn gehouden. De daar gehouden vogeltentoonstellingen zijn daarvan een duidelijk voorbeeld, maar ook de hindoestaanse bruiloft die in de Oase werd gehouden en de Leeuwarder Courant haalde.

Financiën en gebouw

Er moest hard worden gewerkt om de financiën voor dit bouwproject rond te krijgen. Zo werden er certificaten uitgegeven in het kader van een actie om gelden bijeen te brengen.

Daarnaast waren de vrouwen van heel gereformeerd Huizum zeer actief. Zij verkochten tegeltjes met daarop diverse teksten, o.a. een gedicht van Nel Benschop. Met de netto tienduizend gulden die de actie opbracht, stond Huizum in heel Nederland aan de top! Voor de Oase trouwens een mooie ‘ynstruier’.

Architectenburo Jan Plan B.V. te Purmerend kreeg de opdracht een ontwerp te maken voor het kerkelijk centrum. Het ontwerp Oase van architect Van der Plas van dit bureau werd aangenomen. Toch heeft het vanaf het begin voor veel discussie gezorgd. Zo hebben er plannen bestaan om het gebouw in zijn geheel om te draaien. Aardig te zien is hoe op de bouwtekening de hoek van de kerkzaal waar nu zitjes zijn gecreëerd, oorspronkelijk als ontmoetingshal was bedoeld. Die bouwtekening is te vinden in een van de drie bouwkranten, waarmee de gemeente goed op de hoogte werd gehouden.

Het interieur van de Oase momenteel is het resultaat van een vernieuwing onder leiding van gemeentelid en architect Sándor Weerstra. Daarbij heeft het liturgisch centrum een nieuw aanzien gekregen. Daarnaast zijn sinds de sluiting van de Schranskerk de stoelen uit deze kerk in de Oase terechtgekomen. Stoelen dus, en geen banken, zoals dit vanaf het begin het geval is geweest, waardoor de opstelling flexibel is. Zo kan er in een kring gezeten worden, maar ook in de klassieke opstelling richting preekstoel.

Aan de Gereformeerde wijkgemeente De Oase waren drie predikanten verbonden, achtereenvolgens ds. S. Tiemersma, ds. R. de Vries en ds. H. A. Klijn.

Bron: 25 jaar Oase in de woestijn, Jant van der Weg e.a., sept. 2001.

Na de fusie en de reorganisatie heeft de wijkgemeente Huizum-Oost als wijkpredikant Ds. D.G. Posthuma, terwijl ds. W.H. le Cointre en de kerkelijk werkers Anja Bakker en Corry Tigchelaar, elk met hun eigen taak, voor ondersteuning zorgen.

Dorpskerk Huizum

De Dorpskerk, gebouwd als parochiekerk voor de bewoners van Huizum, was gewijd aan Sint Johannes de Doper en vormt nu nog het centrale punt van de wijk Huizum-Dorp.

Vermoedelijk is de kerk eind 12e-begin 13e eeuw gebouwd. Het gebruik van grote bakstenen en tufsteen wijst op deze periode. Ook is dit de periode waarin men overging van de romaanse bouwstijl naar de gotische bouwstijl. In de toren vind je de rondbogige galmgaten (romaans) en in de kerk de spitsbogige vensters (gotisch).

Aan de bouwstijl van de 13e eeuwse toren kun je zien dat de kerk niet bij een klooster behoorde (de kerk heeft een stompe toren met aan beide zijden een schuin aflopend dak) en dat hij gewijd was aan een mannelijk patroon (de uitsteeksels op de hoeken aan de bovenkant van het muurwerk). In de toren hangen twee klokken resp uit 1529 en uit 1582. Op de eerste klok staat “Jezus, Maria, Johannes – Rhuardus de Vouw – me fecit dm MCCCCCXXIC”. Op de tweede klok staan de namen van de schenkers en hun familiewapens: “Sijbrant van Cammingha, Epo Douwma, Hessel van Feijtsma hovelingen tot Huisum, Thomas Both me fecit 1582”. De klokken zijn in de tweede wereldoorlog naar Duitsland gebracht, maar gelukkig ongeschonden teruggevonden.

Na de Reformatie is de kerk in Protestantse handen overgegaan. Als u de kerk binnen komt vindt u een 17e eeuwse Protestantse kerkinrichting. De beelden zijn verdwenen, maar als u goed kijkt vindt u nog enkele verwijzingen naar het Rooms-Katholieke verleden.

– Het houten tongewelf in de kerk is versierd met gebeeldhouwde rozetten die de lijdensgeschiedenis van Christus uitbeelden. Hier is de Beeldenstorm van 1580 kennelijk aan voorbij gegaan.

– Op de eikenhouten preekstoel, de enige preekstoel in Friesland daterend van vóór de reformatie, vindt u een tekst uit de Vulgaat (de officiële Bijbelvertaling van de Rooms Katholieke Kerk) ontleend aan Jesaja 58 vers 1. De preekstoel is één van de zeldzame achtkantige exemplaren in dit gewest. Het doophek is van ca 1600.

– Tegenover de preekstoel staan drie overhuifde herenbanken. De banken zijn waarschijnlijk uit de 16e en 17e eeuw. De oudste bank heeft gotische briefpanelen die vrij zeldzaam zijn in Friesland. Van wie de banken geweest zijn is niet helemaal duidelijk, in ieder geval behoorden zij aan welgestelde kerkleden. In de archieven wordt gesproken over de “Abbingha Banken”. Uiteindelijk kreeg de familie van Sloterdijck de banken in haar bezit.

– Het orgel was waarschijnlijk in de rooms-katholieke periode van de kerk al aanwezig. Het is diverse keren gerestaureerd waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van de oude materialen. In 1849 is het orgel uitgebreid door de firma Van Dam. Het orgel wordt dan ook als een Van Dam orgel gezien.

– Vroeger kon men in de kerk begraven worden, maar onder koning Willem I werd dit in 1829 definitief verboden. In het koorgedeelte van de kerk waar het altaar stond waren de duurste graven. Men hoopte dat de heiligheid van deze plaats op de overledenen zou afstralen. Hier vinden we o.a. de zerk van Dowe Powels, oud pastoor van Huizum, die op 17 juni 1574 is gestorven. Naast hem zijn drie predikanten begraven. Daar dichtbij vinden we ook de zerken van Epo van Douwma en van Hessel van Feijtsma (de schenkers van de klok). Onder de vloer zijn vier grafkelders gevonden. Eén daarvan was van de familie Cammingha. Op een bord in het koor staan de predikanten vermeld die in de afgelopen eeuwen de Dorpskerkgemeente hebben gediend.

U ziet het, al acht eeuwen staat de Dorpskerk in Huizum. Al die jaren is de kerk getuige geweest van het geloof in God.

Bronnen:

– Het oranje boekje

– Geschiedkundige bijzonderheden betrekkelijk den Dorpe Huizum bijeengebragt en bewerkt door wijlen Herm. Wesselius, Predikant te Huizum. Uit de kerkelijke archieven opgemaakt 1803

– Internet

– Uittreksel “ De Huizumer Dorpskerk” mw. A. Oosterbaan

De website van Huizum-West : www.kerkhuizumwest.nl