Profielschets voor de predikant van de wijkgemeente Huizum-Oost

Deze profielschets vermeldt de gewenste karakteristieken van de te beroepen predikant en geeft een beeld van de huidige organisatie in de wijkgemeente.  

Predikant

Gevraagd wordt een predikant m/v die:

       werkzaam is voor 0,8 fte (0,5 + 0,3 fte) gedurende 8 jaar.

●       zich aangetrokken voelt door het ‘open Bijbels’ profiel van de wijkgemeente.

       het pastoraat in de wijkgemeente hoge prioriteit geeft.

●       goed weet samen te werken met wijkkerkenraad en werkgroepen.

       contacten in  en buiten de wijkgemeente weet te leggen en te onderhouden.

●       de Bijbelse boodschap vertaalt naar het leven waarin wij staan.

●       op zondag de aanwezigen door de preek weet te inspireren.

●       open staat voor nieuwe elementen in de liturgie.

●       kerkmuziek een ruime plaats geeft in de vieringen.

●       jongeren weet te stimuleren en te binden.

●       open staat voor de Friese taal.

Profiel wijkgemeente

De wijkgemeente Huizum-Oost maakt deel uit van de Protestantse gemeente Leeuwarden-Huizum, die ook de wijkgemeente Huizum-West omvat. De gemeente-indeling is in 2010 tot stand gekomen.

Het profiel van onze wijkgemeente is samen te vatten als ‘Conciliair-oecumenisch-liturgisch’ of kortweg ‘Open Bijbels’

Bij het conciliair profiel gaat het om de kerk als zoekgemeenschap. Bij dit conciliaire aspect is sprake van een open en plurale, veelkleurige leefgemeenschap met volop ruimte voor communicatie en dialoog. Er is een veelheid aan geloofsuitingen, zoals ook de bijbel een verzameling is van zeer uiteenlopende geloofsgetuigenissen.

Bij het oecumenisch profiel is de kerk er voor anderen, voor de wereld, gericht op heelheid, gerechtigheid en vrede. Kernwoorden zijn: openheid, vrijheid, dienstbaarheid en solidariteit.

In het liturgisch profiel staat de viering centraal. De werkwoorden vieren-leren-delen-dienen-besturen zijn nadrukkelijk met elkaar verbonden, maar wel in deze volgorde.

De wijkgemeente Huizum-Oost kenmerkt zich naast de eerder genoemde zaken door de inzet van veel vrijwilligers. In onze wijkgemeente is naast de geloofsbeleving het naar elkaar omzien erg belangrijk. Het gemeentezijn is het samen beleven. De trouwe opkomst bij de kerkdiensten en andere activiteiten laten een sterke binding en verantwoordelijkheidsgevoel zien. We zoeken een predikant, die kan verbinden en goed kan samenwerken met betrokken wijkgemeenteleden en daarnaast oog heeft voor een goede en professionele communicatie, heldere lijnen en verbindend werken tussen de verschillende actieve groepen in de wijkgemeente. We verwachten van de predikant dat hij/zij op zoek gaat naar mogelijkheden voor eigentijdse inspirerende initiatieven en verbinding weet te leggen vanuit het geloof met wat in de samenleving leeft en bovendien ook oog heeft voor samenwerkingsmogelijkheden binnen de PKN gemeente Leeuwarden-Huizum of samenwerking met de ons omringende gemeentes.

Uitgaande van het profiel wil onze wijkgemeente ‘Kerk in de wijk’ zijn.

Kerkgebouw

Het kerkgebouw “Oase” is gelegen aan de Weideflora 142 in de stadswijk Aldlân. Daar vinden onze wekelijkse erediensten en de overige kerkelijke activiteiten plaats. Het gebouw heeft een ruime kerkzaal, een moderne grote zaal benevens drie kleine zalen.

Erediensten

De wijkgemeente komt zondags om 9.30 uur in de “Oase” bijeen. Dit samenkomen is voor de wijkgemeenteleden een belangrijk treffen. Dat geldt niet alleen voor het  brengen van en luisteren naar het Woord, maar ook als ontmoeting van de wijkgemeenteleden onderling. Waarde wordt gehecht aan de verwelkoming in de hal door de predikant. Bij het binnengaan van de kerkzaal wordt de zondagsbrief met daarin opgenomen de liturgie, de kerkelijke activiteiten en het wel en wee uitgereikt. Er wordt een liturgie gebruikt, waarin voor de dienst van de Schriften een belangrijke rol weggelegd is voor de lector.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid de predikant en de dienstdoende ouderling in de hal de hand te drukken.

Na de kerkdienst kan in de Vijverzaal koffie of thee worden gedronken.

De intentie is om eenmaal in de twee maanden het Heilig Avondmaal te vieren. Dit wordt een week van te voren in de dienst afgekondigd. Het Heilig Avondmaal wordt lopend gehouden. Zij die dit niet kunnen, krijgen brood en wijn of druivensap gebracht.

Kerkmuziek

De wijkgemeente hecht grote waarde aan kerkmuziek. Daarvoor beschikt zij over drie organisten, die allen volgens een rooster de diensten begeleiden. De visie is vastgelegd in het Beleidsplan Kerkmuziek.

Er wordt gebruik gemaakt van het nieuwe Liedboek voor de Kerken, maar zo nodig wordt ook uit andere bundels gezongen.

Toerusting en Vorming

Om inhoud te geven aan vorming en toerusting geeft de predikant leiding aan gespreksgroepen, die meestal per wijk (sectie) worden gehouden. Ook worden wijkgemeenteleden af en toe betrokken bij de voorbereiding van een eredienst. Daarnaast is er de werkgroep ‘Toerusting’, die bestaat uit leden van onze wijkgemeente en van de PKN gemeente Goutum en die regelmatig thema-avonden organiseert.

Organisatie en beleid.

Het beleid van de wijkgemeente ten aanzien van verschillende zaken is vastgelegd in het Beleidsplan, zoals onze visie op de wijkgemeente en de rol van de kerkmuziek.

De praktische kant, zoals de werkwijze van de wijkkerkenraad, is vastgelegd in de Plaatselijke Regeling. Voor advies aan de wijkkerkenraad zijn werkgroepen in het leven geroepen.

●  Wijkindeling

De wijkgemeente is opgedeeld in 12 wijken (secties) die, afgezien van vacatures, worden verzorgd door een ouderling, een diaken en wijkbezoekers.

●  Gemeenteopbouw

De gemeenteopbouw behoort ook tot de taken van de predikant. De contacten met de basisscholen in de wijk en de jongeren in de wijkgemeente zijn dan ook erg belangrijk.

●  Werkgroepen

Voor advies aan de wijkkerkenraad en voor de uitvoering van bepaalde taken zijn een aantal werkgroepen actief.

•   De werkgroep ‘Mozaïek’ richt zich op de organisatie van de wijkstructuur in het licht van te verwachten ontwikkelingen.

•   De werkgroep ‘Pastoraat’ adviseert de predikant en wijkkerkenraad over de invulling van het pastoraat.

•   De werkgroep ‘Bloemendienst’ zorgt voor de coördinatie en de bezorging van bloemen bij in aanmerking komende wijkgemeenteleden en verzorgt de bloemen in de kerkdienst. Bij bijzondere diensten verzorgt het de liturgische bloemschikking.

•   De werkgroep ‘Kindernevendienst’ realiseert de nevendienst voor de jongste wijkgemeenteleden tijdens de kerkdiensten.

•   De werkgroep ‘Meditatie’ is actief voor de Adventsperiode en voor de Veertigdagentijd.

●  Wijkavonden

Twee maal per jaar (voorjaar en herfst) wordt een wijkavond gehouden na afloop van de vesper in het kader van de Bid-/Dankdag voor gewas en arbeid. De wijkgemeente wordt dan geïnformeerd over de recente ontwikkelingen. Inspraak wordt als belangrijk uitgangspunt bij het beleid van de wijkkerkenraad gehanteerd.

Rapportage en Communicatie

  Rapportage

De predikant brengt in de vergaderingen van de wijkkerkenraad verslag uit van zijn/haar pastorale activiteiten.

●  Communicatie

Voor de berichtgeving aan de wijkgemeente wordt gebruik gemaakt van het kerkblad “Geandewei”. Daarnaast beschikt de wijkgemeente over het blad “Ruimte”, dat periodiek (7 maal per jaar) bij de leden wordt bezorgd en dat ook digitaal kan worden gelezen. Verder heeft de wijkgemeente een eigen website.

Pastoraat

Het pastoraat vormt een belangrijke factor in het werk van de predikant. De wijkgemeenteleden hechten grote waarde aan de betrokkenheid van de predikant bij hun (geestelijk) welzijn. De predikant wordt hierin ook gesteund door de werkgroep ‘Pastoraat’, de wijkouderlingen en de wijkbezoekers.

●  Catechese

De wijkgemeente streeft ernaar jongeren in de leeftijdsgroep van 12 tot 18 jaar te motiveren om deel te nemen aan catechisatie met als mogelijk vervolg deelname aan de belijdeniscatechisatie.

Diaconale activiteiten

Er worden verschillende diaconale activiteiten ontplooid, deels door het College van Diakenen (CvD) en deels door de eigen wijkdiakenen.

●  Koffieochtenden

Omdat onze wijkgemeente ‘Kerk in de wijk’ wil zijn, wordt regelmatig op woensdag in de Oase een koffieochtend georganiseerd.

 ● Eetcafé

Maandelijks wordt vanuit het CvD in de Oase het Eetcafé gehouden.

●  Aanloophuis

Samen met andere plaatselijke kerken zijn wij nauw betrokken bij het Aanloophuis in de stad.

●  Voedselbank

Door de wijkdiakenen worden regelmatig acties gehouden voor de Voedselbank in Leeuwarden.

●  Buitenlandse projecten

Het CvD heeft de supervisie over de Roemenië projecten en het Malawi project. In Vaida (Roemenië) worden verschillende projecten ter ondersteuning van de plaatselijke bevolking ontplooid. In Mulanje (Malawi) wordt het plaatselijke ziekenhuis financieel geholpen.

Daarnaast organiseert de diaconie elke derde zondag na de eredienst schrijfacties voor Amnesty International.

Zustergemeente

De PKN gemeente Leeuwarden-Huizum en in het bijzonder onze wijkgemeente onderhoudt sinds vele jaren nauwe contacten met de Gereformeerde gemeente In Vaida (Roemenië), waar ds. E. Kondor predikant is. Deze coördineert de plaatselijke projecten.

Referenties:

–        Beleidsplan Huizum-Oost

–        Beleidsplan Kerkmuziek

–        Handleiding voor ouderlingen, diakenen en lectoren

–        Jaargids Protestantse Gemeente Leeuwarden-Huizum

–        Jaargids Protestantse Wijkgemeente Huizum-Oost

–        Website www.kerkhuizumoost.nl